კონვენციები

ჟენევის 1949 წლის 12 აგვისტოს კონვენციები და მათი დამატებითი ოქმები კარი II ზოგადი ხასიათის დებულებები… სრულად »
ჟენევის 1949 წლის 12 აგვისტოს კონვენციები და მათი დამატებითი ოქმები 12.06.2017 კარი I ზოგადი დებულებები… სრულად »
1949 წლის 12 აგვისტოს ჟენევის კონვენცია მოქმედ ჯარში დაჭრილთა და ავადმყოფთა მდგომარეობის გაუმჯობესების… სრულად »
გენოციდის დანაშაულის თავიდან აცილებისა და დასჯის შესახებ კონვენცია ხელშემკვრელი მხარეები, ითვალისწინებენ რა იმ ფაქტს, რომ… სრულად »