კანონი სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ

საქართველოს კანონი სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ 03.04.2017   თავი I. ზოგადი დებულებანი მუხლი… სრულად »