ჟენევის 1949 წლის 12 აგვისტოს კონვენცია სამხედრო ტყვეებთან მოპყრობის შესახებ კარი III ტყვეობა,ნაწილი II სამხედრო ტყვეების ინტერნირება თავი VII სამხედრო ტყვეების სამხედრო წოდებები

ჟენევის 1949 წლის 12 აგვისტოს კონვენცია სამხედრო ტყვეებთან მოპყრობის შესახებ

კარი III ტყვეობა,ნაწილი II სამხედრო ტყვეების ინტერნირება

თავი VII სამხედრო ტყვეების სამხედრო წოდებები

 

მუხლი 43

საომარი მოქმედებების დაწყებისთანავე, კონფლიქტის მონაწილე მხარეები ერთმანეთს წინამდებარე კონვენციის მე-4 მუხლში მითითებული ყველა პირის სამხედრო წოდებასა და თანამდებობას შეატყობინებენ, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ერთნაირი მოპყრობა თანაბარი წოდების ტყვეების მიმართ. მოგვიანებით დადგენილი თანამდებობები და წოდებები ანალოგიურ შეტყობინებას დაექვემდებარება.

დამატყვევებელი სახელმწიფო ცნობს სამხედრო ტყვეთა წოდებრივ დაწინაურებას, რომლის შესახებაც, შესაბამისი სახით, იმ სახელმწიფოსგან შეიტყობს, რომელსაც ეს ტყვეები ეკუთვნიან.

მუხლი 44

ოფიცრებსა და მათთან გათანაბრებულ სამხედრო ტყვეებს მათი წოდებისა და ასაკის შესაბამისი პატივისცემით უნდა მოეპყრონ.

ოფიცერთა ბანაკების მომსახურების უზრუნველსაყოფად, ოფიცერთა და მათთან გათანაბრებული პირების წოდებათა გათვალისწინებით, უნდა გამოიყოს იმავე შეიარაღებული ძალების და, თუ შესაძლებელია, იმავე ენაზე მოსაუბრე სამხედრო ტყვე ჯარისკაცთა სათანადო რაოდენობა. არ შეიძლება ასეთი მორიგეებისთვის ნებისმიერი სხვა სახის სამუშაოს შესრულების დაკისრება.

წესრიგის დაცვაზე ზედამხედველობა ყოველნაირად უნდა წახალისდეს თავად ოფიცერთა მიერ.

მუხლი 45

სამხედრო ტყვეებს, რომლებიც ოფიცრები ან მათთან გათანაბრებული პირები არ არიან, მათი წოდებისა და ასაკის შესაბამისი პატივისცემით მოეპყრობიან.

წესრიგის დაცვაზე ზედამხედველობა ყოველნაირად უნდა წახალისდეს თავად სამხედრო ტყვეთა 

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!