საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 4 აგვისტოს N481 ბრძანებულება ” სამხედრო-სამედიცინო ექსპერტიზის დებულების დამტკიცების შესახებ”

„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართვე­ლოს 1997 წლის 17 სექტემბრის კანონის შესაბამისად: დამტკიცდეს სამხედრო-სამედიცინო … ვრცლად საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 4 აგვისტოს N481 ბრძანებულება ” სამხედრო-სამედიცინო ექსპერტიზის დებულების დამტკიცების შესახებ”