საქართველოს აპრლამენტის 2017 წლის 13 დეკემბრის დადგენილება  საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ.

საქართველოს აპრლამენტის 2017 წლის 13 დეკემბრის დადგენილება  საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ.

საქართველოს კონსტიტუციის 98-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის მე-3 მუხლის „ნ“ ქვეპუნქტისა და 267-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად,საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. დამტკიცდეს საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა (სამხედრო მოსამსახურეთა შტატი) 2018 წელს: არაუმეტეს 37 000 (ოცდაჩვიდმეტი ათასი) კაცისა; მათგან, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსი − არაუმეტეს 37 000 (ოცდაჩვიდმეტი ათასი) კაცისა.

2. ამ დადგენილების პირველი პუნქტით განსაზღვრული შეზღუდვა არ ვრცელდება საომარი მდგომარეობის დროს, აგრეთვე სამხედრო ძალების სარეზერვო სამსახურში გასაწვევი პირების რაოდენობაზე და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში არსებულ დროებით შტატებზე. 

3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 16 დეკემბრის №96-Iს დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 20.12.2016, სარეგისტრაციო კოდი: 120090000.09.001.016371).4. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე                                                                            ირაკლი კობახიძე

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!