სახელმწიფო აუდიტის სამსახური – საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში, არასაკმარისი ფინანსური რესურსის გამო რომელიც ამ კომპონენტისთვის არის გამოყოფილი ვერ ხდება სამხედრო მოსამსახურეების უნიფორმით სრულად უზრუნველყოფა.

გთავაზობთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებულ თავდაცვის სამინისტროს უნიფორმებით უზრუნველყოფის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარისშს.

2.1 თავდაცვის სამინისტრო

უნიფორმების საჭიროებებისა და მიწოდების პრაქტიკის მნიშვნელოვანი შეუსაბამობა

თავდაცვის მინისტრის ბრძანების15 მიხედვით დადგენილია სამხედრო მოსამსახურეზე გასაცემი უნიფორმების სახეობები და გაცემის პერიოდულობა. არსებული პროცედურის მიხედვით, სამხედრო ქვედანაყოფები წარადგენენ წლიურ მოთხოვნებს უნიფორმების საჭიროების შესახებ ლოჯისტიკის დეპარტამენტში. სამინისტროში ნორმების მიხედვით მოსამსახურეები იყოფიან შემდეგ კატეგორიებად:

  1. ოფიცერთა შემადგენლობა − ყოველდღიურ წვრთნებში ჩართულია ოფიცერთა შემადგენლობის ნაწილი.
  • შტაბში მომსახურე რიგითები, კაპრალები და სერჟანტები − არ არიან ჩართული ყოველდღიურ წვრთნებში.
  • საკონტრაქტო რიგითები, კაპრალები და სერჟანტები − ჩართული არიან ყოველდღიურ წვრთნებში (საქმიანობიდან გამომდინარე საველე უნიფორმა პირველ ორ პუნქტშიმოცემულ მოსამსახურეებთან შედარებით უფრო მეტი ინტენსივობით ესაჭიროებათ).

ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა სამხედრო მოსამსახურე შეიძლება ჩართული იყოს საერთაშორისო მისიებში, საერთაშორისო და ორმხრივ სწავლებებსა და საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამაში (GDRP). აღნიშნული წარმოადგენს პრიორიტეტულ სამხედრო წვრთნებს და მასში მონაწილე მოსამსახურეები უპირატესობით სარგებლობენუნიფორმების მიღების პროცესში.

ანალიზით ვლინდება, რომ უნიფორმები სამხედრო მოსამსახურეებისთვის საკმარისად ხელმისაწვდომი არ არის. ცხრილში წარმოდგენილია სამხედრო მოსამსახურეების მიერმოთხოვნილი და მიღებული უნიფორმების თანაფარდობა16 მინისტრის ბრძანებით დადგენილ ნორმასთან შედარებით:

ცხრილი N3. სამხედრო მოსამსახურეების უზრუნველყოფა უნიფორმებით2017წელს17

უნიფორმის სახეობა მოთხოვნილის რაოდენობა გაცემულის რაოდენობა
ნორმასთან შედარებით ნორმასთან შედარებით
 
ფორმა საველე კომუფლირებული 90% 70%
საქარე ქურთუკი 71% 36%
საქარე შარვალი 95% 22%
სპორტული ფეხსაცმელი 112% 6%
სპორტული მაისური 101% 28%
პულოვერი საველე 61% 17%
მაღალყელიანი ფეხსაცმელი 87% 67%

როგორც ცხრილიდან ჩანს, მოთხოვნილი და გაცემული უნიფორმების რაოდენობა არ არის თანხვედრაში ნორმით დადგენილ რაოდენობასთან. აღსანიშნავია,რომ არ ხდებააღნიშნული განსხვავების მიზეზების გაანალიზება, რაც შემდგომში უწყებას დაეხმარებოდა არსებული რესურსის პირობებში რეალური საჭიროებების და შესაბამისად, ნორმების ოპტიმალურ განსაზღვრაში.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში, არასაკმარისი ფინანსური რესურსის გამო, რომელიც ამ კომპონენტისთვის არის გამოყოფილი (აღსანიშნავია რომ წლების განმავლობაში უნიფორმებით უზრუნველყოფა უმჯობესდება) ვერ ხდება სამხედრო მოსამსახურეების უნიფორმით სრულად უზრუნველყოფა.

2017 წელს, პრიორიტეტულ საქმიანობაში ჩართულ მოსამსახურეთა უნიფორმებთან შედარებით, უნიფორმების ხელმისაწვდომობის პრობლემა აქვთ იმ ქვედანაყოფების მოსამსახურეებს, რომლებიც წლის განმავლობაში არ არიან ჩართული სხვადასხვაპრიორიტეტულ პროგრამაში.

ცხრილი N4. ერთსა და იმავე ბრიგადაში შემავალ პრიორიტეტულ საქმიანობაში ჩართულიდა სხვა მოსამსახურეთა უნიფორმებით უზრუნველყოფის მდგომარეობის შედარება

  ერთ-ერთ პრიორიტეტულ სხვა სამხედრო  
  საქმიანობაში ჩართული  
დასახელება მოსამსახურეების ნორმით  
სამხედრო მოსამსახურეების  
  უზრუნველყოფა (%)  
  ნორმით უზრუნველყოფა (%)  
     
ფორმა საველე კომუფლირებული 100% 38%  
       
საქარე ქურთუკი 100% 81%  
       
საქარე შარვალი 80% 27%  
       
მაღალყელიანი ფეხსაცმელი 100% 54%  

აღსანიშნავია რომ, საველე უნიფორმით ხდება ისეთი ჯგუფების უზრუნველყოფა, რომლებსაც ასევე ეკუთვნით ყოველდღიური ფორმა. მაგალითად, ოფიცერთა შემადგენლობას და შტაბში მომუშავე სამხედრო მოსამსახურეებს ეკუთვნით როგორცყოველდღიური, ასევე საველე უნიფორმა, 2 წელიწადში − 2 კომპლექტი. ასეთი ტიპის სამხედრო მოსამსახურეებისთვის მხოლოდ საველე ფორმაზე (ფორმა კომუფრირებული, მაღალყელიანი ფეხსაცმელი, პულოვერი, საქარე ქურთუკი და შარვალი) გაწეული დანახარჯი 2 წელიწადში დაახლოებით 4.0 მლნ ლარს შეადგენს. ვინაიდან ოფიცერთა შემადგენლობასა და შტაბში მომუშავე სამხედრო მოსამსახურეებზე გაცემული საველე უნიფორმები ნაკლებად ცვდება (რადგან ისინი არ მონაწილეობენ ყოველდღიურ წვრთნებში და ძირითადად აღნიშნულს ოფისში იყენებენ) შესაძლებელია მისი მოხმარების

ვადა გაიზარდოს, რაც გამოიწვევს ეკონომიას, რომლის მიმართვა შესაძლებელია უნიფორმით ნაკლებად უზრუნველყოფილ ჯგუფებზე (იმ სამხედრო მოსამსახურეებზე, რომლებიც ჩართულები არიან წვრთნებში).

p.s აუდიტის ანგარისში აღნიშნულია რომ რომ წლების განმავლობაში უნიფორმებით უზრუნველყოფა უმჯობესდება

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!