კრასნოიარსკის მხარეში Ми-8 შვეულფრენის ავარიის შედეგად დაშავებულთა რიცხვი 16-მდე გაიზარდა

Ðîññèÿ. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Âåðòîëåò Ìè-8 àâèàêîìïàíèè "ÊðàñÀâèà" ïîñëå æåñòêîé ïîñàäêè ñ îïðîêèäûâàíèåì íà áîê â ðàéîíå íàñåëåííîãî ïóíêòà Áàéêèò.  ðåçóëüòàòå ïðîèñøåñòâèÿ ïîñòðàäàëè ëþäè. Ïðåññ-ñëóæáà ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ/ÒÀÑÑ

რასნოიარსკი, 25 დეკემბერი. / ტასსი /. კრასნოიარსკის ტერიტორიის ჩრდილოეთით მი-8 ვერტმფრენის მძიმე დაშვების შედეგად დაზარალებულთა რაოდენობა 16 ადამიანამდე გაიზარდა. ამის შესახებ TASS- ს განუცხადეს ჯანდაცვის რეგიონალურ სამინისტროში.
დაშავდა თექვსმეტი ადამიანი, ხუთი მათგანი საავადმყოფოშია. “- ამბობს სააგენტოს თანამოსაუბრე. ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, ჰოსპიტალიზირებულს აქვს ორი მოტეხილობა, ხოლო სამს მცირე დაზიანება აქვს

კრასავიას ავიახაზების Mi-8 ვერტმფრენმა ფრენა გააფორმა ბაიკიტიდან ნავთობმოპოვებამდე. ბორტზე 24 ადამიანი იყო, მათ შორის ეკიპაჟის სამი წევრი. ასვლის დროს თოვლის ქარბუქში ჩავარდა, რის შემდეგაც ძლიერ დაეშვა. ბოლო მონაცემებით, დაღუპულთა რიცხვი არ არსებობს.

დასავლეთ ციმბირის საგამოძიებო დეპარტამენტმა, რუსეთის ფედერაციის სააგენტოს ტრანსპორტის სატრანსპორტო განყოფილებამ, აღძრა სისხლის სამართლის საქმის წარმოება საგანგებო დაეშვების ფაქტზე

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!