რა შემთხვევაში გადაუვადდება წვევამდელს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.

“სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” საქართველოს 1997 წლის 17 სექტემბრის კანონის 30-ე მუხლის თანახმად: … ვრცლად რა შემთხვევაში გადაუვადდება წვევამდელს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.