რა შემთხვევაში თავისუფლდება წვევამდელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევისაგან.

“სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” საქართველოს 1997 წლის 17 სექტემბრის კანონის 29-ე მუხლის თანახმად: … ვრცლად რა შემთხვევაში თავისუფლდება წვევამდელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევისაგან.