როგორ ისჯება დ რა სასჯელს ითვალისწინებს ცივი იარაღის (დანის) ტარება საქართველოს კანონმდებლობით.

      იარაღის შესახებ საქართველოს კანონის განსაზღვრავს იარაღის სახეებს, არეგულირებს იარაღის ბრუნვასთან და მასზე კონტროლის განხორციელებასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, იარაღის ბრუნვის მონაწილეთა უფლებებსა და მოვალეობებს.

    იარაღის შესახებ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის ტერმინტა განმარტების თანახად: იარაღი არის  – მოწყობილობა ან საგანი, რომელიც კონსტრუქციულად განკუთვნილია ცოცხალი ან სხვა ობიექტის დასაზიანებლად ან/და გასანადგურებლად, ან სიგნალის მისაწოდებლად;

      ცივი იარაღი არის – იარაღი, რომლის მოქმედებაც ხორციელდება ადამიანის ფიზიკური ძალით და რომელიც განკუთვნილია უშუალო შეხებით ობიექტის დასაზიანებლად;

რა არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და რა ასაკიდან ეკისრებათ ადმინისტრაციული პასუხსიმგებლობა

     საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის პირველი მუხლის თანახმად: ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის ამოცანაა: საკუთრების, მოქალაქეთა სოციალურ-ეკონომიკური, პოლიტიკური და პირადი უფლებებისა და თავისუფლებების, აგრეთვე საწარმოთა, დაწესებულებათა, ორგანიზაციათა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების, მმართველობის დადგენილი წესის, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, სამართალდარღვევათა თავიდან აცილების უზრუნველყოფა, მოქალაქეთა აღზრდა საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს კანონების ზუსტი და განუხრელი დაცვის, სხვა მოქალაქეთა უფლებების, პატივისა და ღირსების, საერთო ცხოვრების წესების პატივისცემის, დაკისრებულ მოვალეობათა შესრულების სულისკვეთებით.

   ამ ამოცანის განსახორციელებლად საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი განსაზღვრავს, თუ რომელი მოქმედება ან უმოქმედობა წარმოადგენს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას, რომელი ადმინისტრაციული სახდელი, რომელი ორგანოს (თანამდებობის პირის) მიერ და რა წესით შეიძლება დაედოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენს.

         ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის მე-10 მუხლის განსაზღვრავს ადმინისტრციული სამართალდარღვევის ცნებას

    ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად (გადაცდომად) ჩაითვლება სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი წესრიგის, საკუთრების, მოქალაქეთა უფლებებისა და თავისუფლებების, მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი მართლსაწინააღმდეგო, ბრალეული (განზრახი ან გაუფრთხილებელი) მოქმედება ან უმოქმედობა, რომლისთვისაც კანონმდებლობით გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა.

    ამ კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისათვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დგება იმ შემთხვევაში, თუ ეს დარღვევები თავიანთი ხასიათით მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად არ იწვევენ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას.

    ადმინისტრაცულ სამართალდარღვევა კოდექსის 11-ე მუხლის შესაბამისად  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა განზრახ ჩადენილად ჩაითვლება, თუ მის ჩამდენს შეგნებული ჰქონდა თავისი მოქმედების ან უმოქმედობის მართლსაწინააღმდეგო ხასიათი, ითვალისწინებდა მის მავნე შედეგებს და სურდა ისინი ან შეგნებულად უშვებდა მათ.

   ადმინისტრაცულ სამართალდარღვევა კოდექსის 12-ე მუხლის თანახმად: ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა გაუფრთხილებლობით ჩადენილად ჩაითვლება, თუ მისი ჩამდენი ითვალისწინებდა თავისი მოქმედების ან უმოქმედობის მავნე შედეგების დადგომის შესაძლებლობას, მაგრამ ქარაფშუტულად ვარაუდობდა მათ თავიდან აცილებას ან არ ითვალისწინებდა ასეთი შედეგების დადგომის შესაძლებლობას, თუმცა უნდა გაეთვალისწინებინა და შეეძლო კიდეც გაეთვალისწინებინა ისინი.

            ადმინისტრაცულ სამართალდარღვევა კოდექსის  13 მუხლის დადგენილია . ასაკი, რომლის მიღწევის შემდეგ დგება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა, აღნიშნულ მუხლიდან  გამომდინრე ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის მომენტისათვის თექვსმეტი წლის ასაკს მიღწეულ პირთ.

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ცივი იარაღის (დანის) ტარებისათვის

           საქართველოს ადმინისტრაცულ სამართალდარღვევა კოდექსის   181​1 მუხლის თანახმად: ქუჩაში, ეზოში, სტადიონზე, სკვერში, პარკში, საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სასამართლოში, აეროპორტში, კინოთეატრში, თეატრში, საკონცერტო დარბაზში, კაფეში, რესტორანში, ყველა სახის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ავტოსადგურში, რკინიგზის სადგურში და სხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ცივი იარაღის ტარება –გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით

         იმავე ქმედების განმეორებით ჩადენა ადმინისტრაციული სახდელის დადებიდან 1 წლის განმავლობაში −გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღე-ღამემდე ვადით.

ეს მუხლი არ ვრცელდება განზრახ მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენისათვის ნასამართლებ ან/და ნარკოტიკების მოხმარებისათვის ადმინისტრაციულსახდელდადებულ პირზე, რომელიც ცივი იარაღის ტარებისათვის პასუხს აგებს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 238​1 მუხლის შესაბამისად.

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდქსის 1811 მუხლს აქვს შენიშვნა, რომლის თანახმადაც,გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ცივი იარაღის ტარება იწვევს საჯარო წესრიგის დარღვევას ან ქმნის ამის აშკარა საფრთხეს, ეს მუხლი არ ვრცელდება პირზე, რომელიც ცივ იარაღს ატარებს:

ა) პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით; ბ) საკვების მომზადების ან/და მიღების მიზნით; გ) თავისი პროფესიული საქმიანობის განხორციელების მიზნით; დ) ნადირობის, თევზაობის ან/და მცენარეული პროდუქტების შეგროვების მიზნით; ე) სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ან/და მესაქონლეობის განხორციელების მიზნით; ვ) იმ დროს, როდესაც აცვია ეროვნული ტანსაცმელი და ცივი იარაღი (ხანჯალი, ხმალი და სხვ.) ამ ტანსაცმლის ნაწილია.

 საქართველოს ადმინისტრაცულ სამართალდარღვევა    კოდექსის მიზნებისათვის „ცივი იარაღის ტარება“ გულისხმობს ისეთი გარემოების არსებობას, როდესაც პირს თან აქვს ცივი იარაღი − უჭირავს ხელში, მიმაგრებული აქვს სხეულზე ან ინახავს ტანსაცმელში.

.პირს, რომელსაც აქვს მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება, აგრეთვე აქვს ცივი იარაღის ტარების უფლება.

       როგორც ხედავთ ცივი იარაღის ტარების პირველ შემთხვევა ისჯება 200 ლარიანი ჯარიმით,.ცივის იარაღის ტარებისთვის  200 ლარით დაჯარიმებიდან 1 წლის განმავლობაში ცივი იარაღის განმეორებით ტარების შემთხვევაში პირს დეკისრება 1000 ლარინი ჯარიმა ან ადმინისტრაციული პატიმრობა 15 დღე-ღამემდე ვადით.

   იმ შემთხვევაში თუკი პირი ცივი იარაღის ტარებისათვის განმეორებით ადმინისტრაციული სახდელის დადებიდან (დაჯარიმების ან ადმინისტრაციული პატმრობის შეფარდებიდან) 1  წლის განმავლობაში დაკავებული იქნება   ცივი იარაღის ტარებისთვის მაშინ უკვე პირის  სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება.

წლების განმავლობაში ცივი იარაღის დანის ტარება ძალიან გავრცელებული სამართალდარღვევა იყო და კანონმდებლობის გამკაცრების შემდეგ შედარებთ იკლო ამ ტიპის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ჩადენამ. თუმცა  მარტო სანქციების გამკაცრება სხვა კომპლექსური  ღონისძიებების გატარებს გარეშე სასურველ ეფექტს ვერ მოიტანს.

 შსს ვებგევრდზე განთავსებული საჯარო ინფორმაციის თანახმად “2019წ. იანვარი-მარტის პერიოდში “” ‘ცივი იარაღის ტარების 685  სამართალდარღვევა იქნა გამოვლენილი, აქედან საქართველოს დედაქალაქ თბილისში გამოვლენილი იქნა ცივი იარაღის ტარების 554 შემთხვევა,თბილისის შემდეგ მეორე ადგილზე მოდის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა ცივი იარაღის ტარების  40 შემთხვევა , ხოლო მცხეთა მთაინეთში არცერთი ცივი იარაღის ტარების ფაქტი არ გამოვლენილა.

     “2019წ. აპრილი-ივნისის პერიოდში  “”ცივი იარაღის ტარების 794 შემთხვევა იქნა გამოვლენლი,  საქართველოს დედაქალქ თბილისში გამოვლინდა ცივი იარაღის ტრების 653 შემთხვევა, მეორე ადგილზე შიდა ქართლი  ცივი იარაღის ტარების 45  შემთხვევით,მესამეზე აჭარა 35 სამართალდარღვევით, მცხეთა მთაიანეთში კი მხოლოდ ცივი იარაღის ტარების ერთი შემთხვევა გამოვლინდა.

      “2019წ. ივლისი-სექტემბრის პერიოდში  “ცივი იარაღის ტარების”” , სულ 563 სამართალდარღვევა  იქნა გამოვლნილი ,დედაქალაქი თბილისში გამოვლინდა ცივი იარაღის ტრების 387 შემთხვევა,  აჭარა 82 ხოლო შიდა ქართლში 39  შემთხვევა.       

             

დანის ტარებისას რა შემთხვევაში დგება პირის სისხლის სამართლის პასუხსიმგებლობის საკითხი 

        საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის პირველი მუხლი თანახმად:    საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ადგენს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველს, განსაზღვრავს, თუ რომელი ქმედებაა დანაშაულებრივი, და აწესებს შესაბამის სასჯელს ან სხვა სახის სისხლისსამართლებრივ ღონისძიებას.

   სისხლის სამართლის კოდექის მე-7 მულხის შესაბამისად სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველია დანაშაული, ესე იგი ამ კოდექსით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეული ქმედება. იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი განისაზღვრება ამ კოდექსის შესაბამისი ნორმებით.

         სისხლის სამართლის კოდექსის 2381 მუხლი განსაზღვრავს პასუხისმგებლობას ცივი იარაღის ტარებისთვის:

სისხლის სამართლის კოდექსის 2381 მუხლის თანახმად, ცივი იარაღის ტარებისთვის განმეორებით ადმინისტრაციულ სახდელდადებული პირის მიერ ( ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 1811 მუხლით,ნარკოტიკების მოხმარებისთვის ადმინისტრაციულსახდელდადებული პირის მიერ, ან იმ პირის მიერ, რომლის მიმართაც გამოცემულია დამცავი ან შემაკავებელი ორდერი (ამ ორდერის მოქმედების პერიოდში).

ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ექვსი თვის ვადით.

2.. განზრახი ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის ნასამართლევი პირის მიერ ცივი იარაღის ტარება –

ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ექვსი თვის ვადით.    

          თუ პირი გასამართლებული იქნება ცივი იარაღს ტარების ბრალდებით (2381 მუხლის პირველი ნაწილით) განზრახი მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის და სასჯელის მოხდის შემდეგ ნასამარლობის  მოხსნის  ან გაქარწყლებამდე (მსჯავრდებული ნასამართლევად ითვლება გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლის დღიდან ნასამართლობის გაქარწყლების ან მოხსნის მომენტამდე.სსსკ მუხლი. 79 ) დაკავებული იქნება ცივი იარაღის ტარებისათვის  მას პასუხიმგებლობა დაეკისრება სისხლის სამართლის კოდექსის 238 1 მუხლის მე-2 ნაწილით რომელიც სასჯელის სახით ითვალისიწინებს ჯარიმას ან თავისუფლების აღკვეთას 3 წალმდე ვადით.

          სისხლის სამართლის კოდექსის 238 1 მუხლს აქვს შენიშვნა რომლის თანახმადაც: გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ცივი იარაღის ტარება იწვევს საჯარო წესრიგის დარღვევას ან ქმნის ამის აშკარა საფრთხეს, ეს მუხლი არ ვრცელდება იმ პირზე, რომელიც ცივ იარაღს ატარებს:

ა) პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით;

ბ) თავისი პროფესიული საქმიანობის განხორციელების მიზნით;

გ) ნადირობის, თევზაობის ან/და მცენარეული პროდუქტების შეგროვების მიზნით;

დ) სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ან/და მესაქონლეობის განხორციელების მიზნით;

ე) იმ დროს, როდესაც აცვია ეროვნული ტანსაცმელი და ცივი იარაღი (ხანჯალი, ხმალი და სხვა) ამ ტანსაცმლის ნაწილია.

ამ კოდექსის მიზნებისთვის „ ცივი იარაღის ტარება“ გულისხმობს ისეთი გარემოების არსებობას, როდესაც პირს თან აქვს ცივი იარაღი − უჭირავს ხელში, მიმაგრებული აქვს სხეულზე ან ინახავს ტანსაცმელში.

ეს მუხლი არ ვრცელდება იმ პირზე, რომლის მიმართაც გამოცემულია დამცავი ან შემაკავებელი ორდერი, თუ ცივი იარაღის ტარების აკრძალვა ამ ორდერითაა გათვალისწინებული.

      ს”ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ” საქართველოს კანონი თანახმად:

(ა.დამცავი ორდერი არის პირველი ინსტანციის სასამართლოს (მოსამართლის) მიერ ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესით გამოცემული აქტი, რომლითაც განისაზღვრება მსხვერპლის დაცვის დროებითი ღონისძიებები.

ბ. შემაკავებელი ორდერი არის პოლიციის უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ გამოცემული აქტი, რომლითაც განისაზღვრება ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში მსხვერპლის დაცვის დროებითი ღონისძიებები.)

 

მომზადა იოსებ ჭონქაძემ.

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!