საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2014 წლის 28 თებერვლის N164 ბრძანება “სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვისა და გადაადგილების წესის დამტკიცების შესახებ”

„იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბრის №337 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა” და „ნ” ქვეპუნქტების საფუძველზე,ვბრძანებ:

მუხლი 1

დამტკიცდეს სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვისა და გადაადგილების თანდართული წესი.

მუხლი 2

ბრძანება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 მარტიდან.

შინაგან საქმეთა მინისტრი                                     ალექსანდრე ჭიკაიძე

დანართი

სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვისა და გადაადგილების წესი

მუხლი 1

თავი I ზოგადი დებულებები

1. ეს წესი განსაზღვრავს საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული სამოქალაქო იარაღის, აგრეთვე იარაღის ძირითადი ელემენტების რეგისტრაციის, ხელახალი რეგისტრაციის, ჩამოწერის, ტარების, გადატანა- გადაზიდვის, აგრეთვე შენახვის წესსა და რეჟიმს.

2. ეს წესი, გარდა მე-3 მუხლის მე-5 პუნქტისა, არ ვრცელდება „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–9 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა-ზ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული დაწესებულებების მიერ გაცემულ სამსახურებრივ-საშტატო იარაღზე.

3. ამ წესით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისას საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს

– საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს უფლება აქვს მატერიალური ან/და ელექტრონული დოკუმენტის სახით შექმნას, მიიღოს, შეინახოს ნებისმიერი დოკუმენტი (მათ შორის, საარქივო მასალა), შეიტანოს მონაცემებში ცვლილებები ან შესწორებები, გასცეს (გამოსცეს) ნებისმიერი დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია, რომელსაც შეიძლება მოჰყვეს სამართლებრივი შედეგები, აგრეთვე გამოიყენოს ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემა, მართვის ერთიანი ავტომატური საშუალებები, ელექტრონული ხელმოწერა, ელექტრონული ან/და ტექნიკური საშუალებებით ხელმოწერა, ელექტრონულ დოკუმენტსა და მის ამონაბეჭდს აქვს ისეთივე იურიდიული ძალა, როგორიც მატერიალურ დოკუმენტებს. დოკუმენტზე ელექტრონული ხელმოწერა, აგრეთვე ელექტრონული ან/და ტექნიკური საშუალებებით ხელმოწერა ითვლება მატერიალურ დოკუმენტზე პირადი ხელმოწერის თანაბარი იურიდიული ძალის მქონედ.

4. იარაღის გამოყენების წესი და პირობები განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.

მუხლი 2

ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) იარაღი – „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული სამოქალაქო და სამსახურებრივ-საშტატო იარაღი;

ბ) მესაკუთრე – ფიზიკური პირი, რომელსაც მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით მინიჭებული აქვს სამოქალაქო იარაღის ფლობის, სარგებლობის და განკარგვის უფლება;

გ) მოსარგებლე – „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის „თ-ჟ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული ფიზიკური პირი;

დ) სააგენტო – საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო;

ე) იარაღის დროებითი მოწმობა – დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გარემოებების არსებობისას უფლებას აძლევს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, გადააადგილოს თავის საკუთრებაში (მფლობელობაში) არსებული იარაღი:

ე.ა) სააგენტოში ჩამოწერის (ჩაბარების) ან ბალისტიკურ შემოწმებაზე წარდგენის მიზნით;

ე.ბ) შენახვის უფლებით შეძენილი იარაღის შეძენის ადგილიდან შენახვის ადგილზე გადატანის მიზნით;

ე.გ) შენახვის უფლებით რეგისტრირებული იარაღის შენახვის ადგილიდან დროებით სხვა ადგილზე გადატანისა და შენახვის ადგილზე დაბრუნების მიზნით;

ე.დ) სააგენტოში ტექნიკური დათვალიერებისათვის წარდგენის მიზნით; ე.ე) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში;

ვ) იარაღის რეგისტრაცია – კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით, სააგენტოს მიერ მესაკუთრის ან მოსარგებლის სახელზე საკუთრების ან სარგებლობის უფლებით იარაღის რეგისტრაცია (პირველადი რეგისტრაცია, ლეგალიზაცია, გადაფორმება, მემკვიდრეზე გადაფორმება და სხვ.), იარაღის შეძენის ნებართვის სახის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) განსაზღვრა, სარეგისტრაციო სისტემასა და დოკუმენტებში ინფორმაციის აღრიცხვა;

ზ) ხელახალი რეგისტრაცია – კანონმდებლობით განსაზღვრული გარემოებების არსებობისას იარაღის სარეგისტრაციო მონაცემებში ცვლილებების ან/და დამატებების განხორციელება, გაუქმებული რეგისტრაციის აღდგენა, სარეგისტრაციო სისტემასა და დოკუმენტებში ინფორმაციის აღრიცხვა;

თ) იარაღის ჩამოწერა – საკუთრებაზე (მფლობელობაზე) უარის თქმის შემთხვევაში იარაღის მესაკუთრე (მფლობელი) ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიერ საკუთარი მოთხოვნის საფუძველზე სააგენტოსათვის იარაღის უსასყიდლოდ ჩაბარება;

ი) შეძენის ყუა (დანართი №1) – იარაღითა და საბრძოლო მასალით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე პირის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს იარაღის შეძენის ფაქტს;

კ) იარაღის ძირითადი ელემენტები – ლულა, დოლურა, ჩამკეტი, ჩარჩო, ლულის კოლოფი;

ლ) იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტი – იარაღის ძირითადი ელემენტი, რომელიც რეგისტრირდება იარაღის ძირითადი ელემენტებისაგან განცალკევებულად და წარმოადგენს რეგისტრირებული იარაღის დამატებით ან სათადარიგო ნაწილს;

მ) იარაღის დამამზადებელი – პირი, რომელსაც აქვს „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ლიცენზია;

ნ) დამზადებული იარაღის მოწმობა – დამზადებული იარაღის მონაცემების ამსახველი, სააგენტოს დირექტორის მიერ დამტკიცებული ფორმის დოკუმენტი, რომელიც ამ წესით განსაზღვრული გარემოების არსებობისას ადასტურებს დამამზადებლის მიერ დამზადებული იარაღის გასხვისების ფაქტს.

მუხლი 3

1. ფიზიკური პირი ვალდებულია, კანონმდებლობით დადგენილი წესით განახორციელოს შეძენილი იარაღის (გარდა აეროზოლური მოწყობილობისა) სააგენტოში საკუთრების ან სარგებლობის უფლებით რეგისტრაცია.

2. სააგენტოს მიერ იარაღის შეძენის ნებართვის (შენახვის ან/და ტარების უფლება) გაცემას, სავალდებულო

რეგისტრაციასა და ხელახალ რეგისტრაციას საჭიროებს:

ა) ფიზიკური პირის მიერ საკუთრების უფლებით შეძენილი სამოქალაქო იარაღი;

ბ) „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–9 მუხლის მე-2 პუნქტის „თ-ჟ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული ფიზიკური პირების სარგებლობაში არსებული სამსახურებრივ-საშტატო სტატუსის მქონე იარაღი.

3. სააგენტოს მიერ ფიზიკურ პირზე იარაღის შეძენის ნებართვის გაცემა დასტურდება სარეგისტრაციო ჩანაწერებითა და იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა. იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობა იარაღის შეძენის ნებართვის სახის მიხედვით იყოფა A, B, C და D კატეგორიებად.

4. იარაღის შეძენის ნებართვის სახის მიხედვით, სააგენტო გასცემს:

ა) A კატეგორიის იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობას ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებულ, შენახვის უფლებით რეგისტრირებულ:

ა.ა) თავდაცვის მოკლელულიან ცეცხლსასროლ იარაღზე;

ა.ბ) სპორტულ მოკლე ხრახნილლულიან ცეცხლსასროლ იარაღზე;

ბ) B კატეგორიის იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობას შენახვისა და ტარების უფლებით რეგისტრირებულ:

ბ.ა) ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებულ თავდაცვის გაზის (აირი) იარაღზე, სანადირო ცეცხლსასროლ იარაღზე, სპორტულ გრძელლულიან ცეცხლსასროლ იარაღზე, სპორტულ მოკლე გლუვლულიან ცეცხლსასროლ იარაღზე;

ბ.ბ) თავდაცვის მოკლელულიან და სპორტულ მოკლე ხრახნილლულიან ცეცხლსასროლ იარაღზე, რომლის მესაკუთრესაც, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ვადის გასვლის შემდეგ უნარჩუნდება იარაღის შენახვისა და ტარების უფლება;

ბ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირების, აგრეთვე საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების მოსამართლეების საკუთრებაში არსებულ თავდაცვის მოკლელულიან ან სპორტულ მოკლე ხრახნილლულიან ცეცხლსასროლ იარაღზე, რომელსაც იმავდროულად მინიჭებული აქვს სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის სტატუსი;

გ) C კატეგორიის იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობას სამსახურებრივი უფლებამოსილების პერიოდში მოსარგებლის (გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული პირებისა) საკუთრებად რეგისტრირებულ იმ იარაღზე, რომელსაც მიენიჭა სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის სტატუსი;

დ) D კატეგორიის იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობას ტარების უფლებით რეგისტრირებულ სამსახურებრივ- საშტატო იარაღის სტატუსით მოსარგებლეზე გადაცემულ იარაღზე. ამასთან, მოსარგებლეს იარაღის ტარების უფლება აქვს სამსახურებრივი უფლებამოსილების პერიოდში, თუ კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

5. სამსახურებრივი უფლებამოსილების პერიოდში სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის სტატუსის მინიჭება

„იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პირების საკუთრებაში არსებულ იარაღზე შესაძლებელია მხოლოდ რეგისტრაციის არსებობის შემთხვევაში.

51. ,,იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებულმა პირებმა (გარდა ამ ბრძანების მე-3 მუხლის 52 პუნქტით გათვალისწინებული პირებისა) ამავე კანონის 271 მუხლით გათვალისწინებული გამოცდის ჩაბარების ვალდებულებისგან გათავისუფლების დადასტურების მიზნით სამოქალაქო იარაღის რეგისტრაციისათვის სააგენტოში უნდა წარადგინონ ,,იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 ან მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოების დამადასტურებელი ცნობა შესაბამისი სამსახურიდან. პირი შეიძლება გათავისუფლდეს აღნიშნული ცნობის წარდგენის ვალდებულებისგან, თუ შესაბამისი გარემოების შესახებ ინფორმაცია სააგენტოსთვის ხელმისაწვდომია სააგენტოს ხელთ არსებული საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვაზე პასუხისმგებელი

დანაყოფის მონაცემთა ბაზების ან/და ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის მეშვეობით, აგრეთვე თუ აღნიშნული გარემოების შესახებ ინფორმაცია განეკუთვნება სააგენტოსთვის ოფიციალური წყაროებიდან ხელმისაწვდომ გასაჯაროებულ სანდო ინფორმაციას.

52. სამსახურებრივი უფლებამოსილების პერიოდში ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულმა სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირებმა, აგრეთვე საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების მოსამართლეებმა

,,იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის 271 მუხლით გათვალისწინებული გამოცდის ჩაბარების ვალდებულებისგან გათავისუფლების დადასტურების მიზნით, სამოქალაქო იარაღის რეგისტრაციისათვის ამ მუხლის 51 პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტის ნაცვლად სააგენტოში უნდა წარადგინონ თანამდებობის დაკავების დამადასტურებელი დოკუმენტი. პირი შეიძლება გათავისუფლდეს აღნიშნული ცნობის წარდგენის ვალდებულებისგან, თუ შესაბამისი გარემოების შესახებ ინფორმაცია სააგენტოსთვის ხელმისაწვდომია სააგენტოს ხელთ არსებული საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვაზე პასუხისმგებელი დანაყოფის მონაცემთა ბაზების ან/და ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის მეშვეობით, აგრეთვე თუ აღნიშნული გარემოების შესახებ ინფორმაცია განეკუთვნება სააგენტოსთვის ოფიციალური წყაროებიდან ხელმისაწვდომ გასაჯაროებულ სანდო ინფორმაციას.

6. იარაღის მესაკუთრეს ან მოსარგებლეს უფლება აქვს იარაღის შეძენის ნებართვის მიღება, რეგისტრაცია ან/და ხელახალი რეგისტრაცია განახორციელოს სააგენტოს ნებისმიერ უფლებამოსილ დანაყოფში, მიუხედავად საცხოვრებელი ადგილისა.

7. იარაღის მესაკუთრეზე ან მოსარგებლეზე იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობა გაიცემა მხოლოდ კონკრეტულ იარაღზე.

8. დაუშვებელია ერთსა და იმავე იარაღზე ერთდროულად სხვადასხვა კატეგორიის იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემა.

9. დაუშვებელია დაურეგისტრირებელი იარაღის განკარგვა კანონმდებლობით განსაზღვრული გამონაკლისების გარდა.

10. სამსახურებრივ-საშტატო სტატუსის მქონე იარაღის გასხვისებამდე მესაკუთრე ვალდებულია მიმართოს შესაბამის ორგანოს იარაღზე სამსახურებრივ-საშტატო სტატუსის მოხსნის თაობაზე.

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 6 ნოემბრის ბრძანება №852 – ვებგვერდი, 09.11.2015წ.

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2016 წლის 24 ოქტომბრის ბრძანება №589 – ვებგვერდი, 25.10.2016წ.

მუხლი 4

1. სააგენტო იარაღის რეგისტრაციასა და ხელახალ რეგისტრაციას ახორციელებს იარაღზე საკუთრების ან სარგებლობის უფლების მქონე ფიზიკური პირის ან უფლებამოსილი ორგანოს წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.

2. სააგენტო იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის რეგისტრაციას ახორციელებს იარაღის მესაკუთრის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე. იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის რეგისტრაცია დასაშვებია, თუ შესაბამისი მოთხოვნის დროისათვის დაინტერესებულ პირს აქვს შესაბამისი ტიპის იარაღის შეძენის ნებართვა. იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის მონაცემები აისახება იარაღის სარეგისტრაციო მონაცემებსა და იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობაში. იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის რეგისტრაციის შედეგად მესაკუთრეს უფლება აქვს იარაღის ხელახალი რეგისტრაციის გარეშე განახორციელოს იარაღის ძირითადი ელემენტების იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტით ჩანაცვლება.

3. რეგისტრაციისას ან ხელახალი რეგისტრაციის დროს იარაღზე მესაკუთრის ან მოსარგებლის უფლება დასტურდება უფლებამოსილი ორგანოს ადმინისტრაციული აქტით, სასამართლოს აქტით ან/და უფლებამოსილი პირის მიერ გაცემული სხვა დოკუმენტით.

4. იარაღის რეგისტრაციის შედეგად სარეგისტრაციო მონაცემებში აისახება: ა) იარაღის მესაკუთრის ან მოსარგებლის:

ა.ა) სახელი, გვარი, პირადი ნომერი;

ა.ბ) საცხოვრებელი ადგილი;

ბ) იარაღის მარკა, მოდელი, სახეობა, ტიპი, კალიბრი (ყალიბი), იარაღის საიდენტიფიკაციო ნომერი; გ) იარაღის შეძენის (შენახვა ან/და ტარება) ნებართვის სახე;

დ) იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობის კატეგორია;

ე) იარაღის რეგისტრაციის (ხელახალი რეგისტრაცია) საფუძველი;

ვ) დამატებითი ძირითადი ელემენტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საიდენტიფიკაციო ნომერი.

5. იარაღის შეძენის ნებართვა, იარაღის ან იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის რეგისტრაცია და რეგისტრაციის შედეგად მესაკუთრეზე ან მოსარგებლეზე მინიჭებული უფლებამოსილება იურიდიული ძალის მქონეა ამ მუხლის მე-7 პუნქტით განსაზღვრული გარემოებების წარმოშობამდე.

6. სააგენტოს მიერ შესაბამისი ნებართვის გაცემა და იარაღის რეგისტრაცია, აგრეთვე იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის რეგისტრაცია არ განხორციელდება, თუ:

ა) არსებობს „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველი (ამ ქვეპუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის რეგისტრაციის შემთხვევებზე);

ბ) აკრძალულია იარაღის სამოქალაქო და სამსახურებრივ-საშტატო იარაღად გამოყენება;

გ) იარაღი ან იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტი მთლიანად ან ნაწილობრივ დამზადებულია ლიცენზიის არმქონე პირის მიერ;

დ) წარმოდგენილი დოკუმენტი ვერ აკმაყოფილებს იარაღის შეძენის ნებართვის გაცემისათვის, იარაღის ან იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის რეგისტრაციისათვის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს;

ე) ვერ დგინდება ამ მუხლის მე–4 პუნქტით განსაზღვრული სარეგისტრაციო მონაცემები;

ვ) ბალისტიკური შემოწმების შედეგად გამოვლინდა იარაღის ან იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან შეუსაბამობა ან კონსტრუქციული ნაკლი/დაზიანება, რის გამოც შეუძლებელია მათი დანიშნულებისამებრ გამოყენება ან ექსპლუატაცია;

ზ) პირის საკუთრებაში არსებული იარაღის სხვადასხვა დამატებითი ძირითადი ელემენტით შესაძლებელია ახალი იარაღის დაკომპლექტება;

თ) არსებობს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ხელშემშლელი გარემოებები.

7. სააგენტოს მიერ შესაბამისი ნებართვა, იარაღის ან იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის რეგისტრაცია უქმდება, თუ:

ა) წარმოიშვა „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის პირველი პუნქტით ან მე-2 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გარემოება;

ბ) ამ მუხლის მე-6 პუნქტის „ბ“-„თ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული გარემოებები გამოვლინდა რეგისტრაციის შემდეგ; გ) განხორციელდა იარაღის ან იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის ჩამოწერა;

დ) გაიცა იარაღის ან იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის საკომისიო წესით ჩაბარების ცნობა;

ე) კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით იარაღზე ან იარაღის დამატებით ძირითად ელემენტზე მესაკუთრის ან მოსარგებლის უფლებამოსილების სხვა პირზე გადაცემის გამო განხორციელდა ახალი სარეგისტრაციო მონაცემების აღრიცხვა (გადაფორმება);

ვ) შეიცვალა ის გარემოება, რომელიც საფუძვლად დაედო იარაღის ან იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის რეგისტრაციას;

ზ) არსებობს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ხელშემშლელი გარემოებები.

8. ამ მუხლის მე–7 პუნქტით განსაზღვრული გარემოებების არსებობისას იარაღის მესაკუთრე (მფლობელი) ვალდებულია 14 დღის ვადაში მიმართოს სააგენტოს იარაღზე საკუთრების უფლების სხვა პირზე გადაცემის, იარაღის ჩამოწერის ან იარაღის საკომისიო წესით ჩაბარებისათვის იარაღის საკომისიო წესით ჩაბარების ცნობის მისაღებად.

9. სააგენტოს მიერ იარაღის რეგისტრაციის თაობაზე ჩანაწერი უქმდება იარაღის მესაკუთრის ან მოსარგებლის განცხადების ან უფლებამოსილი ორგანოდან შესაბამისი ინფორმაციის მიღების საფუძველზე.

10. იარაღის მესაკუთრე ან მოსარგებლე იმ უფლებამოსილებას, რომელიც მას მიენიჭა იარაღის რეგისტრაციის შედეგად, კარგავს ამ მუხლის მე-7 პუნქტით განსაზღვრული გარემოებების წარმოშობის დღიდან, მიუხედავად იმისა, თუ როდის გახდა აღნიშნული გარემოებების შესახებ სააგენტოსათვის ცნობილი და როდის განახორციელა მან რეგისტრაციაში არსებული ჩანაწერის შეცვლა ან გაუქმება.

11. გაუქმებული რეგისტრაციის აღდგენა შესაძლებელია შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას ხელახალი რეგისტრაციის განხორციელების გზით.

12. იარაღის რეგისტრაციის, ხელახალი რეგისტრაციისა და რეგისტრაციის გაუქმებისათვის ამ წესით გათვალისწინებული ნორმები ვრცელდება, შესაბამისად, იარაღის დამატებით ძირითად ელემენტზეც.

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 11 ივლისის ბრძანება №503 – ვებგვერდი, 13.07.2015წ.

მუხლი 5

1. მესაკუთრის ან მოსარგებლის მიერ რეგისტრირებული იარაღის შენახვის ადგილი განისაზღვრება ამ მუხლით დადგენილი წესით, კერძოდ:

ა) მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული იარაღის შენახვის ადგილად განისაზღვრება სარეგისტრაციო ჩანაწერებსა და იარაღის რეგისტრაციის მოწმობაში ასახული ფიზიკური პირის საცხოვრებელი ადგილი;

ბ) მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული იარაღის შენახვის ადგილად განისაზღვრება სარეგისტრაციო ჩანაწერებსა და იარაღის რეგისტრაციის მოწმობაში ასახული ფიზიკური პირის საცხოვრებელი ადგილი; ამასთან, B კატეგორიის იარაღის რეგისტრაციის მქონე პირს უფლება აქვს, გარდა იარაღის ძირითადი შენახვის ადგილისა, კუთვნილი იარაღი დროებით შეინახოს მისი ფაქტობრივი ადგილსამყოფლის მიხედვით, თუ მის მიერ უზრუნველყოფილი იქნება ამ წესის მე-11 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული იარაღის შენახვის წესების დაცვა;

გ) მე–3 მუხლის მე-4 პუნქტის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით დადგენილი იარაღის შენახვის ადგილი განისაზღვრება „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის „თ-ჟ“ ქვეპუნქტებით დადგენილი დაწესებულებების მიერ. ამასთან, შენახვის ადგილის განსაზღვრისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს სამსახურის სპეციფიკა და ფიზიკურ პირებზე კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლები.

2. სააგენტოს მიერ იარაღის რეგისტრაციისას სარეგისტრაციო ჩანაწერებში იარაღის მესაკუთრის საცხოვრებელ ადგილად შეიძლება აღრიცხულ იქნეს:

ა) რეგისტრაციის ან დროებითი რეგისტრაციის ადგილი;

ბ) საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლის მისამართი;

გ) უძრავი ქონების მესაკუთრის წერილობითი თანხმობის საფუძველზე, მის საკუთრებაში არსებული, საქართველოში რეგისტრირებული საცხოვრებელი ადგილის მისამართი.

3. საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შემთხვევაში, ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ პირებს ახალ საცხოვრებელ ადგილზე იარაღის შენახვის უფლება წარმოეშობათ მხოლოდ კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით, სააგენტოში იარაღის ხელახალი რეგისტრაციის შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული გარემოების დამადასტურებელ დოკუმენტში აღნიშნულია მხოლოდ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის დასახელება და არ არის მითითებული საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, პირი ვალდებულია, შენახვის უფლებით რეგისტრირებული იარაღი შეინახოს მხოლოდ აღნიშნულ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში მდებარე თავის საცხოვრებელ ადგილზე.

მუხლი 6

1. იარაღის მესაკუთრე ან მოსარგებლე ვალდებულია შესაბამისი საფუძვლის წარმოშობიდან 10 დღის ვადაში კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიმართოს სააგენტოს იარაღის ხელახალი რეგისტრაციის მიზნით.

2. პირებს იარაღის ხელახალი რეგისტრაციის ვალდებულება წარმოეშობათ:

ა) მე–4 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული რეგისტრირებული მონაცემების შეცვლისას; ბ) მე–20 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევებში.

3. იარაღის ხელახალი რეგისტრაციისათვის სააგენტოში წარდგენილი უნდა იქნეს: ა) განცხადება;

ბ) პირადობის (ბინადრობა) მოწმობა; გ) იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობა;

დ) ხელახალი რეგისტრაციის საფუძვლის წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; ე) იარაღის ან იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის ბალისტიკური შემოწმების აქტი; ვ) მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

4. იარაღის ხელახალი რეგისტრაციისას გაიცემა იარაღის რეგისტრაციის ახალი მოწმობა, ხოლო იარაღის რეგისტრაციის ძველი მოწმობა ითვლება ძალადაკარგულად და იგი უნდა ჩაჰბარდეს სააგენტოს.

5. იარაღის ხელახალი რეგისტრაციის განმახორციელებელი პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების თაობაზე საფუძვლიანი ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, სააგენტო უფლებამოსილია ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ დოკუმენტებთან ერთად დამატებით მოითხოვოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ფორმის შესაბამისად გაცემული ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა.

6. სამსახურებრივი უფლებამოსილების ვადის გასვლის შემდეგ იარაღზე სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის სტატუსის მოხსნისას „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირები, აგრეთვე საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების მოსამართლეები თავისუფლდებიან საკუთრებაში არსებული იარაღის ხელახალი რეგისტრაციის ან/და იარაღის რეგისტრაციის მოწმობის კატეგორიის შეცვლის ვალდებულებისაგან, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ისინი გადიან საქართველოს მოქალაქეობიდან, მიდიან უცხო სახელმწიფოს სამსახურში, ან/და დათხოვნილ იქნენ სამსახურიდან დისციპლინური ან/და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის გამო.

მუხლი 7

1. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული გარემოებების არსებობისას სააგენტო ახორციელებს იარაღის ბალისტიკურ შემოწმებას და ადგენს იარაღის ბალისტიკური შემოწმების აქტს.

2. იარაღის ბალისტიკური შემოწმების განხორციელება სავალდებულოა: ა) იარაღის რეგისტრაციისას;

ბ) იარაღის ხელახალი რეგისტრაციისას;

გ) იარაღითა და საბრძოლო მასალით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე პირის სარეალიზაციოდ განკუთვნილ იარაღზე (გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა იარაღის სახეობიდან გამომდინარე, კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს ექსპერიმენტული გასროლის განხორციელებას);

დ) იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობის აღდგენისას (დაკარგვის ან დაზიანებისას); ე) იარაღის დამამზადებლის სარეალიზაციოდ განკუთვნილ იარაღზე;

ვ) იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის რეგისტრაციისას ან ხელახალი რეგისტრაციისას. 3. სააგენტოს მიერ იარაღის ბალისტიკური შემოწმება მიზნად ისახავს:

ა) იარაღზე (მის შემადგენელ დეტალებზე) არსებული საიდენტიფიკაციო მონაცემების შედარებას თანხმლებ დოკუმენტებთან;

ბ) იარაღის მოდელის, მარკის, სახეობისა და ტიპის განსაზღვრას;

გ) იარაღიდან არანაკლებ სამ ექსპერიმენტულ გასროლასა და გასროლის შედეგად ამოღებული ტყვია- მასრების ნიმუშის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის ტყვია-მასროთეკაში განთავსების მიზნით გადაგზავნას.

4. იმ შემთხვევაში, თუ რეგისტრაციისათვის ან ხელახალი რეგისტრაციისათვის წარმოდგენილ იარაღს არ გააჩნია ან დაზიანებული აქვს საიდენტიფიკაციო ნომერი, ნომრის მინიჭება ხორციელდება უფლებამოსილი პირის მიერ იარაღის დადამღვით.

5. იარაღის ექსპერიმენტული გასროლის წესი და პირობები განისაზღვრება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით.

6. რეგისტრაციისათვის ან ხელახალი რეგისტრაციისათვის იარაღის ბალისტიკურ შემოწმებაზე სააგენტოში წარდგენის მიზნით, ფიზიკური პირის სახელზე გაიცემა იარაღის დროებითი მოწმობა – ფორმა №1 (დანართი

№3), რომელიც უფლებას აძლევს აღნიშნულ პირს მოწმობით განსაზღვრულ ვადაში განახორციელოს იარაღის გადატანა ბალისტიკური შემოწმების განმახორციელებელ ორგანოში, ხოლო შემოწმების შემდეგ იარაღი გადაიტანოს უკან, შენახვის ადგილზე. იარაღის დროებითი მოწმობის მქონე ფიზიკური პირი ვალდებულია დაიცვას იარაღის გადატანა-გადაზიდვისათვის დადგენილი წესები.

7. იარაღის დროებითი მოწმობის (ფორმა №1) I ნაწილს ავსებს იარაღის რეგისტრაციის განმახორციელებელი უფლებამოსილი თანამშრომელი, რომელიც განსაზღვრავს იარაღის ბალისტიკური შემოწმების ჩატარების ადგილს, ხოლო გრაფით – „ძალაშია“ განისაზღვრება ვადა, რომლის განმავლობაშიც ფიზიკურ პირს ეძლევა უფლება, გადაიტანოს იარაღი ბალისტიკური შემოწმების განსახორციელებლად.

8. იარაღის დროებითი მოწმობის (ფორმა №1) II ნაწილს ბალისტიკური შემოწმების განხორციელების შემდეგ ავსებს ბალისტიკური შემოწმების განმახორციელებელი უფლებამოსილი პირი, რომელიც განსაზღვრავს ფიზიკური პირის მიერ ბალისტიკური შემოწმების ადგილიდან იარაღის შენახვის ადგილზე გადატანის უფლებას, ხოლო გრაფით – „ძალაშია“ განისაზღვრება გადატანის უფლების მოქმედების ვადა.

9. იარაღის დროებითი მოწმობა (№1, №2, №3 და №4 ფორმები) მოქმედებს მხოლოდ გრაფით – ,,ძალაშია“ განსაზღვრული ვადით, მიუხედავად მოწმობის გაცემის თარიღისა.

10. იარაღის დროებითი მოწმობის (ფორმა №1) გრაფით – „ძალაშია“ განსაზღვრული იარაღის გადატანის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 12 სამუშაო საათს.

11. ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული იარაღის გადატანის უფლების ვადის ათვლა შეიძლება დაიწყოს ფიზიკური პირის მოთხოვნის შესაბამისად. ამასთან, მოწმობის ძალაში შესვლის ვადა მოწმობის გაცემის თარიღს არ უნდა აღემატებოდეს 10 დღეზე მეტი ვადით.

მუხლი 8

1. იარაღით და საბრძოლო მასალით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე პირები ვალდებული არიან:

ა) განახორციელონ სარეალიზაციოდ განკუთვნილი იარაღის ბალისტიკური შემოწმება (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც იარაღის სახეობიდან გამომდინარე, კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს ექსპერიმენტული გასროლის განხორციელებას);

ბ) საკომისიო წესით ჩაიბარონ მხოლოდ ის იარაღი, რომელზეც კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით გაცემულია იარაღის საკომისიო წესით ჩაბარების ცნობა (დანართი N2);

გ) შესაბამისი ლიცენზიის საფუძველზე სარეალიზაციოდ შემოტანილი ან საკომისიო წესით ჩაბარებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის სრული ნუსხა (ტიპი, მარკა, მოდელი, სერია, ნომერი, კალიბრი)

საინფორმაციო ბაზაში განსათავსებლად წარუდგინონ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკურ დეპარტამენტს;

დ) ამ პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ინფორმაცია ელექტრონული დოკუმენტის სახით (მყარი დისკით, ფლოპით ან/და სხვ.) ან ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის გამოყენებით მიაწოდონ სააგენტოს;

ე) იარაღის რეალიზაცია განახორციელონ მხოლოდ იარაღის შეძენის უფლების მქონე პირებზე;

ვ) იარაღი შემძენ ფიზიკურ პირს გადასცეს მხოლოდ იარაღის რეგისტრაციის მოწმობისა და სააგენტოს მიერ დამოწმებული შეძენის ყუის წარმოდგენის შემთხვევაში, ხოლო იარაღის შენახვის უფლებით რეგისტრაციის შემთხვევაში – დამატებით იარაღის დროებითი მოწმობის წარმოდგენისას;

ზ) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკურ დეპარტამენტს ყოველთვიურად წარუდგინონ მონაცემები რეალიზებული იარაღის და საბრძოლო მასალის, ასევე იარაღის შემძენის შესახებ.

2. სააგენტოს მიერ იარაღით და საბრძოლო მასალით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე პირებისაგან შეძენილი იარაღის რეგისტრაცია განხორციელდება იარაღთან დაკავშირებული მონაცემების ამ მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ ინფორმაციასთან შესაბამობის შემთხვევაში.

3. იარაღის რეალიზაციის შემთხვევაში იარაღითა და საბრძოლო მასალით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე პირი ავსებს იარაღის შეძენის ყუის I ნაწილს სამ ეგზემპლარად და გადასცემს იარაღის შემძენ პირს სააგენტოში წარსადგენად.

4. იარაღითა და საბრძოლო მასალით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე პირისაგან შეძენილი იარაღის სააგენტოში რეგისტრაციისათვის ფიზიკურმა პირმა უნდა წარადგინოს:

ა) განცხადება; ბ) შეძენის ყუა;

გ) პირადობის (ბინადრობა) მოწმობა;

დ) საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ე) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ფორმის შესაბამისად გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ;

ვ) იარაღის შეძენის ნებართვაზე კანონმდებლობით განსაზღვრული მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ზ) მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული იარაღის რეგისტრაციის შემთხვევაში, სააგენტო ავსებს შეძენის ყუის II ნაწილს, რის შემდეგაც ორ ეგზემპლარს იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობასთან ერთად უბრუნებს იარაღის შემძენს. იარაღის შემძენი ვალდებულია 10 დღის განმავლობაში წარადგინოს შეძენის ყუა იარაღითა და საბრძოლო მასალით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე პირთან და კანონმდებლობით დადგენილი წესით განახორციელოს შეძენილი იარაღის შენახვის ადგილზე გადატანა.

6. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული იარაღის შენახვის უფლებით რეგისტრაციის შემთხვევაში, იარაღის მესაკუთრე პირის სახელზე იარაღის შეძენის ადგილიდან საცხოვრებელ ადგილზე (შენახვის ადგილზე) გადატანის მიზნით, სააგენტო გასცემს იარაღის დროებით მოწმობას ფორმა N2 (დანართი N4), რომელიც უფლებას აძლევს აღნიშნულ პირს, მოწმობით განსაზღვრულ ვადაში განახორციელოს იარაღის გადატანა შეძენის ადგილიდან შენახვის ადგილზე. იარაღის გადატანისას ფიზიკური პირი ვალდებულია დაიცვას იარაღის გადატანა-გადაზიდვისათვის დადგენილი წესები.

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით განსაზღვრული უფლება ფიზიკურ პირს ენიჭება მხოლოდ გრაფით – „ძალაშია“ დადგენილ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 10 სამუშაო საათს.

8. ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული იარაღის გადატანის უფლების ვადის ათვლა შეიძლება

მოხდეს ფიზიკური პირის მოთხოვნის შესაბამისად, ამასთან, მოწმობის ძალაში შესვლის ვადა მოწმობის გაცემის თარიღს არ უნდა აღემატებოდეს 10 დღეზე მეტი ვადით.

9. იმ შემთხვევაში, თუ ფიზიკურმა პირმა საპატიო მიზეზის გამო ვერ უზრუნველყო იარაღის დროებითი მოწმობის (ფორმა N2) მოქმედების ვადაში იარაღის შეძენის ადგილიდან წამოღება, ახალი დროებითი მოწმობის მიღების უფლება წარმოეშობა მხოლოდ იარაღითა და საბრძოლო მასალით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე პირის მიერ აღნიშნული გარემოების დადასტურების შემდეგ.

მუხლი 9

1. იარაღის ან იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის ჩამოწერისათვის მესაკუთრემ სააგენტოში უნდა წარადგინოს:

ა) განცხადება;

ბ) პირადობის (ბინადრობა) მოწმობა;

გ) საკუთრებაში არსებული იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობა;

დ) ჩამოსაწერი იარაღი ან იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტი; ე) საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

2. ჩამოსაწერი იარაღი ბარდება სააგენტოს, ხოლო იარაღის მესაკუთრეს გადაეცემა სათანადოდ დამოწმებული იარაღის სააღრიცხვო ბარათის ასლი შესაბამისი აღნიშვნით. იმ შემთხვევაში, თუ ჩამოსაწერ იარაღთან ერთად რეგისტრირებულია იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტი, მესაკუთრე ვალდებულია, განახორციელოს მისი ჩამოწერა და სააგენტოში ჩაბარება ან ლიცენზირებულ პირთან საკომისიო წესით ჩაბარება ან საკუთრების უფლების სხვა პირზე გადაცემა ან მის საკუთრებაში არსებული შესაბამისი ტიპის სხვა იარაღის დამატებით ძირითად ელემენტად რეგისტრაცია.

3. მესაკუთრის მიერ მხოლოდ იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის ჩამოწერისას, სავალდებულოა ჩამოწერილი იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის სააგენტოსათვის ჩაბარება და იარაღის ხელახალი რეგისტრაციის განხორციელება.

4. ჩამოსაწერი იარაღის სააგენტოში ჩაბარების მიზნით იარაღის მესაკუთრეზე გაიცემა იარაღის დროებითი მოწმობა – ფორმა N3 (დანართი N5), რომელიც უფლებას აძლევს აღნიშნულ პირს, მოწმობით განსაზღვრულ ვადაში განახორციელოს იარაღის შენახვის ადგილიდან ჩამოწერის განმახორციელებელ ორგანოში გადატანა. იარაღის დროებითი მოწმობის მქონე პირი ვალდებულია დაიცვას იარაღის გადატანა-გადაზიდვისათვის დადგენილი წესები.

5. იარაღის დროებითი მოწმობის ფორმა N3-ს (დანართი N5) ავსებს სააგენტოს უფლებამოსილი თანამშრომელი, რომელიც განსაზღვრავს იარაღის ჩაბარების ადგილსა და გადატანის ვადას. იარაღის გადატანაზე მიცემული ვადა მიეთითება მოწმობის გრაფაში – ,,ძალაშია“ – და იგი არ უნდა აღემატებოდეს 12 სამუშაო საათს.

6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული იარაღის გადატანის ვადის ათვლა შეიძლება დაიწყოს პირის მოთხოვნის შესაბამისად. ამასთან, მოწმობის ძალაში შესვლის ვადა მოწმობის გაცემის თარიღს არ უნდა აღემატებოდეს 10 დღეზე მეტი ვადით.

7. სააგენტოს უფლება აქვს არ განახორციელოს ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებული დაურეგისტრირებელი იარაღის ან იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის ჩამოწერა.

8. ჩაბარებული იარაღის განადგურების წესი განისაზღვრება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით.

9. მესაკუთრის განცხადების საფუძველზე, შენახვის უფლებით რეგისტრირებული იარაღის შენახვის ადგილიდან დროებით სხვა ადგილზე გადატანისა და შენახვის ადგილზე დაბრუნების მიზნით სააგენტოს მიერ გაიცემა იარაღის დროებითი მოწმობა – ფორმა N4 (დანართი N6).

10. იარაღის დროებითი მოწმობა – ფორმა N4 (დანართი N6) უფლებას აძლევს პირს მოწმობით განსაზღვრულ ვადაში განახორციელოს დაზიანებული იარაღის გადატანა იარაღის შეკეთების ლიცენზიის მქონე პირთან,

ხოლო შეკეთების შემდეგ ამ მუხლის მე-13 პუნქტით განსაზღვრული წესით განახორციელოს იარაღის გადატანა უკან შენახვის ადგილზე. იარაღის დროებითი მოწმობის მქონე პირი ვალდებულია დაიცვას იარაღის გადატანა-გადაზიდვისათვის დადგენილი წესები.

11. იარაღის დროებითი მოწმობის ფორმა N4-ის (დანართი N6) პირველ ნაწილს ავსებს იარაღის რეგისტრაციის განმახორციელებელი უფლებამოსილი თანამშრომელი, რომელიც იარაღის შენახვის ადგილისა და შეკეთების ლიცენზიის მქონე პირის მისამართის შესაბამისად მიუთითებს იარაღის შენახვისა და მიტანის ადგილს, ხოლო გრაფაში – ,,ძალაშია“ – განსაზღვრავს დროს (მაგრამ არა უმეტეს 12 სამუშაო საათისა), რომლის განმავლობაშიც პირს ეძლევა უფლება გადაიტანოს იარაღი შეკეთების ლიცენზიის მქონე პირთან.

12. ამ მუხლის მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული იარაღის გადატანის ვადის ათვლა შეიძლება დაიწყოს ფიზიკური პირის მოთხოვნის შესაბამისად. ამასთან, მოწმობის ძალაში შესვლის ვადა მოწმობის გაცემის თარიღს არ უნდა აღემატებოდეს 10 დღეზე მეტი ვადით.

13. იარაღის შეკეთების ლიცენზიის მქონე პირი ვალდებულია, იარაღის მესაკუთრისათვის დაბრუნებისას იარაღის დროებითი მოწმობის ფორმა N4-ის (დანართი N6) II ნაწილის შესაბამის გრაფაში მიუთითოს იარაღის გადაცემის საათი, დღე, თვე, წელი და მოაწეროს ხელი. მესაკუთრე ვალდებულია შეკეთების ლიცენზიის მქონე პირის მიერ იარაღის დაბრუნებიდან არა უმეტეს 8 საათისა გადაიტანოს იარაღი უკან, შენახვის ადგილზე.

მუხლი 10

1. იარაღის საკომისიო წესით ჩაბარების ცნობის მისაღებად მესაკუთრემ უნდა წარადგინოს: ა) განცხადება;

ბ) პირადობის (ბინადრობა) მოწმობა; გ) იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობა;

დ) საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

2. იარაღის საკომისიო წესით ჩაბარების ცნობა გაიცემა სამ ეგზემპლარად, რომელთაგანაც ერთი ეგზემპლარი რჩება სააგენტოს, მეორე – გადაეცემა მესაკუთრეს, ხოლო მესამეს მესაკუთრე გადასცემს იარაღითა და საბრძოლო მასალით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე პირს, იარაღის ჩაბარებისას.

3. პირი ვალდებულია იარაღის საკომისიო წესით ჩაბარების ცნობის მოქმედების ვადაში უზრუნველყოს კუთვნილი იარაღის გადატანა იარაღითა და საბრძოლო მასალით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე პირთან ჩასაბარებლად.

4. იარაღის საკომისიო წესით ჩაბარების ცნობის მოქმედების ვადას განსაზღვრავს სააგენტო და იგი არ უნდა აღემატებოდეს 10 დღეს.

5. იარაღის საკომისიო წესით ჩაბარების ცნობის გაცემის შემთხვევაში იარაღი იხსნება რეგისტრაციიდან. მუხლი 11

1. იარაღის დამამზადებელი ვალდებულია:

ა) განახორციელოს სარეალიზაციოდ განკუთვნილი დამზადებული იარაღის ბალისტიკური შემოწმება;

ბ) შესაბამისი ლიცენზიის საფუძველზე დამზადებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის შესახებ ინფორმაცია (იარაღის ტიპი, საიდენტიფიკაციო ნომერი, დამღა, კალიბრი და სხვ.) წარუდგინოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკურ დეპარტამენტს საინფორმაციო ბაზაში განსათავსებლად;

გ) დამზადებული იარაღის რეალიზაცია განახორციელოს მხოლოდ იარაღის შეძენის უფლების მქონე პირებზე;

დ) შემძენ ფიზიკურ პირს გადასცეს დამზადებული იარაღი უშუალოდ, იარაღის შეძენის ნებართვისა და იარაღის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში;

ე) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკურ დეპარტამენტს ყოველთვიურად წარუდგინოს მონაცემები რეალიზებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის, ასევე იარაღის შემძენი პირის შესახებ;

ვ) შეასრულოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებები.

2. დამზადებული იარაღის რეალიზაციამდე (არა უგვიანეს დამზადებიდან 14 დღისა) იარაღის დამამზადებელი ვალდებულია იარაღის ტექნიკურ მახასიათებლებთან ერთად სააგენტოში წარადგინოს განცხადება და განახორციელოს დამზადებული იარაღის ბალისტიკური შემოწმება. სააგენტოში ბალისტიკურ შემოწმებაზე წარდგენილი დამზადებული იარაღის ტექნიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს სააგენტოში რეგისტრირებული მსგავსი ტიპის იარაღის, აგრეთვე იარაღისათვის კანონმდებლობით დადგენილ ტექნიკურ მახასიათებლებს.

3. დამზადებული იარაღის ბალისტიკური შემოწმების შედეგად სააგენტო იარაღის დამამზადებელს გადასცემს დამზადებული იარაღის მოწმობას, რომელშიც წარმოდგენილი დოკუმენტებისა და ბალისტიკური შემოწმების საფუძველზე, აისახება ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ა-დ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მონაცემები.

4. დამზადებული იარაღის მოწმობაში სამ ეგზემპლარად აისახება: ა) დამზადებული იარაღის მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი;

ბ) მონაცემები იარაღის დამამზადებელი იურიდიული პირის ან ინდივიდუალური მეწარმის შესახებ; გ) იარაღის დამამზადებელი პირის ლიცენზიის ნომერი;

დ) დამზადებული იარაღის ტიპი, სახეობა, კალიბრი (ყალიბი) და საიდენტიფიკაციო მონაცემები;

ე)  იარაღის  შემძენი პირის სახელი, გვარი, რეგისტრაციის ადგილი, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი ან პირადი ნომერი;

ვ) დამზადებული იარაღის რეალიზაციის თარიღი;

ზ) დამზადებული იარაღის რეალიზაციაზე უფლებამოსილი პირის სახელი, გვარი, ხელმოწერა.

5. დამზადებული იარაღის მოწმობაში ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ე-ზ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მონაცემები მიეთითება იარაღის დამამზადებლის მიერ დამზადებული იარაღის რეალიზაციისას.

6. დამზადებული იარაღის მოწმობაში ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ა-დ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მონაცემები შეიტანება სამ ეგზემპლარად, აქედან, იარაღის რეალიზაციის შემთხვევაში ერთი ეგზემპლარი რჩება იარაღის დამამზადებელს, მეორე – გადაეცემა იარაღის შემძენს, ხოლო მესამე ეგზემპლარი (მოწმობასთან ერთად) წარედგინება სააგენტოს იარაღის შეძენის ნებართვის მიღებისა და იარაღის რეგისტრაციისათვის.

7. ფიზიკური პირის მიერ იარაღის დამამზადებლისაგან შეძენილი იარაღის რეგისტრაციისათვის სააგენტოს წარედგინება:

ა) განცხადება;

ბ) დამზადებული იარაღის მოწმობა; გ) პირადობის (ბინადრობა) მოწმობა;

დ) საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ე) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ფორმის შესაბამისად გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა);

ვ)   იარაღის   შეძენის   ნებართვაზე   კანონმდებლობით   განსაზღვრული   მოსაკრებლის    გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ზ) მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

8. სააგენტოს მიერ დამზადებული იარაღის შეძენის ნებართვის გაცემისა და რეგისტრაციის შემთხვევაში შემძენს გადაეცემა იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობა. დამზადებული იარაღის შენახვის უფლებით რეგისტრაციის შემთხვევაში შემძენს დამატებით გადაეცემა იარაღის დროებითი მოწმობა – ფორმა N2 (დანართი N4), რომელიც უფლებას აძლევს აღნიშნულ პირს, მოწმობით განსაზღვრულ ვადაში განახორციელოს იარაღის გადატანა შეძენის ადგილიდან შენახვის ადგილზე. იარაღის გადატანისას ფიზიკური პირი ვალდებულია დაიცვას იარაღის გადატანა-გადაზიდვისათვის დადგენილი წესები.

9. დამზადებული იარაღის შეძენის ადგილიდან შენახვის ადგილზე გადატანის მიზნით იარაღის დროებითი მოწმობა გაიცემა ამ წესის მე–8 მუხლის მე-6-მე-9 პუნქტებით დადგენილი წესის შესაბამისად.

10. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტების მიღებიდან 10 დღის ვადაში შემძენი ვალდებულია განახორციელოს იარაღის დამამზადებლისაგან შეძენილი იარაღის შეძენის ადგილიდან შენახვის ადგილზე გადატანა.

11. დამზადებული იარაღის შემძენზე იარაღის შეძენის ნებართვის გაუცემლობის შემთხვევაში დამზადებული იარაღის მოწმობა უქმდება, ხოლო იარაღის დამამზადებელს ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ-დ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მონაცემების შეუცვლელად გადაეცემა ახალი მოწმობა.

მუხლი 12

1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის შეტყობინების საფუძველზე სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოს საუბნო სამსახური 3 თვეში ერთხელ ამოწმებს მოქალაქის პირად საკუთრებაში არსებული იარაღის და საბრძოლო მასალის შენახვისა და რეგისტრაციის კანონიერებას.

2.  იარაღის  მესაკუთრის  გარდაცვალების    შემთხვევაში  საქართველოს    შინაგან  საქმეთა   სამინისტრო უზრუნველყოფს იარაღის ჩამორთმევას თუ იარაღის მესაკუთრის გარდაცვალებიდან 7 თვის ვადაში არ იქნება უზრუნველყოფილი იარაღის საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა.

3. საჩუქრად ან მემკვიდრეობით მიღებული იარაღის სააგენტოში რეგისტრაცია ხორციელდება, თუ დასაჩუქრებული პირი ან მემკვიდრე აკმაყოფილებს იარაღის შეძენის ნებართვის მიღებისათვის კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

4. „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის „კ“, „ლ“ და „მ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დაწესებულებების/ორგანიზაციების ბალანსზე რიცხული სამსახურებრივ-საშტატო სტატუსის მქონე იარაღის და საბრძოლო მასალის შენახვისა და აღრიცხვის საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენას უზრუნველყოფს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახური.

თავი II იარაღის ტარების წესი

მუხლი 13

იარაღის ტარების უფლების მქონე პირი პირადად არის პასუხისმგებელი მისი დაცვისა და მოვლისათვის, აგრეთვე ვალდებულია დაიცვას იარაღის ბრუნვის თაობაზე მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესები.

მუხლი 14

1. აკრძალულია იარაღის ტარება სპეციალური აღჭურვილობის გამოყენების გარეშე.

2. აკრძალულია სანადირო იარაღის დაუშლელ მდგომარეობაში ტარება, გარდა ამისათვის სპეციალურად განსაზღვრული ადგილებისა (ტირი, სასროლეთი, სასროლო-სანადირო სტენდი, ნადირობისათვის სპეციალურად გამოყოფილი ადგილები).

მუხლი 15

აკრძალულია იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადაცემა სხვა პირთათვის ან/და ამოღება (ჩვენება) საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში დემონსტრირების მიზნით, გარდა მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

მუხლი 16

იარაღისა და საბრძოლო მასალის დაკარგვის ან გატაცების შემთხვევაში, იარაღის მესაკუთრე ვალდებულია აღნიშნულის თაობაზე დაუყოვნებლივ შეატყობინოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფს.

მუხლი 17

იარაღის ტარების უფლების მქონე იარაღის მესაკუთრე ან მოსარგებლე იარაღის ტარებისას ვალდებულია პირადობის დამადასტურებელ საბუთთან ერთად იქონიოს B, C ან D კატეგორიის იარაღის რეგისტრაციის მოწმობა.

თავი III იარაღის შენახვის წესი

მუხლი 18

1. იარაღი და საბრძოლო მასალა უნდა ინახებოდეს ისეთ მდგომარეობასა და პირობებში, რომელშიც უზრუნველყოფილი იქნება მისი დაცვა და უსაფრთხოება, გამოირიცხება გაუთვალისწინებელი (უნებლიე) გასროლა და იარაღთან გარეშე პირთა დაშვების შესაძლებლობა.

2. „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის „კ“, „ლ“ და „მ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დაწესებულებების/ ორგანიზაციების ბალანსზე რიცხული იარაღი (გარდა სამსახურებრივ-საშტატო სტატუსით უფლებამოსილ პირზე განპიროვნებული იარაღისა, რომელიც არ ინახება დაწესებულებაში) და საბრძოლო მასალა უნდა ინახებოდეს სპეციალურად ამისთვის გამოყოფილ საცავში არსებულ ცეცხლგამძლე ლითონის კარადაში, რითიც გამოირიცხება იარაღსა და საბრძოლო მასალასთან გარეშე პირთა დაშვების შესაძლებლობა. იარაღის აღრიცხვიანობისათვის (იარაღის საცავიდან გატანა-შემოტანისათვის) უნდა წარმოებდეს სპეციალური ჟურნალი, რომელიც იქნება აკინძული და დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის პასუხისმგებელი პირის და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის მიერ.

მუხლი 19

1. შესაბამისი პროფილის სპორტულ ორგანიზაციებს უფლება აქვთ შეინახონ სასპორტო ხრახნილლულიანი და გლუვლულიანი, სპორტული პნევმატური იარაღი, რომლის კალიბრი 4,5 მილიმეტრზე ნაკლებია და სპორტული ცივი და ცივი სასროლი იარაღი სპორტულ ობიექტებზე ამ წესით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით, საამისოდ მოწყობილ სათავსოებში.

2. პირები, რომლებიც მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ახორციელებენ იარაღის და საბრძოლო მასალის დამზადებას, შეკეთებას ან იარაღითა და საბრძოლო მასალით ვაჭრობას, ინახავენ იარაღს და საბრძოლო მასალას საწარმოს ტერიტორიაზე იარაღის შენახვისათვის დადგენილი ყველა აუცილებელი პირობის დაცვით.

თავი IV

იარაღის გადატანაგადაზიდვა

მუხლი 20

1. იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვა ხორციელდება შესაბამისი ნებართვის საფუძველზე.

2. კანონმდებლობით განსაზღვრული შემთხვევების გარდა, იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა- გადაზიდვა დასაშვებია სააგენტოს მიერ შესაბამისი ნებართვის გაცემიდან სამი თვის განმავლობაში.

მუხლი 21

1. ქვეყნის შიგნით საჰაერო ტრანსპორტით იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანის დროს ფიზიკური პირის იარაღი და საბრძოლო მასალა გამგზავრების ადგილის აეროპორტში ფრენის პერიოდში დროებით შესანახად გადაეცემა საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟის წევრს და მის მფლობელს უბრუნდება ფრენის დასრულების შემდეგ დანიშნულების ადგილის აეროპორტში.

2. ფიზიკური პირების იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადასატანად იარაღის და საბრძოლო მასალის მიღებას, შესაბამისი დოკუმენტების გაფორმებას, საჰაერო ხომალდის ბორტზე იარაღის და საბრძოლო მასალის მიტანას და გაცემას ახორციელებს საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟის წევრი, რომელიც საჰაერო ხომალდის მეთაურის მიერ ინიშნება ფრენის პერიოდში იარაღის შენახვისა და დანიშნულების ადგილის აეროპორტში მიტანისათვის პასუხისმგებელ პირად.

3. გადასაზიდად იარაღის და საბრძოლო მასალის მიღებას, შესაბამისი დოკუმენტების გაფორმებას, გამგზავრების ადგილის აეროპორტში სამოქალაქო ავიაციის საჰაერო ხომალდის (შემდგომში – საჰაერო ხომალდი) ბორტზე იარაღის მიტანას და დანიშნულების ადგილის აეროპორტში იარაღის და საბრძოლო მასალის გაცემას ახორციელებენ სამოქალაქო ავიაციის საავიაციო უშიშროების სამსახურის უფლებამოსილი თანამშრომლები.

მუხლი 22

1. იარაღი და საბრძოლო მასალა საჰაერო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს უნდა იყოს მოთავსებული საჰაერო ხომალდის საბარგო (სატვირთო) განყოფილებაში შეფუთულ, დაპლომბილ და ჩაკეტილ ტარაში.

2. საჰაერო ხომალდებზე, რომლებსაც არ გააჩნიათ იზოლირებული საბარგო განყოფილებები, დასაშვებია ფიზიკური პირების კუთვნილი იარაღის და საბრძოლო მასალის გადატანა ეკიპაჟის კაბინაში დაცულ და უსაფრთხო ადგილზე.

მუხლი 23

იარაღის (5 ერთეულზე მეტი ოდენობის) ან/და საბრძოლო მასალის (400 ერთეულზე მეტი ოდენობის) ავტოტრანსპორტით გადაზიდვისას პირი ვალდებულია:

ა) სატრანსპორტო  საშუალება  მოაწყოს სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად;

ბ) უზრუნველყოს ცეცხლსასროლი იარაღით შეიარაღებული დაცვის თანხლება არანაკლებ ორი პირის შემადგენლობით;

გ) იარაღის გადაზიდვა განახორციელოს დალუქული სპეციალური ტარით. მუხლი 24

იარაღის (5 ერთეულზე მეტი ოდენობის) ან/და საბრძოლო მასალის (400 ერთეულზე მეტი ოდენობის) ორზე მეტი ავტომანქანით გადაზიდვისას მისი თანხლება ხორციელდება ცეცხლსასროლი იარაღით შეიარაღებული დაცვის არანაკლებ სამკაციანი შემადგენლობით, სპეციალურად გამოყოფილი სატრანსპორტო საშუალებით. მუხლი 25

1. იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადაზიდვისას სატრანსპორტო საშუალება უნდა იყოს ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში, ამასთან, უნდა იქნეს გამორიცხული უცხო პირთა მიერ გადასაზიდი იარაღის ვიზუალური დათვალიერებისა და მასთან შეღწევის შესაძლებლობა.

2. სატრანსპორტო საშუალების ან/და იარაღის გადასაზიდი ტარის გახსნის ან დაზიანების ნიშნების აღმოჩენის შემთხვევაში, შეიარაღებული დაცვის ხელმძღვანელი ვალდებულია უზრუნველყოს შემთხვევის ადგილის დაცვა და აღნიშნულის თაობაზე დაუყოვნებლივ შეატყობინოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უახლოეს დანაყოფს, შეადგინოს აქტი, მიიღოს სათანადო ზომები შემთხვევის გამომწვევი მიზეზების დასადგენად. მუხლი 26

1. ცეცხლსასროლი იარაღის გადატანა-გადაზიდვის დროს იარაღი უნდა იყოს განმუხტულ (დაშლილ) მდგომარეობაში საბრძოლო მასალისაგან განცალკევებულად, სპეციალურ ბუდეში ან შალითაში, რითიც უნდა გამოირიცხოს იარაღის დაუყოვნებლივ გამოყენების შესაძლებლობა.

2. აკრძალულია იარაღისა და საბრძოლო მასალის გაგზავნა ფოსტით.

თავი V გარდამავალი დებულებები

მუხლი 27

1. ამ წესის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტი ვრცელდება მხოლოდ იმ პირებზე, რომლებმაც იარაღის რეგისტრაცია ან ხელახალი რეგისტრაცია განახორციელეს 2008 წლის 20 დეკემბრის შემდეგ.

2. 2008 წლის 20 დეკემბრამდე რეგისტრირებული იარაღის, რეგისტრაციისა და შესაბამისი მოწმობის მოქმედების ვადა იურიდიულ ძალას ინარჩუნებს რეგისტრაციისა (ხელახალი რეგისტრაციის) და შესაბამისი მოწმობის გაცემიდან სამი წლის განმავლობაში. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ სავალდებულოა ხელახალი რეგისტრაციის გავლა ამ წესის მე–6 მუხლის შესაბამისად.

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!