თანამდებობის პირები რომლებსაც აქვთ სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის ტარების უფლება.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 მარტის  №242 დადგენილებით განსაზღვრულია იმ თანამდებობის პირთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ, რომლებსაც აქვთ სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის ტარების უფლება

მუხლი 1

დამტკიცდეს იმ თანამდებობის პირთა თანდართული ნუსხა, რომლებსაც აქვთ სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის ტარების უფლება.

მუხლი 2

ნუსხის პირველი მე-7 მუხლებით გათვალისწინებული პირებისათვის სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის ტარების უფლების (სხვა სათანადო მონაცემების მითითებით) დადასტურება განხორციელდეს შესაბამისი სახელმწიფო დაწესებულების ხელმძღვანელის მიერ დამტკიცებული ფორმის მოწმობის გაცემით, ან/და სამსახურებრივ მოწმობაში შესა¬ბამისი სახე¬ლმ¬წიფო დაწესებულების ხელმძღვანელის მიერ დამტკიცებული სპეციალური აღნიშვნის შეტანით.

მუხლი 3

ნუსხის მე-8–მე-15 მუხლებით გათვალისწინებული პირებისათვის, აგრეთვე, სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირებისათვის სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის ტარების უფლების (სხვა სათანადო მონაცემების მითითებით) დადასტურება განხორციელდეს სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს შესაბამისი ნებართვის გაცემით.

მუხლი 4

ამ დადგენილებასა და თანდართულ ნუსხაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა განხორციელდეს დაინტერესებული უწყების წარდგინებით, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან შეთანხმებით.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 ნოემბრის დადგენილება №561 – ვებგვერდი, 21.11.2019წ.

მუხლი 5

დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 მარტიდან.

პრემიერ-მინისტრი                      ირაკლი ღარიბაშვილი

 

იმ თანამდებობის პირთა ნუსხა, რომლებსაც აქვთ სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის ტარების უფლება სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის ტარების უფლება აქვთ:

 

მუხლი 1. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში:

 1. მინისტრის პირველი მოადგილე, მოადგილე.
 2. საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაური.
 3. საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურის პირველი მოადგილე, მოადგილე, მეთურის მოადგილე − გენერალური შტაბის უფროსი.
 4. გენერალური ინსპექციის მოსამსახურეები.
 5. სამინისტროს სამოქალაქო ოფისის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი, უფროსის მოადგილე; პირველად სტრუქტურულ ერთეულში შემავალი სამსახურის უფროსი, უფროსის მოადგილე.
 6. სამინისტროს ფინანსების მართვის დეპარტამენტის საფინანსო სამმართველოს უფროსი, ფინანსური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი.
 7. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების:

ა) მთავარი სერჟანტი;

ბ) გენერალური შტაბის:

ბ.ა) დეპარტამენტის უფროსი, უფროსის მოადგილე;

ბ.ბ) სამხედრო პერსონალის მართვის ცენტრის უფროსი, უფროსის მოადგილე და სამმართველოს უფროსი;

ბ.გ) დეპარტამენტის სამმართველოსა და სამსახურის უფროსი;

ბ.დ) საბრძოლო მზადყოფნის მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი;

ბ.ე) შეიარაღების კონტროლისა და ვერიფიკაციის სამმართველოს უფროსი;

ბ.ვ) კავშირგაბმულობის ცენტრის უფროსი, ცენტრის უფროსის მოადგილე და ცენტრის სამსახურის უფროსი;

გ) სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეები;

დ) სამხედრო დაზვერვის დეპარტამენტის მოსამსახურეები;

ე) ეროვნული გვარდიის:

ე.ა) უფროსი, უფროსის მოადგილე;

ე.ბ) შტაბის უფროსი;

ე.გ) შტაბის სამსახურის უფროსი;

ე.დ) რეზერვისტთა მომზადებისა და  გადამზადების ცენტრის უფროსი;

ე.ე) მე-10 და მე-20 კადრირებული ბრიგადების მეთაურები, ბრიგადების შტაბის უფროსები და ბატალიონის მეთაურები;

ე.ვ) გვარდიის სერჟანტი;

ვ) ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის:

ვ.ა) სარდალი, სარდლის მოადგილე;

ვ.ბ) შტაბის უფროსი – სარდლის მოადგილე;

ვ.გ) შტაბის სამსახურის უფროსი;

ვ.დ) ტოპოგრაფიული სამსახურის, ბაზისა და ცენტრის უფროსები;

ვ.ე) სარდლობის სერჟანტი;

ზ) წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის:

ზ.ა) სარდალი, სარდლის მოადგილე;

ზ.ბ) შტაბის უფროსი;

ზ.გ) შტაბის სამსახურის უფროსი;

ზ.დ) აკადემიის, ცენტრისა და სკოლის უფროსები/მეთაურები;

ზ.ე) სარდლობის სერჟანტი;

თ) სპეციალური ოპერაციების ძალების:

თ.ა) მეთაური, მეთაურის მოადგილე საბრძოლო მომზადების დარგში;

თ.ბ) შტაბის უფროსი;

თ.გ) შტაბის განყოფილების უფროსი;

თ.დ) ბატალიონის, რაზმისა და ცენტრის მეთაური და შტაბის უფროსი;

თ.ე)  სპეციალური დანიშნულების ასეულის, სნაიპერთა ასეულის მეთაური;

თ.ვ) სპეციალური დანიშნულების სასწავლო ცენტრის მეთაური, სპეციალური დანიშნულების სასწავლო ცენტრის სკოლის მეთაური/სკოლის მეთაური-ინსტრუქტორ-პარაშუტისტი (ბორტოპერატორი) და მებრძოლ მყვინთავთა მომზადების კურსის უფროსი;

თ.ზ) სპეციალური ოპერაციების ძალების სერჟანტი;

ი) ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის:

ი.ა) სარდალი, სარდლის მოადგილე;

ი.ბ) შტაბის უფროსი;

ი.გ) შტაბის სამსახურის უფროსი;

ი.დ) საჰაერო თავდაცვის ბრიგადის მეთაური, ბრიგადის შტაბის უფროსი და ბატალიონის მეთაური;

ი.ე) შერეული საავიაციო ესკადრილიის მეთაური (მფრინავი);

ი.ვ) ცენტრალური საკომანდო პუნქტის მეთაური;

ი.ზ) მთავარი სერჟანტი;

კ) აღმოსავლეთისა და დასავლეთის სარდლობების:

კ.ა) სარდალი, სარდლის მოადგილე;

კ.ბ) შტაბის უფროსი;

კ.გ) შტაბის სამსახურის უფროსი;

კ.დ) ბრიგადების მეთაურები, ბრიგადების შტაბის უფროსები და ბატალიონის მეთაურები;

კ.ე) მთავარი სერჟანტი.

 1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის:

ა) რექტორი, რექტორის მოადგილე;

ბ) ადმინისტრაციის უფროსი;

გ) კოლეჯის მეთაური;

დ) ბატალიონის მეთაური;

ე) სერჟანტი.

 1. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეს, რომელსაც მინიჭებული აქვს უფროსი და უმაღლესი სპეციალური წოდება ან უფროსი ოფიცრისა და უმაღლესი ოფიცრის სამხედრო წოდება, მიუხედავად დაკავებული თანამდებობისა.

 

 

მუხლი 2. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში:

 1. მინისტრის პირველი მოადგილე, მინისტრის მოადგილე.
 2. სამინისტროს ადმინისტრაციის (დეპარტამენტის) მოსამსახურეები.
 3. იურიდიული დეპარტამენტის მოსამსახურეები.
 4. გენერალური ინსპექციის (დეპარტამენტის) მოსამსახურეები.
 5. ეკონომიკური დეპარტამენტის მოსამსახურეები.
 6. ლოჯისტიკის დეპარტამენტის მოსამსახურეები.
 7. ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მოსამსახურეები.
 8. საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის მოსამსახურეები.
 9. საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის მოსამსახურეები.
 10. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეები.
 11. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეები.
 12. (ამოღებულია – 29.04.2020, №277).
 13. განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მოსამსახურეები.
 14. ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის მოსამსახურეები.
 15. სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის მოსამსახურეები.
 16. საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის მოსამსახურეები.
 17. დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მოსამსახურეები.
 18. სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის მოსამსახურეები.
 19. შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მოსამსახურეები.
 20. ოპერატიული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მოსამსახურეები.
 21. მიგრაციის დეპარტამენტის მოსამსახურეები.
 22. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის მოსამსახურეები.
 23. ტერიტორიული ორგანოების მოსამსახურეები.
 24. სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის მოსამსახურეები.
 25. სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისა და მისი მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მოსამსახურეები.
 26. სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მოსამსახურეები.

 

მუხლი 3. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში:

1.მინისტრის პირველი მოადგილე, მინისტრის მოადგილე.

2.სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში:

ა) გენერალური ინსპექციის უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი);

ბ) გენერალური ინსპექციის უფრო¬სის მოადგილე (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე);

გ) გენერალური ინსპექციის საგამოძიებო და ოპერატიული სამმართველოს უფროსი (მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი);

დ) გენერალური ინსპექციის საგამოძიებო და ოპერატიული სამმართველოს თანამშრომელი.

 1. ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი).
 2. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აღსრულების ეროვნული ბიუროს აღსრულების პოლიციის სამმართველოში:

ა) I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამმართველოს უფროსი);

ბ) II რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (სამმართველოს უფროსის მოადგილე);

გ) II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი);

დ) III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ჯგუფის უფროსი);

ე) III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (აღსრულების პოლიციელი);

ვ) IV რანგის II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (აღსრულების პოლიციელი).

 

 1. სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს პროკურატურის სისტემაში:

ა) საქართველოს მთავარი პროკურორი, საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე და მოადგილე;

ბ) საქართველოს მთავარი პროკურატურის დეპარტამენტის უფროსი და მისი მოადგილე;  დეპარტამენტის უფროსი (საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) და მისი მოადგილე (საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე);

გ) საქართველოს მთავარი პროკურატურის სამმართველოს უფროსი და მი¬სი მოადგილე; სამმართველოს უფროსი (საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი); სამმართველოს უფროსი (საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი);

დ) საქართველოს მთავარი პროკურატურის დეპარტამენტის/სამმართველოს უფროსი პრო¬¬კურორი და პროკურორი, პროკურორ-კრიმინალისტი;

ე) საქართველოს მთავარი პროკურატურის დეპარტამენტის/სამმართველოს განსაკუთ¬რე¬ბით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებელი და განსაკუთრებით მნიშ¬ვ¬ნელოვან საქმეთა გამომძიებელი;

ვ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურორი და მისი მოად¬გი¬ლე;

ზ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის განყო¬ფილე¬ბის უფროსი;

თ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის უფროსი პროკუ¬რორი, პროკურორი და უფროსი გამომძიებელი;

ი) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურორი და მისი მოადგი¬ლე;

კ) ქ. თბილისის და საოლქო პროკურორი;

ლ) ქ. თბილისის და საოლქო პროკურორის მოადგილე;

მ) ქ. თბილისის და საოლქო პროკურატურის განყოფილების უფროსი და მისი მოადგილე;

ნ) ქ. თბილისის და საოლქო პროკურატურის უფროსი პროკურორი, პროკ¬ურორი და უფროსი გამომძიებელი;

ო) რაიონული პროკურორი და მისი მოადგილე;

პ) რაიონული პროკურატურის პროკურორი.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 დეკემბრის  დადგენილება №687  – ვებგვერდი, 22.12.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12  ივნისის დადგენილება №329  – ვებგვერდი, 14.06.2018წ.

მუხლი 4. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სისტემაში:

 1. მინისტრის პირველი მოადგილე, მინისტრის მოადგილე.
 2. გენერალური ინსპექციის უფროსი, გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე, გენერალური ინსპექციის სამმართველოს უფროსი, გენერალური ინსპექციის მოსამსახურეები.
 3. საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსი, უფროსის მოადგილე, სამმართველოს უფროსი, გამომძიებელი, უფროსი ინსპექტორ-გამომძიებელი, ინსპექტორ-გამომძიებელი.
 4. სამინისტროს სამოქალაქო სამსახურში შემავალი დეპარტამენტის უფროსი.
 5. სამინისტროს სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში:

ა) ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი, უფროსის მოადგილე, სამმართველოს უფროსი, განყოფილების უფროსი;

ბ) პენიტენციურ დეპარტამენტში:

ბ.ა) პენიტენციური დეპარტამენტის დირექტორი, დირექტორის პირველი მოადგილე, დირექტორის მოადგილე;

ბ.ბ) დეპარტამენტის მთავარი სამმართველოს უფროსი, მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე, შტაბის (სამმართველო) უფროსი, შტაბის (სამმართველო) უფროსის მოადგილე, სამმართველოს უფროსი, სამმართველოს უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი, განყოფილების უფროსის მოადგილე, მთავარი ინსპექტორი, უფროსი ინსპექტორი, ინსპექტორი;

ბ.გ) გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს ბადრაგირების სამმართველოს ოცეულის მეთაური, ინსპექტორი, ინსპექტორი (გუშაგი), გარე დაცვის სამმართველოს ასეულის მეთაური, ასეულის მეთაურის მოადგილე, ოცეულის მეთაური, სპეციალური დაცვის განყოფილების მებრძოლი;

ბ.დ) სპეციალური დანიშნულების ძალების მთავარი სამმართველოს მებრძოლი, უფროსი ინსპექტორი, ინსპექტორი;

გ) პენიტენციური დაწესებულების დირექტორი, დირექტორის მოადგილე, უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი, სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების უფროსი, კრიზისების მართვის განყოფილების უფროსი.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 31  ივლისის დადგენილება №388 – ვებგვერდი, 03.08.2015წ.

მუხლი 5. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში:

 1. მინისტრის პირველი მოადგილე, მინისტრის მოადგილე.
 2. შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი და მისი მოადგილე.
 3. სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების ხელმძღვანელი.
 4. საგამოძიებო სამსახურის:

ა) უფროსის მოადგილე;

ბ) დეპარტამენტის უფროსი და მისი მოადგილეები, ადმინისტრაციის უფ¬როსი, მთავარი სამმართველოს და სამმართველოების უფროსები და მათი მოადგილეები, უფროსი გამომძიებელი, გამომძიებელი, უფროსი ინსპექტორ-გამომ¬ძიებელი, ინსპექტორ-გამომძიებელი, უფროსი ინსპექტორი, ინსპექ¬ტო¬რი, უფროსი მზვერავი, მზვერავი;

გ) სპეციალური დანიშნულების რაზმის თანამშრომელი.

მუხლი 6. საქართველოს დაზვერვის სამსახურის სისტემაში:

 1. სამსახურის უფროსი, სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე, სამსახურის უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსის მთავარი მრჩეველი.
 2. სამსახურის დირექტორატის უფროსი, სამსახურის უფროსის მრჩეველი, სამსახურის დირექტორატის უფროსის მოადგილე.
 3. სამსახურის მთავარი სამმართველოს უფროსი, სამსახურის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე.
 4. სამსახურის სამმართველოს უფროსი, სამსახურის სამმართველოს უფროსის მოადგილე.
 5. სამსახურის ინსტრუქტორ-კონსულტანტი, სამსახურის ექსპერტ-ანალიტიკოსი.
 6. სამსახურის განყოფილების უფროსი, სამსახურის განყოფილების უფროსის მოადგილე.
 7. სამსახურის დაზვერვის ოფიცერი, სამსახურის სპეციალისტი.

8 სამსახურის დაცვის ოფიცერი, სამსახურის დაცვის თანამშრომელი.

 1. სამსახურის ოპერატიული მორიგე.

 

მუხლი 61. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სისტემაში:

 1. სამსახურის უფროსი, სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე, სამსახურის უფროსის მოადგილე;
 2. გენერალური ინსპექციის (დეპარტამენტის) მოსამსახურეები;
 3. ადმინისტრაციის (დეპარტამენტის) მოსამსახურეები;
 4. იურიდიული მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეები;
 5. უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეები;
 6. სასწავლო ცენტრის (დეპარტამენტის) მოსამსახურეები.
 7. სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის მოსამსახურეები;
 8. ანტიკორუფციული სააგენტოს (დეპარტამენტის) მოსამსახურეები;
 9. კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მოსამსახურეები;
 10. კონტრტერორისტული ცენტრის (დეპარტამენტის) მოსამსახურეები;
 11. ოპერატიული ღონისძიებების დეპარტამენტის მოსამსახურეები;
 12. საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის მოსამსახურეები;
 13. სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის მოსამსახურეები;
 14. ობიექტების დაცვის მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეები;
 15. კადრების მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეები;
 16. ეკონომიკური დეპარტამენტის მოსამსახურეები;
 17. დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის სამმართველოს მოსამსახურეები;
 18. სამსახურის ტერიტორიული ორგანოების მოსამსახურეები;
 19. სამსახურის მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მოსამსახურეები.

 

მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სისტემაში:

1.სამსახურის უფროსი, სამსახურის უფროსის მოადგილე – სამ¬სახურის ადმ-ინისტრაციის (დეპარტამენტი) უფროსი, სამსახურის უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსის კონსულტანტი, სამსახურის უფროსის თანაშემწე, მთავარი სპეციალისტი.

2.სამსახურის ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) მოსამსახურეები.

3.პირადი დაცვის დეპარტამენტის მოსამსახურეები.

4.განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების დაცვის დეპარტა¬მენ¬ტის მოსამსახურეები.

5.ოპერატიული დეპარტამენტის მოსამსახურეები.

პერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტის მოსამსახურეები.

7. გენერალური ინსპექციის (დეპარტამენტი) მოსამსახურეები.

ეკონომიკური დეპარტამენტის მოსამსახურეები.

სპეციალური დანიშნულების დეპარტამენტის მოსამსახურეები.

 1. კადრების მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეები.
 2. ესკორტირების მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეები.
 3. სამედიცინო მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეები.
 4. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავარი სამმართველოს მო-სამსახურეები.
 5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავარი სამმართველოს მო¬სამ¬¬სახურეები.
 6. მოსამსახურეები, რომლებიც კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამ¬სახურს გადიან სხვა შესაბამის სახელმწიფო უწყებებში.

მუხლი 8. სასამართლოს სისტემაში:

1.საკონსტიტუციო სასამართლოს სისტემაში:

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, საქარ¬თვე¬¬ლოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი.

2. საერთო სასამართლოების სისტემაში:

ა) საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე;

ბ) საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე;

გ) სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე;

დ) სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე;

ე) რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს თავმჯდომარე;

ვ) რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლე.

3.სასამართლოს მანდატურები.

მუხლი 9. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში:

1.მინისტრის პირველი მოადგილე, მინისტრის მოადგილე სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულებისას.

2. სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულებისას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − დაცული ტერიტორიების სააგენტოს:

ა) თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე;

ბ) ინსპექტირების სამსახურის თანამშრომელი;

გ) ტერიტორიული ადმინისტრაციის დირექტორი;

დ) ტერიტორიული ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების უფროსი, უფროსის მოადგილე;

ე) ტერიტორიული ადმინისტრაციის უბნის უფროსი რეინჯერი, რეინჯერი.

3.სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულებისას სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის:

ა) უფროსი და უფროსის მოადგილე;

ბ) ტერიტორიული ორგანოს უფროსი;

გ) შიდა სამსახურებრივი კონტროლის სამსახურის უფროსი;

დ) ცენტრალური აპარატის გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების სამსახურისა და ტერიტორიული ორგანოს გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების საჯარო მოსამსახურეები.

4. სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულებისას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ეროვნული სატყეო სააგენტოს:

ა) უფროსი, უფროსის მოადგილე;

ბ) ტერიტორიული ორგანოს სატყეო სამსახურის უფროსი, უფროსი მეტყევე, სატყეო უბნის უფროსი, სპეციალისტი.

 

მუხლი 91. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის სისტემაში:

1.სახელმწიფო ინსპექტორის იმ მოადგილეს, რომელიც სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის საქმიანობას კურირებს.

2. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტში:

ა) დეპარტამენტის უფროსსა და მის მოადგილეს;

ბ)  სამმართველოს უფროსსა და მის მოადგილეს;

გ) ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელსა და მის მოადგილეს;

დ) განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროს გამომძიებელს;

ე) განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელს;

ვ) უმცროს გამომძიებელს;

ზ) ოპერატიულ მუშაკს.

 

მუხლი 10.

საქართველოს ეროვნული ბანკისა და საბანკო დაწესებუ¬ლე¬ბების სისტემაში სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის ტარების უფლება აქვთ სა¬ქარ¬¬თველოს ეროვნული ბანკისა და საბანკო დაწესებულებების ინკასა¬ტო¬რებსა და მოლარეებს სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულებისას.

 

მუხლი 11.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საქართველოს ფოსტის“ სისტემაში სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის ტარების უფლება აქვთ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საქართველოს ფოსტის“ უფლებამოსილ პირებს სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი, განსაკუთრებული მნიშვნელობის, ფულადი ან/და სხვა ფასეული საფოსტო გზავნილების გადატანის/გადაზიდვის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულებისას.

 

მუხლი 12.

სამოქალაქო ავიაციის საავიაციო უშიშროების სისტემაში სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის ტარების უფლება აქვთ სამოქალაქო ავიაციის საავიაციო უშიშროების სტრუქტურული ქვედანაყოფის თანამშრომლებს სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულებისას.

 

მუხლი 13.

საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სისტემა¬ში სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის ტარების უფლება აქვთ საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პრეზიდიუმის წევრებს.

მუხლი 14.

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს სისტემაში სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის ტარების უფლება აქვთ საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანსა და წევრებს.

მუხლი 15.

სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის ტარების უფლება აქვთ მთავარი საჯარო თანამდებობის პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ უფროსი და უმაღლესი სპეციალური წოდებები ან უფროსი და უმაღლესი ოფიცრის სამხედრო წოდებები.

 

 

 

 

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!