“სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვისა და გადაადგილების წესსში” ცვლილებაა.

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2021 წლის 29 ივლისის N43 ბრძანებით ცვლილება იქნა შეტანილი „სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვისა და გადაადგილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2014 წლის 28 თებერვლის №164 ბრძანებაში

აღნიშნული ცვლილების თანახმად:

1.ბრძანების:

ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვის, გადატანა-გადაზიდვის, გადაგზავნისა და რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ“;

ბ) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1

დამტკიცდეს სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვის, გადატანა-გადაზიდვის, გადაგზავნისა და რეგისტრაციის თანდართული წესი.“.

2. ბრძანებით დამტკიცებული წესის:

ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვის, გადატანა-გადაზიდვის, გადაგზავნისა და რეგისტრაციის წესი“;

ბ) პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ეს წესი განსაზღვრავს საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული სამოქალაქო იარაღის, აგრეთვე, იარაღის ძირითადი ელემენტების რეგისტრაციის, ხელახალი რეგისტრაციის, ჩამოწერის, შენახვის, ტარების, გადატანა-გადაზიდვის, აგრეთვე, ხმოვანი (აკუსტიკური) იარაღის გადატანა-გადაზიდვის წესსა და რეჟიმს.“;

გ) მე-2 მუხლის:

გ.ა) „ა“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ა​1“ ქვეპუნქტი:

„ა​1) ხმოვანი (აკუსტიკური) იარაღი – იარაღი, რომელიც კონსტრუქციულად დამზადებულია ან/და გადაკეთებულია მხოლოდ ხმოვანი (ფუჭი) ვაზნების სასროლად და გამოიყენება თეატრალურ წარმოდგენებში, კინო და სატელევიზიო ჩვენებებში, ისტორიულ რეკონსტრუქციებში, აღლუმებსა და სპორტულ ღონისძიებებში;“;

გ.ბ) „კ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „კ​1“ ქვეპუნქტი:

„კ​1) იარაღის არასრული დაშლა – იარაღის დაშლა სპეციალური ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე, იარაღში არსებული ყველა შესაძლო ნაწილის (ძირითადი ელემენტები) განცალკევებით, თუ იარაღის კონსტრუქცია იძლევა ამის შესაძლებლობას;“;

დ) მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 14

1.აკრძალულია იარაღის ტარება სპეციალური აღჭურვილობის გამოყენების გარეშე.

2. სანადირო იარაღის ტარება დასაშვებია მხოლოდ სპეციალური შალითით, განმუხტულ, ვაზნებისგან განცალკევებულ მდგომარეობაში, რა დროსაც:

ა) იარაღი უნდა იყოს არასრულად დაშლილი, ან;

ბ) იარაღს დამაგრებული უნდა ჰქონდეს უსაფრთხოების საკეტი იმგვარად, რომ გამორიცხული იყოს მისი მოხსნის გარეშე იარაღის საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანა.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესი არ ვრცელდება სპეციალურად განსაზღვრულ ადგილებზე (ტირი, სასროლეთი, სასროლო-სანადირო სტენდი, ნადირობისათვის დაშვებული ადგილები).

4. დაუშვებელია გაზის (აირის) იარაღის ღიად, გამოსაჩენად ტარება, ასევე, საჯარო სივრცეში მისი დემონსტრირება. დემონსტრირებად არ ჩაითვლება გაზის (აირის) იარაღის საჯარო სივრცეში თავდაცვის მიზნით გამოყენება, ასევე, კერძო დაცვითი ორგანიზაციის მცველის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას, სამსახურებრივი ფორმის ტანსაცმელთან ერთად გაზის (აირის) იარაღის ტარება.“;

ე) მე-14 მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 14​1 მუხლი:

 

მუხლი 14​1

1დაუშვებელია ხმოვანი (აკუსტიკური) იარაღის ფიზიკური პირის მიერ ტარება.

2. ხმოვანი (აკუსტიკური) იარაღის ტარება გულისხმობს ისეთი გარემოების არსებობას, როდესაც პირს თან აქვს იარაღი − უჭირავს ხელში, მიმაგრებული აქვს სხეულზე ან ინახავს ტანსაცმელში.“;

ვ) მე-18 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. იარაღი და საბრძოლო მასალა უნდა ინახებოდეს ისეთ მდგომარეობასა და პირობებში, რომელშიც უზრუნველყოფილი იქნება მისი დაცვა და უსაფრთხოება, გამოირიცხება გაუთვალისწინებელი (უნებლიე)  გასროლა და იარაღთან გარეშე პირთა დაშვების შესაძლებლობა. იარაღისა და საბრძოლო მასალის შენახვა უნდა მოხდეს დაკეტილ სათავსოში  ან/და იარაღს დამაგრებული უნდა ჰქონდეს.

უსაფრთხოების საკეტი იმგვარად, რომ გამორიცხული იყოს მისი მოხსნის გარეშე საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანა.“;

­­ზ) მე-4 თავის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თავი IV

იარაღისა და ხმოვანი (აკუსტიკური) იარაღის გადატანა-გადაზიდვა“;

თ) მე-20 მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 20 ​1 მუხლი:

 

მუხლი 20​1

1.ხმოვანი (აკუსტიკური) იარაღის გადატანა-გადაზიდვა ან გადაგზავნა დასაშვებია თეატრალურ წარმოდგენებში, კინო და სატელევიზიო ჩვენებებში, ისტორიულ რეკონსტრუქციებში, აღლუმებსა და სპორტულ ღონისძიებებში გამოყენების მიზნით, მხოლოდ განმუხტულ მდგომარეობაში, ვაზნებისგან განცალკევებულად, რაც გამორიცხავს მისი დაუყოვნებლივი გამოყენების შესაძლებლობას.

2.ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მიზნებით ხმოვანი (აკუსტიკური) იარაღის გადატანა-გადაზიდვის ან გადაგზავნისას მფლობელს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი მიზნის არსებობის დამადასტურებელი, ღონისძიების ჩამტარებელი უწყების/დაწესებულების მიერ გაცემული ოფიციალური დოკუმენტი, რომლის გამოყენებაც დასაშვებია ერთჯერადად.

2.ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მიზნებისგან განსხვავებული მიზნით ხმოვანი (აკუსტიკური) იარაღის გადატანა-გადაზიდვის ან გადაგზავნისას მფლობელი ვალდებულია წინასწარ მიმართოს სამინისტროს შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოს განცხადებით, რომელშიც უნდა აღინიშნოს ხმოვანი (აკუსტიკური) იარაღის გადატანა-გადაზიდვის ან გადაგზავნის დრო, გადამტანი პირის ვინაობა, მარშრუტი და ხმოვანი (აკუსტიკური) იარაღის რაოდენობა, აღნიშნული იარაღის მარკა და მოდელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მფლობელს ხმოვანი (აკუსტიკური) იარაღის გადატანა-გადაზიდვის ან გადაგზავნის უფლება წარმოეშობა მხოლოდ განცხადების საფუძველზე სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოს მიერ წერილობითი თანხმობის (ცნობა) გაცემის შემთხვევაში.“.

მუხლი 2

ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი                     ვახტანგ გომელაური

 

ცვლილება ძალაში შევიდა 2021 წლის 30 ივლისს

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!