გაზის (აირის) იარაღის შეძენისას სავალდებულო გახდა შსს ტერიტორიული ორგანოს რაიონული/საქალაქო პოლიციის უფროსის თანხმობა

„სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვის, გადატანა-გადაზიდვის, გადაგზავნისა და რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2014 წლის 28 თებერვლის №164 ბრძანებაში შინაგან საქმეთა მინისტრის  მიერ 2024 წლის 6 ივნისს გამოცემულ №41 ბრძანებით შეტანილი იქნა ცვლილება რომლითაც გამკაცრდა გაზის (აირის ) იარაღის რეგისტრაციის პროცედურები

კერძოდ განხორცილებული ცვლილების თანამხად:

1. პირის მიერ სააგენტოსთვის ამ მუხლით დადგენილი წესით უფლებამოსილი პირის თანხმობის წარდგენა სავალდებულოა, თუ:

 

ა) პირს სურს გაზის (აირის) იარაღის ან/და ერთდროულად ორი ან მეტი იდენტური მარკისა და მოდელის იარაღის შეძენა;

ბ) პირს, რომელსაც სურს იარაღის რეგისტრაცია, კალენდარული წლის განმავლობაში უკვე შეძენილი/რეგისტრირებული აქვს ხუთი ან ხუთზე მეტი იარაღი.

 

2. პირის წერილობითი განცხადებისა და შესაბამისი გარემოებების შესწავლის საფუძველზე თანხმობის ან თანხმობის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ წერილობით გადაწყვეტილებას, იარაღის შენახვის/რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით, იღებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს (შემდგომ − სამინისტროს ტერიტორიული ორგანო) რაიონული/საქალაქო დანაყოფის უფროსი (შემდგომ − რაიონული/საქალაქო დანაყოფის უფროსი) გონივრულ ვადაში, მაგრამ არაუმეტეს ორი თვისა. გადაწყვეტილება განმცხადებელს ეცნობება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

3. რაიონული/საქალაქო დანაყოფის უფროსი გადაწყვეტილების მიღებისას ითვალისწინებს:

 

ა) გაზის (აირის) იარაღის, ერთდროულად ორი ან მეტი იდენტური მარკისა და მოდელის იარაღის ან ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში ხუთზე მეტი იარაღის შეძენის მიზანს/მოტივს;

ბ) განმცხადებლის საცხოვრებელ ადგილზე იარაღების შენახვისათვის არსებულ პირობებს და მათ შესაბამისობას საქართველოს კანონმდებლობასთან;

გ) განმცხადებლის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის (იარაღის შენახვის, ტარების ან გამოყენების წესის დარღვევის, წვრილმანი ხულიგნობის, პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის, ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში სატრანსპორტო საშუალების მართვის, ნარკოტიკულ საშუალებებთან დაკავშირებული სამართალდარღვევის ჩადენის და სხვ.) ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ჩადენის ფაქტს;

დ) განმცხადებლის მიმართ დამცავი, შემაკავებელი და იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვის ორდერის ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში გამოცემის ფაქტს;

ე) სხვა ხელშემშლელ გარემოებებს.

 

4. რაიონული/საქალაქო დანაყოფის უფროსი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი გადაწყვეტილების მიღებისას უფლებამოსილია:

ა) გაესაუბროს განმცხადებელს მის საცხოვრებელ ადგილზე ან გასაუბრების მიზნით დაიბაროს იგი პოლიციის ადმინისტრაციულ შენობაში;

ბ) შეამოწმოს უშუალოდ პირის საცხოვრებელ ადგილზე როგორც შეძენილი/რეგისტრირებული, ისე შესაძენი იარაღის შენახვისთვის საჭირო პირობები და კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან მათი შესაბამისობა;

გ) შეამოწმოს პირზე უკვე რეგისტრირებული ყველა იარაღის არსებობა.

 

5. პოლიციის ადმინისტრაციულ შენობაში დაბარებული პირის არგამოცხადება/მისვლაზე უარი ან/და პირის საცხოვრებელ ადგილზე/იარაღის შენახვის ადგილზე მისული უფლებამოსილი პირის არდაშვება წარმოადგენს თანხმობის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველს.

6. ამ მუხლით დადგენილი წესით თანხმობის გაცემის შემთხვევაში, რაიონული/საქალაქო დანაყოფი უფლებამოსილია წელიწადში არაუმეტეს ოთხჯერ (გარდა იმ შემთხვევისა თუ არსებობს ინფორმაცია პირის მიერ იარაღის ბრუნვის წესების დარღვევის შესახებ) შეამოწმოს განცხადებლის მიერ შეძენილი/რეგისტრირებული იარაღების შენახვის პირობები.
.

 

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!