სამხედრო კანომდებლობა

კანონი სამხედრო პოლიციის შესახებ

საქართველოს კანონი სამხედრო პოლიციის შესახებ თავი I. ზოგადი დებულებანი მუხლი 1. კანონის მიზანი ეს კანონი განსაზღვრავს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო...

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!