საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი

საქართველოს კანონი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ

საქართველოს კანონი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ საქართველო ს 1999 წლის 19 თებერვლის კანონი № 1814 - სსმ I,...

გაეროს 1974 წლის რეზოლუცია აგრესიის განსაზღვრის შესახებ.

1974 წელს გაეროს გენარალურმა ანსაბლეამ მიღო რეზოლუცია აგრესიის განსაზღვრის შესახბ.ამ აქტში ზუსტად განისაზღვრა თუ რა ჩაითვლება ძალის გამოყენების ყველაზე საშიშ...

გაეროს წესდება

  გაეროს წესდება. გაეროს წესდება უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო ხელშეკრულებაა, რომელშიც ასახულია თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის ძირითადი დემოკრატიული პრინციპები. წესდების თანახმად, გაეროს მთავარი...

კანონი საქართველოს ოკუპირებული ტეროტორიების შესახებ

  საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველო არის სუვერენული, ერთიანი და განუყოფელი სახელმწიფო და მის ტერიტორიაზე ნებისმიერი სხვა სახელმწიფოს შეიარაღებული...

ნატო ჩრდილო ატლანტიკის ხელშეკრულება ვაშინგტონი, 4 აპრილი, 1949 წელი

  ვაშინგტონი, 4 აპრილი, 1949 წელი ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები ადასტურებენ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდებით გათვალისწინებული მიზნებისა და ამოცანებისადმი ერთგულებას და...

კანონი სამხედრო პოლიციის შესახებ

საქართველოს კანონი სამხედრო პოლიციის შესახებ თავი I. ზოგადი დებულებანი მუხლი 1. კანონის მიზანი ეს კანონი განსაზღვრავს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო...

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!