მოსკოვის 1994 წლის შეთანხმება ცეც­ხ­ლის შეწ­ყ­ვე­ტი­სა და ძალ­თა და­შო­რი­შო­რე­ბის შესა­ხებ. 

1994 წლის 4 აპ­რილს მოს­კოვ­ში ხელ­მო­წე­რილ ქარ­თულ-აფ­ხაზ­თაკონ­ფ­ლიქ­ტის პო­ლი­ტი­კუ­რი მო­წეს­რი­გე­ბის ღო­ნის­ძი­ე­ბა­თა შე­სა­ხებ გან­ც­ხა­დე­ბა­ში მხა­რე­ებ­მა ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა იკის­რეს ზუს­ტად და­იც­ვან აღ­ნიშ­ნუ­ლი თა­რი­ღი­დან ცეც­ხ­ლის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი შეწ­ყ­ვე­ტა, აგ­რეთ­ვე, კვლავ და­ა­დას­ტუ­რეს თა­ვი­ან­თი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბაუა­რი თქვან ძა­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბა­სა თუ ერ­თ­მა­ნე­თის წი­ნა­აღ­მ­დეგ მი­სი გა­მო­ყე­ნე­ბის მუ­ქა­რა­ზე, რაც მათ იკის­რეს 1994 წლის 13 იან­ვ­რის კო­მუ­ნი­კე­თი. ეს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა ძა­ლა­ში რჩე­ბა. ეს შე­თან­ხ­მე­ბა ცეც­ხ­ლის შეწ­ყ­ვე­ტი­სა და ძალ­თა და­შო­რი­შო­რე­ბის შე­სა­ხებ ოფი­ცი­ა­ლუ­რად გა­ნამ­ტ­კი­ცებს ამ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბას.

1.მხა­რე­ე­ბი გა­ნუხ­რე­ლად და­ი­ცა­ვენ ცეც­ხ­ლის შეწ­ყ­ვე­ტას ხმე­ლეთ­ზე, ზღვა­სა და სა­ჰა­ე­რო სივ­რ­ცე­ში და თავს შე­ი­კა­ვე­ბენ ერ­თ­მა­ნე­თის წი­ნა­აღ­მ­დეგ ყვე­ლა სამ­ხედ­რო მოქ­მე­დე­ბი­სა­გან.

2.მხა­რე­თა შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბის და­შო­რი­შო­რე­ბა მოხ­დე­ბა შემ­დე­გი პრინ­ცი­პე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად:

1) B და D ხა­ზებს შო­რის რა­ი­ო­ნი დარ­თულ რუ­კა­ზე იქ­ნე­ბა უსაფ­რ­თ­ხო­ე­ბის ზო­ნა. ამ ზო­ნა­ში არ უნ­­და იყოს შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბი და მძი­მე საბ­რ­ძო­ლო ტექ­ნი­კა. A და B და D და E ხა­ზებს შო­რის ტე­რი­ტო­რია იქ­ნე­ბა შეზ­ღუ­დუ­ლი შე­ი­ა­რა­ღე­ბის ზო­ნა. მას­ში არ უნ­და იყოს მძი­მე საბ­რ­ძო­ლო ტექ­ნი­კა. უსაფ­რ­თ­ხო­ე­ბის ზო­ნა­სა და შე­ი­ა­რა­ღე­ბის შეზ­ღუდ­ვის ზო­ნა­ში მოქ­მე­დე­ბენ ად­გი­ლობ­რი­ვი სა­მო­ქა­ლა­ქო ხე­ლი­სუ­ფალ­ნი. ამ მიზ­ნით აქ გა­მო­ყე­ნე­ბულ პო­ლი­ცი­ას (მი­ლი­ცი­ას) შე­იძ­ლე­ბა ჰქონ­დეს პი­რა­დი ია­რა­ღი.

მძი­მე საბ­რ­ძო­ლო ტექ­ნი­კა­ში შე­დის:

_ ყვე­ლა სა­არ­ტი­ლე­რიო ქვე­მე­ხი და 80 მი­ლი­მეტ­რ­ზე მე­ტი კა­ლიბ­რის ნაღ­მ­სატ­ყორ­ც­ნე­ბი;

_ ყვე­ლა ტან­კი;

_ ყვე­ლა ჯავ­შან­ტ­რან­ს­პორ­ტი­ო­რი.

2) და­მო­უ­კი­დე­ბელ სა­ხელ­მ­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის სამ­შ­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბი და ამ შე­თან­ხ­მე­ბის ოქ­მის შე­სა­ბა­მი­სად დამ­ტ­კი­ცე­ბუ­ლი სამ­ხედ­რო მეთ­ვალ­ყუ­რე­ნი გან­ლაგ­დე­ბი­ან უსაფ­რ­თ­ხო­ე­ბის ზო­ნა­ში, რა­თა თვა­ლი გა­ა­დევ­ნონ ამ შე­თან­ხ­მე­ბის დაც­ვას.

3) უსაფ­რ­თ­ხო­ე­ბის ზო­ნი­დან და შე­ი­ა­რა­ღე­ბის შეზ­ღუდ­ვის ზო­ნი­დან გა­მოყ­ვა­ნი­ლი მძი­მე საბ­რ­ძო­ლო ტექ­ნი­კა მო­თავ­ს­დე­ბა მო­ნიშ­ნულ რა­ი­ო­ნებ­ში, რომ­ლებ­საც გან­საზ­ღ­ვ­რა­ვენ მხა­რე­ე­ბი და და­ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ერე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის სამ­ხედ­რო დამ­კ­ვირ­ვე­ბელ­თა მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბას.

4) და­მო­უ­კი­დე­ბელ სა­ხელ­მ­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის სამ­შ­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თა და გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ერე­ბისორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მეთ­ვალ­ყუ­რე­თა კონ­ტ­რო­ლით, მხა­რე­თა წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით კო­დო­რის ხე­ო­ბი­დან მოხ­დე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კის ჯა­რე­ბის გა­დაყ­ვა­ნა მა­თი დის­ლო­კა­ცი­ის ად­გი­ლებ­ში აფ­ხა­ზე­თის ფარ­გ­ლებს გა­რეთ.

იმავ­დ­რო­უ­ლად კო­დო­რის ხე­ო­ბა­ში გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სამ­შ­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბი­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო მეთ­ვალ­ყუ­რე­თა რე­გუ­ლა­რუ­ლი პატ­რუ­ლი­რე­ბა.

5) და­იშ­ლე­ბა და გაყ­ვა­ნილ იქ­ნე­ბა ყვე­ლა მო­ხა­ლი­სე ფორ­მი­რე­ბა, რომ­ლე­ბიც შედ­გე­ბა აფ­ხა­ზე­თის ფარ­გ­ლებს გა­რე­დან შე­მო­სუ­ლი პი­რე­ბი­სა­გან.

6) სამ­შ­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბის ნა­წი­ლე­ბი­სა და ქვე­გა­ნა­ყო­ფე­ბის, აგ­რეთ­ვე სა­ერ­თა­შო­რი­სო მეთ­ვალ­ყუ­რე­თა გა­და­ად­გი­ლე­ბა უსაფ­რ­თ­ხო­ე­ბის ზო­ნის გა­რეთ შე­სა­ბა­მის ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე შე­თან­ხ­მე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა მხა­რე­ებ­თან.

7) გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ერე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის სამ­ხედ­რო დამ­კ­ვირ­ვებ­ლე­ბის მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბის ქვეშ იქ­ნე­ბა აგ­რეთ­ვე სა­ნა­პი­როწყლე­ბი და სა­ჰა­ე­რო სივ­რ­ცე A და D პუნ­ქ­ტებს შო­რის.

8) სამ­შ­ვი­დო­ბო ძა­ლებ­ზე თავ­დას­ხ­მის ან უშუ­ა­ლო სამ­ხედ­რო მუ­ქა­რის შემ­თ­ხ­ვე­ვა­ში ისი­ნი იღე­ბენ უსაფ­რ­თ­ხო­ე­ბი­სა და თავ­დაც­ვის შე­სა­ბა­მის ზო­მებს.

3.პირ­ველ ეტაპ­ზე სამ­შ­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბის გან­ლა­გე­ბის გეგ­მა­სა და­შო­რი­შო­რე­ბის ზუს­ტი ხა­ზე­ბის აღ­ნიშ­ვ­ნას შე­ი­მუ­შა­ვებს სამ­შ­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბის სარ­დ­ლო­ბა მხა­რე­თა მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით. ყვე­ლა­ფე­რი ეს უნ­და გა­დაწ­ყ­დეს ლტოლ­ვილ­თა და იძუ­ლე­ბი­თი გა­და­ად­გი­ლე­ბულ­თა დაბ­რუ­ნე­ბის გან­გ­რ­ძო­ბის, ეტა­პობ­რი­ვი სრულ­მას­შ­ტა­ბი­ა­ნი მო­წეს­რი­გე­ბის და შე­თან­ხ­მე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად სა­მუ­შაოჯგუფ­ში, რო­მე­ლიც მუ­შა­ო­ბას და­იწ­ყებს ამ მიზ­ნით მოს­კოვ­ში აღ­ნიშ­ნუ­ლი შე­თან­ხ­მე­ბის ხელ­მო­წე­რის მო­მენ­ტი­დან ხუ­თი დღისგან­მავ­ლო­ბა­ში. ისი­ნი ამ ამო­ცა­ნას შე­ას­რუ­ლე­ბენ ხუ­თი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში. და­შო­რი­შო­რე­ბა და­იწ­ყე­ბა ასე­ვე მომ­დევ­ნო ხუ­თიდღის შემ­დეგ, რო­ცა სა­მუ­შაო ჯგუ­ფი შე­ას­რუ­ლებს თა­ვის ამო­ცა­ნებს. და­შო­რი­შო­რე­ბის პრო­ცე­სი დამ­თავ­რ­დე­ბა მი­სი დაწ­ყე­ბის მო­მენ­ტი­დან არა­უგ­ვი­ა­ნეს ათი დღის შემ­დეგ.

4.უსაფ­რ­თ­ხო­ე­ბის ზო­ნი­სა და შე­ი­ა­რა­ღე­ბის შეზ­ღუდ­ვის ზო­ნისრუ­კას შე­ი­ცავს და­ნარ­თი A. ოქ­მი.

ოქ­მი, რო­მე­ლიც და­მო­უ­კი­დე­ბელ სა­ხელ­მ­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის სამ­შ­ვი­დო­ბო ძა­ლებს ეხე­ბა, აც­ხა­დებს შემ­დეგს:

მხა­რე­ე­ბი თან­ხ­მ­დე­ბი­ან იმას რომ: და­მო­უ­კი­დე­ბელ სა­ხელ­მ­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის სამ­შ­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბის ფუნ­ქ­ცი­ე­ბი ის იქ­ნე­ბა, რომ მაქ­სი­მა­ლუ­რი ძა­ლის­ხ­მე­ვა მო­ახ­მა­როს ცეც­ხ­ლის შეწ­ყ­ვე­ტის დაც­ვა­სა და მი­სი გა­ნუხ­რე­ლიშეს­რუ­ლე­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფას. გარ­და ამი­სა, მათ­მა ყოფ­ნამ ხე­ლიუნ­და შე­უწ­ყოს ლტოლ­ვილ­თა და იძუ­ლე­ბით გა­და­ად­გი­ლე­ბულ­თაუსაფ­რ­თ­ხო დაბ­რუ­ნე­ბას, უწი­ნა­რეს ყოვ­ლი­სა, გა­ლის რა­ი­ონ­ში. მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბას გა­უ­წე­ვენ შე­თან­ხ­მე­ბი­სა და დარ­თუ­ლი ოქ­მისგან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას უსაფ­რ­თ­ხო­ე­ბის და შე­ი­ა­რა­ღე­ბის შეზ­ღუდ­ვის ზო­ნებ­ში. თა­ვი­სი მი­სი­ის შეს­რუ­ლე­ბის დროს ისი­ნი და­ი­ცა­ვენად­გი­ლობ­რივ კა­ნო­ნებს და დად­გე­ნი­ლე­ბებს და არ შე­უქ­მ­ნი­ანდაბ­რ­კო­ლე­ბებს ად­გი­ლობ­რი­ვი სა­მო­ქა­ლა­ქო ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ისსაქ­მი­ა­ნო­ბას. ისი­ნი უსაფ­რ­თ­ხო­ე­ბი­სა და შე­ი­ა­რა­ღე­ბის შეზ­ღუდ­ვის ზო­ნებ­ში ისარ­გებ­ლე­ბენ თა­ვი­სუ­ფა­ლი გა­და­ად­გი­ლე­ბის, კავ­ში­რე­ბი­სა და სხვა შე­ღა­ვა­თე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის უფ­ლე­ბით, რომ­ლე­ბიც სა­ჭი­როა მა­თი მი­სი­ის შე­სას­რუ­ლებ­ლად.

და­მო­უ­კი­დე­ბელ სა­ხელ­მ­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის სამ­შ­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბი იმოქ­მე­დე­ბენ დრო­ე­ბი­თი გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სარ­დ­ლო­ბი­სა და სამ­შ­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბის სარ­დ­ლის მე­თა­უ­რო­ბით.

5.სრულ­მას­შ­ტა­ბი­ა­ნი პო­ლი­ტი­კუ­რი მო­წეს­რი­გე­ბის პრო­ცე­სი გაგ­რ­ძელ­დე­ბა.

6.მხა­რე­ე­ბი გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ერე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის უშიშ­რო­ე­ბის საბ­ჭოს სთხო­ვენ გა­ა­ფარ­თო­ოს გა­ე­როს სამ­ხედ­რო მეთ­ვალ­ყუ­რე­თა მან­და­ტი, რა­თა იგი ით­ვა­ლის­წი­ნებ­დეს აღ­ნიშ­ნულ მოქმედებაში მათ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას.

7.მხა­რე­ე­ბი და­მო­უ­კი­დე­ბელ სა­ხელ­მ­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის მო­ნა­წი­ლე სა­ხელ­მ­წი­ფო­ე­ბის მე­თა­ურ­თა საბ­ჭოს 1994 წლის 15 აპ­რი­ლის გან­ც­ხა­დე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე სთხო­ვენ საბ­ჭოს მი­ი­ღოს გა­დაწ­ყ­ვე­ტი­ლე­ბა ქარ­თულ-აფ­ხა­ზუ­რი კონ­ფ­ლიქ­ტის ზო­ნა­ში კო­ლექ­ტი­უ­რი სამ­შ­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის შე­სა­ხებ.

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მხა­რის სა­ხე­ლით ჯ. იოსელია­ნი.    აფ­ხაზ­თა მხა­რისსა­ხე­ლით ს. ჯინ­ჯო­ლია.

მოს­კო­ვი, 1994 წლის 14 მა­ი­სი.

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!