„საქართველოს სამხედრო ძალებში ექსპერტიზის ჩატარების წესის შესახებ” საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 1996 წლის N360 ბრძანების დანართი “დაავადებათა ცხრილი”

 

დაავადებათა ქვემოთ მოტანილი ცხრილი შედის „საქართველოს სამხედრო ძალებში ექსპერტიზის ჩატარების წესის შესახებ” დებულებაში, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 1996 წლის N360 ბრძანების დანართს და ძალაშია შესული 1997 წლის 1 თებერვალს.

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 1996 წლის N360 ბრძანებით მოქმედი დებულების 32-ე მუხლთან მოთხოვნები:

 

დაავადებათა ცხრილის გრაფები ითვალისწინებენ მოთხოვნებს შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისათვის:

 

გრაფა – სამხედრო მოსამსახურეებს, ოფიცრებს, მიჩმანებს, ზემსახურებს;

 

II გრაფა – წყალზედა ხომალდებზე და წყალქვეშა ნავებზე სამხედრო სამსახურისათვის განკუთვნილ და წყალზედა ხომალდებზე და წყალქვეშა ნავებზე მომსახურე მოქალაქეებს.

 

ცხრილში მითითებულია სამხედრო სამსახურისათვის ვარგისიანობის შემდეგი კატეგორიები:

 

„ა” – ვარგისია სამხედრო სამსახურისათვის;

 

„ბ” – ვარგისია სამხედრო სამსახურისათვის უმნიშვნელო შეზღუდვით

 

(მოქალაქეებს სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის ან სამხედრო სამსახურში გაწვევის დროს დაუდგინდებათ სამხედრო სამსახურისათვის განკუთვნის მაჩვენებელი. სამხედრო მოსამსახურეები გადიან სამხედრო სამსახურს);

 

„გ” – შეზღუდულად ვარგისია სამხედრო სამსახურისათვის

 

(ჯარისკაცები, მეზღვაურები, სერჟანტები იცნობიან უვარგისად სამხედრო სამსახურისათვის მშვიდობიანობის დროს და ჩაირიცხებიან თადარიგში.

 

ოფიცრები, მიჩმანები, ზემსახურები იცნობიან უვარგისად სამხედრო სამსახურისათვის მშვიდობიანობის დროს და ჩაირიცხებიან თადარიგში);

 

„დ” – დროებით უვარგისია სამხედრო სამსახურისათვის

 

(მოქალაქეებს სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის ან სამხედრო სამსახურში გაწვევის დროს მიეცემათ გადავადება სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან.

 

სამხედრო მოსამსახურეებს მიეცემათ შვებულება ავადმყოფობის გამო, ან გათავისუფლდება სამხედრო სამსახურის მოვალეობათა შესრულებისაგან);

 

„ე” – უვარგისია სამხედრო სამსახურისათვის

 

(ჯარისკაცები, მეზღვაურები, სერჟანტები იცნობიან უვარგისებად სამხედრო სამსახურისათვის, სამხედრო აღრიცხვიდან მოხსნით.

 

ოფიცრები, მიჩმანები, ზემსახურები დათხოვილი იქნებიან სამხედრო სამსახურიდან გადადგომით, სამხედრო აღრიცხვიდან მოხსნით).

 

დაავადებათა და მოქალაქეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისადმი დამატებით მოთხოვნათა ცხრილებში გამოყენებულია შემდეგი შემოკლებები:

 

ინდ – სამხედრო სამსახურისათვის, საქართველოს სამხედრო ძალების ჯარების სახეობებში სამსახურისათვის, ცალკეული სამხედრო-სააღრიცხვო სპეციალობების მიხედვით სამსახურისათვის, საქართველოს სამხედრო ძალების კადეტთა კორპუსებში და სამხედრო-სასწავლო დაწესებულებებში მისაღებად ვარგისიანობა ინდივიდუალურად განისაზღვრება;

 

მცშ – სამხედრო-საზღვაო ძალების მოცურავეთა შემადგენლობა;

 

სფ – საზღვაო ფეხოსნები;

 

სსჯ – საჰაერო-სადესანტო ჯარები;

 

სნ – სპეციალური ნაგებობები;

 

რნ – რადიაქტიული ნივთიერებები;

 

მგწ – მაიონიზირებელი გამოსხივების წყაროები;

 

ემვ – ელექტრომაგნიტური ველის სიხშირის დიაპაზონში 30 კჰც-იდან 300 კჰც-მდე ოპტიკური ქვანტური გენერატორები;

 

დმც – დამატებითი მოთხოვნათა ცხრილი მოქალაქეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისადმი.

 

დაავადებათა ცხრილი

 
 

ცხრილის მუხლი

დაავადებათ
დასახელებ

სამხედრო სამსახურისათვის
ვარგისიანობის კატეგორია

   

I
გრაფა

II
გრაფა

1

2

3

4

1

ინფექციული და
პარაზიტალური
დაავადებები

ნაწლავური ინფექციები,
ბაქტერიული ზოონოზები,
სხვა ბაქტერიული
დაავადებები, 
რომლებიც
მიმდინარეობენ გამონაყარით;
ვირუსული დაავადებები,
რომლებიც გადაეცემა
ფეხსახსრიანების
მიერ, სხვა დაავადებები,
გამოწვეული ვირუსების
და ქლამიდიების მიერ,
რიკეციოზები და სხვვა
დაავადებები, რომლებიც
გადაეცემა ფეხსახსრიანების
მიერ (გარდა ცენტრალური
ნერვული სისტემის
ინფექციისა) სხვა
ინფექციური და
პარაზიტული დაავადებები:

ა) რომლებიც არ
ექვემდებარებიან
მკურნალობას;

ბ) მწვავე ინფექციური და
პარაზიტული დაავადებების
შემდგომი დროებითი
ფუნქციური მოშლილობები.

ბ, გ-
ინდ

 
 
 

უვ

 
 
 
 

2

სუნთქვის ორგანოების
ტუბერკულოზი (ფილტვების,
ბრონქების, მკერდშიდა
ლიმფური კვანძების,
პლევრის ტუბერკულოზი):

ა) აქტიური
მიკობაქტერიების გამოყოფით
ან რღვევით;

ბ) აქტიური
მიკობაქტერიების გამოყოფისა
და რღვევის გარეშე;

გ) ქრობადი აქტიური;

დ) არააქტიური.

 
 

 

ა სსჯ,
მშც
სფ 
სნ-ინდ

უვ

 
 

უვ

უვ
უვ

 

3

გულ-მკერდგარეთა
(ფილტვგარეთა)
ლოკალიზაციის
ტუბერკულოზ
(პერიფერიული და
ჯორჯლის ლიმფური
კვანძების, პერიკარდის
მუცლის ფარის, ნაწლავების,
ძვლებისა და სახსრების,
შარდსასქესო ორგანოების,
თვალის კანისა და სხვა
ორგანოების):

ა) აქტიური განვითარებადი;

ბ) აქტიური მკურნალობის
ძირითადი კურსის
პერიოდში;

გ) აქტიური ქრობადი
მკურნალობის ძირითადი
კურსის დასრულების
შემდეგ;

დ) არააქტიური აქტიურობის
ნიშნების არ არსებობისას
3-5 წელ ზევით.

 

 
 

ბ, დ
ინდ

 
 

ა სსჯ მცშ,
სფ,
სნ-ინდ

 

უვ

 
 

უვ

 
 

უვ

 
 
 

უვ

 
 

უვ

4

კეთრი

უვ

 

1

2

3

4

5

დაავადება, რომელიც
გამოიწვევა ადამიანის
იმუნოდეფიციტის ვირუსით
(აივ):

ა) დაავადებულნი

(შეძენილი
იმუნოდეფიციტის სინდრომი
– შიდსი);

ბ) აივ-ინფიცირებულნი.

ბ, გ
ინდ

უვ

 
 
 
 
 

უვ

6

სიფილისი და სხვა
ვენერიული დაავადებები:

ა) მესამეული თანდაყოლილი
სიფილისი;

ბ) პირველადი, მეორადი
და ფარული სიფილისი
კლასიკური სეროლოგიური
რეაქციების შენელებული
ნეგატივაციისას;

გ) პირველადი, მეორადი და
ფარული სიფილისი, გონორეა
და სხვა ენერიული
დაავადებები (რბილი
შანკარი, იმფური ლიმფოგრანულოგრამა,
საზარდულის გრანულომა,
არაგონოკოკური ურეთრიტები).

 
 
 

ა სსჯ,

 

მცშ,

 

სფ,
სნ-ინდ

უვ

 
 

1

2

3

4

7

მიკოზები:

ა) აქტინომიკოზი, შინაგანი
ორგანოების კანდიდოზი,
კოკციდოიდოზი,
ჰისტოპლაზმოზი, ბლასტომიკოზური
ინფექციები, სპოროტრიქოზი,
ქრომომიკოზი, მიცეტომები;

ბ) დერმატოფიტიები, გამოწვეული
სოკოებით (მიკრსპორუმი,
ტრიქოფიტონი).

ბ, გ

ინდ

 
 
 
 

 
 
 

უვ

 
 
 
 
 

 
 
 

8

ახალწარმონაქმნები
ავთვისებიანი
ახალწარმონაქმნები
(ყველა ლოკალიზაციები,
გარდა, ნერვული
სისტემის სიმსივნეებისა):

ა) რადიკალური ამოკვეთის
შეუძლებლობის და შორეული
მეტასტაზების არსებობისას;

ბ) პირველდაწყებითი სიმსივნის
რეგიონალურ მეტასტაზებთან
ერთად რადიკალური
ამოკვეთის შემდგომი
მდგომარეობა;

გ) ქირურგიული მკურნალობის
შემდგომი დროებითი
ფუნქციონალური
მოშლილობები.

ბ, გ
ინდ

 
 

უვ

 
 
 

უვ

 
 
 

უვ

9

ლიმფოიდური, სისხლმბადი
და მონათესავე
ქსოვილების
(ლიმფომიელო,
რეტიკულოსარკომები,
ლეიკოზები,
ლიმფოგრანულომატოზი) 
ავთვისებიანი
ახალწარმონაქმნები,
პარაპროტეინემიური
ჰემობლასტოზები:

ა) სწრაფად განვითარებადი,
აგრეთვე თანდათანობით
განვითარებადი მნიშვნელოვანი
ცვლილებებით სისხლის
შემადგენლობაში და პერიოდული
გამწვავებით;

ბ) თანდათანობით განვითარებადი
სისხლმბადი სისტემის
ფუნქციის ზომიერი
მოშლილობებით და
იშვიათი გამწვავებებით;

გ) სხივური და
ციტოსტატიკური მკურნალობის
შემდგომი მდგომარეობა.

ბ, გ
ინდ

 
 
 

უვ

 
 
 
 
 

უვ

 
 
 
 

უვ

10

კეთილთვისებიანი
ახალწარმონაქმნები
(გარდა ნერვული
სისტემის სიმსივნეებისა):

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით.

დ) ქირურგიული
მნიშვნელობის
შემდგომი
ფუნქციონალური
მოშლილობები.

 

 
 
 

ბ, გ

 
 
 

ბ-სსჯ,
მშც-სფ
სნ-ინდ

 

 

უვ

 
 
 

უვ

 

უვ

 
 
 

11

სისხლისა და სისხლმბად
ორგანოთა დაავადებები
სისხლისა და სისხლმბად
ორგანოთა დაავადებები
(ანემიები, სისხლის
შედედების დარღვევები,
პურპურა და სხვა
ჰემორაგიული მდგომარეობები,
სისხლისა და სისხლმბად
ორგანოთა დაავადებები):

ა) სწრაფად განვითარებადი
ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) თანდათანობით განვითარებადი
სისხლის შემადგენლობის
მნიშვნელოვანი ცვლილებებითა
და პერიოდული გამწვავებით;

გ) თანდათანობით
განვითარებადი სისხლმბადი
სისტემის ფუნქციის
ზომიერი დარღვევით და
იშვიათი გამწვავებებით;

დ) დროებითი ფუნქციონალური
მოშლილობები სისხლის
არასისტემური დაავადებების
შემდეგ.

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

უვ

 
 

უვ

 
 
 
 
 

უვ

 
 
 
 

უვ

 

ენდოკრინული დაავადებები,
კვებისა და ნივთიერებათა
ცვლის მოშლილობები

   

12

ჩიყვი (მარტივი ჩიყვი,
არატოქსიური კვანძოვანი
ჩიყვი):

ა) ახლომდებარე ორგანოების
ფუნქციის დარღვევის
გამომწვევი;

ბ) სამხედრო ფორმის
ტანსაცმლის შემზღუდავი

გ) არ ზღუდავს სამხედრო
ფორმის ტანსაცმლის
ტარებას ენდოკრინული
ცვლილებების უქონლობისას.

ბ, გ
ინდ

 

 
 

ა სსჯ,
მცშ
სფ, სნ,ინდ

უვ

 

უვ

 
 

უვ

 

13

ფარისებრი ჯირკვლის,
სხვა ენდოკრინული ჯირკვლების
სხვა დაავადებები,
კვების მოშლილობები,
ნივთიერებათა ცვლის სხვა
დარღვევები (თირეოტოქსიკოზი),
თორეოიდიტები, ჰიპოთირეოზი, შაქრიანი დიაბეტი,
პარაფარისებრი ჯირკვლების,
თირკმელზედა ჯირკვლების
დაავადებები, ჰიპოვიტამინოზები,
ნიკრისის ქარი, სიმსუქნე):

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით;

დ) მწვავე ქრონიკული
დაავადებების, გამწვავების
ან ქირურგიული
მკურნალობის შემდგომი
მდგომარეობა დროებითი
ფუნქციონალური
მოშლილობისას;

ე) კვების დაქვეითება; II
ხარისხის სიმსუქნე;

ვ) I ხარისხის სიმსუქნე.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ბ, გ
ინდ
ბ სნ-ინდ

 

 
 
 
 
 

ბ სსჯ,
სფ
მცშ,
სშ ინდ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

უვ

 

უვ

 
 

უვ

 

უვ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ინდ

 
 

14

ფსიქიური მოშლილობები
ფსიქოტიური და არაფსიქოტიური
მოშლილობები გამოწვეული
თავის ტვინის ორგანული
დაზიანებით:

ა) მკვეთრად გამოხატული
მყარი ფსიქიური
დარღვევებით;

ბ) ზომიერად გამოხატული
ფსიქიური დარღვევებით;

გ) მსუბუქი ხანმოკლე
ავადმყოფური გამოვლინებებით;

დ) თავის ტვინის მწვავე
დაავადებების ან
ქალატვინის დახურული
ტრამვის შემდგომი
ავადმყოფური მოშლილობის
მყარი კომპენსაციის დროს.

 
 

ბ, გ
ინდ

 

 
 

უვ

 
 

უვ

 
 

უვ

 
 

უვ

 
 
 
 
 
 

უვ

15

ენდოგენური ფსიქოზები:

ა) შიზოფრენია და
აფექტური ფსიქოზები
ხშირად განმეორებადი
ფაზებით;

ბ) აფექტური ფსი ზები
იშვიათი შეტევებით
დაქოსრული ფსიქიური
ჯანმრთელობის ხანგრძლივი
შუალედებით.

 
 
 

ბ, გ
ინდ

 
 
 

უვ

16

სიმპტომატური ფსიქოზები
და ეგზოგენური ეთიოლოგიის
სხვა ფსიქიური
მოშლილობები:

ა) მკვეთრად გამოხატული
მყარი ფსიქიური
დარღვევებით;

ბ) ზომიერად გამოხატული,
ხანგრძლივი ასთენიური
მდგომარეობით, პიროვნების
პათოლოგიური ცვლილებებით და
ნერვული სისტემის ორგანული
დაზიანებით;

გ) ზომიერად გამოხატული,
გახანგრძლივებული ასთენიური
მდგომარეობით;

დ) მწვავე დაავადების
შემდგომი მსუბუქი და
ხანმოკლე ასთენიური
მდგომარეობის არსებობისას.

ბ,გ

ინდ

უვ

 
 

უვ

 
 
 
 
 
 
 

უვ

 
 
 

უვ
ოფიც მიჩმ.-
ინდ

17

რეაქტიული ფსიქოზები
და ნევროზული
მოშლილობები:

ა) მკვეთრად გამოხატული,
მყარი ავადმყოფური
გამოვლინებებით;

ბ) ზომიერად გამოხატული
ხანგრძლივი ან
ხელმეორე ავადმყოფური
გამოვლინებები;

გ) ზომიერად გამოხატული
ხანმოკლე ავადმყოფური
გამოვლინებებით მსუბუქი
ასთენიის გამოსავლით;

დ) მსუბუქი და ხანმოკლე
ავადმყოფური გამოვლინებებით,
რომლებიც გამოჯანმრთელებით
დამთავრდა.

ბ,გ

ინდ

უვ

 
 

უვ

 
 
 
 
 
 
 

უვ

 
 
 

უვ
ოფიც მიჩმ.-
ინდ

18

პიროვნების მოშლილობები:

ა) მკვეთრად გამოხატულნი
განმეორებითი ხანგრძლივ
დეკომპენსაციებთან ან
პათოლოგიურ
რეაქციებთან მიდრეკილებით;

ბ) ზომიერად გამოხატულნი
არამყარი კომპენსაციით
ან კომპენსირებულნი;

გ) პიროოვნული რეაქციების
მყარი კომპენსაციით.

უვ

უვ

უვ

19

ქრონიკული ალკოჰოლიზმი,
ნარკომანიები და
ტოქსიკომანიები:

ა) მკვეთრად გამოხატული,
მყარი ფსიქიური
დარღვევებით;

ბ) ზომიერად გამოხატული
ფსიქიური დარღვევები,
პიროვნების პათოლოგიური
ცლილებებით;

გ) ქრონიკული ალკოჰოლიზმის
საწყისი გამოვლინებები.

ბ,გ

ინდ

უვ

უვ

უვ

20

გონებრივი ჩამორჩენილობა:

ა) გონივრული
განუვითარებლობის ყველა
ფორმები, მათ შორის
დებილობა მკვეთრად
გამოხატულ ხარისხში;

ბ) დებილობა ზომიერად
გამოხატულ და მსუბუქ
ხარისხში.

უვ

21

ეპილეფსია:

ა) ეპილეფსიური შეტევების
ხშირი არსებობით ან
გამოხატული ფსიქიური
დარღვევებით;

ბ) ერთეული და იშვიათი
(კრუნჩხვითი და კრუნჩხვის
გარეშე) ეპილეფსიური
შეტევებით ფსიქიური
დარღვევების გარეშე
შეტევის არ არსებობისას.

ბ,გ

ინდ

უვ

უვ

22

ნერვიული სისტემის
დაავადებები ცენტრალური
ნერვიული სისტემის
ინფექციური, პარაზიტარული
და ვირუსული დაავადებები
და მათი შედეგები.

თავისა და ზურგის
ტვინის დაზიანებები
ზოგადი ინფექციების,
მწვავე და ქრონიკული
ინტოქსიკაციების დროს და
მათი შედეგები:

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით ან განვითარების
სწრაფი ტემპით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით;

დ) ობიექტური მონაცემების
არსებობისას ფუნქციის
დარღვევების გარეშე.

 

ბ,გ

ინდ

სნ-ინდ

ბ,

სსჯ

მცშ

სფ,

სნ-ინდ

 

უვ

 

უვ

უვ

უვ

ოფიც

მიჩმ.-

ინდ

 

23

თავისა და ზურგის ტვინის
ტრამვები და მათი შედეგები.
გარეშე ფაქტორებით
ცენტრალური ნერვული
სისტემის დაზიანებათა
შედეგები:

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით;

დ) ობიექტური მონაცემების
არსებობისას ფუნქციის
დარღვევის გარეშე, აგრეთვე
ანამნეზში ტვინის ტვინის
ტრამვა უკანასკნელი 3
წლის განმავლობა
(სამედიცინო დაშიწესებულების
მიერ დადასტურებული).

ბ,გ

ინდ

სნ-ინდ

ბ,

სსჯ

მცშ

სნ-ინდ

 

უვ

უვ

უვ

უვ

ოფიც

მიჩმ.-

ინდ

 

24

თავისა და ზურგის
ტვინის სისხლძარღვოვანი
დაავადებები (სუბარაქნოიდული,
ტვინშიდა სისხლჩაქცევები,
სხვა ქალასშიდა
სისხლჩაქცევები, ტვინის
ინფარქტი, ტვინის
ტრანზიტორული იშემია,
თავისა დ ზურგისა
ტვინის სისხლძარღვოვან
დაზიანებათა შედეგები):

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით; ტვინის
სისხლის მიმოქცევის
ხშირი გარდამავალი
დარღვევები;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით; ტვინის
სისხლის მიმოქცევის
იშვიათი გარდამავალი
დარღვევები;

დ) ხშირი გულის წასვლების
არსებობით ცენტრალური
ნერვული სისტემის
ორგანული დაზიანების
ნიშნების გარეშე;

ე) იშვიათი გულის
წასვლების არსებობით
ცენტრალური ნერვული
სისტემის ორგანული
დაზიანების ნიშნების
გარეშე.

ბ,გ

ინდ

ბ,გ

ინდ

 

უვ

უვ

უვ

უვ

 

25

ცენტრალური ნერვული
სისტემის განვითარებადი
ორგანულ დაავადბები,
ცენტრალური ნერვული
სისტემის მემკვიდროებითი
და დეგენერაციული
დაავადებები (ცერებრალური
დეგენერაციები, პარკინსონის
დაავადება, სხვა ექსტაპირამიდული
დაავდებები, სპინოცერებელარული
დეგენერაციები, თავისა და ზურგის
ტვინის სიმსივნეები,
ბავშვთა ცერებრალური
დამბლა თანდაყოლილი
ანომალიები (განვითარების
მანკები), აგრეთვე სხვა
ნევულ კუნთოვანი
დაავადებები:

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით ან სწრაფი
განვითარებით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით ან თანდათანობითი
განვითარებით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით.

ბ,გ

ინდ

 

უვ

უვ

უვ

 

26

პერიფერიული ნერვული
სისტემის დაავადებები:

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით;

დ) ობიექტური მონაცემების
არსებობისას ფუნქციის
დარღვევის გარეშე.

ბ,გ

ინდ

სნ-ინდ

ბ,

სსჯ

სნ-ინდ

 

უვ

უვ

უვ

უვ

ოფიც.

მიჩმ.-

ინდ

 

27

პერიფერიული ნერვების
ტრამვები და მათი
შედეგები:

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით;

დ) ობიექტური მონაცემების
არსებობისას ფუნქციის
დარღვევის გარეშე.

ბ,გ

ინდ

სნ-ინდ

ბ,

სსჯ

სნ-ინდ

 

უვ

უვ

უვ

უვ

ოფიც.

მიჩმ.-

ინდ

 

28

დროებითი ფუნქციონალური
მოშლილობები მწვავე
ქრონიკული დაავადებების
გამწვავების, ცენტრალური
და პერიფერიული ნერვული
სისტემის ტრამვების და
მათი ქირურგიული
მკურნალობის შემდეგ

29

თვალისა და დანამატი
აპარატის დაავადებები
ქუთუთოების, საცრემლე
გზების, თვალ-ბუდის,
კონიუნქტივის დაავადებები:

ა) გამოხატული ანატომიური
ცლილებები ან ქუთუოების,
თვალბუდის, კონიუნქტივის
მდებარეობის ნაკლოვანებები
ორივე თვალის
მხედველობითი ან
მამოძრავებელი ფუნქციის
მნიშვნელოვანი დარვევით;

ბ) იგივე ერთ თვალ ან
ზომიერად გზეამოხატული
ორივე თვალზე; ქუთუთოების,
საცრემლე გზების, თვალბუდის,
კონიუნქტივის მკვეთრად
გამოხატული დაავადებები ერთ
ან ორივე თვალზე;

გ) უმნიშვნელოდ გამოხატული
ანატომიური ცვლილებები
ან ქუთუთოების, თვალბუდის
ან კონიუნქტივის მდგომარეობის
ნაკლოვანებები; ზომიერად ან
უმნიშვნელოდ გამოხატული
ქუთუთოების, საცრემლე გზების,
თვალბუდის, კონიუნქტივის
დაავადებები ერთ ან ორივე
თვალზე.

 

ბ, გ-
ინდ

 

ა სსჯ

მცშ,

სფ სნ-
ინდ

უვ

 

უვ

 

უვ

30

სკლერის, რქოვანას, ფერადი
გარსის და
ცილიარული სხეულის,
ბროლის სისხლძარღვოვანი
და ბადისებური გარსების,
მხედველობის ნერვის
დაავადებები; თვალშიდა
უცხო სხეული:

ა) მკვეთრად გამოხატულები
მხედველობითი ფუნქციის
განვითარებადი დაქვეითებით
ან ხშირი გამწვავებით
ორივე თვალზე;

ბ) იგივე ერთ თვალ ან
ზომიერად გზეამოხატული
ორივე თვალზე;

გ) ზომიერად გამოხატული,
არაგანვითარებადი, იშვიათი
გამწვავებით ერთ თვალზე.

 

ბ, გ-
ინდ

უვ

უვ

უვ

ოფიც.

მიჩმ.-

ინდ

31

ბადისებური გარსის
ჩამოცლა და გახლეჩა:

ა) არატრავმული ეთიოლოგიის
ორივე თვალზე;

ბ) ტრავმის შემდგომი ეთიოლოგიის ორივე თვალზე;

გ) ნებისმიერი ეთიოლოგიის
ერთ თვალზე.

 

ბ, გ-
ინდ

უვ

უვ

უვ

 

32

გლაუკომა:

ა) განვითარებულ და
მომდევნო სტადიებში
ორივე თვალზე;

ბ) იგივე ერთ თვალზე;

გ) დაწყებით სტადიაში,
გლაუკომის წინა სტადიაში
ერთ ან ორივე თვალზე.

 

 

ბ, გ-
ინდ

უვ

უვ

უვ

 

33

მხედველობითი მოშლილობები
დაკავშირებული თვალის კუნთების
დაავადებებთან, შეუღლებული
მოძრაობების და ფერთა
მხედველობის დარღვევით:

ა) თვალის კაკლის
მამოძრავებელი კუნთების
მყარი დამბლა დიპლოპიის
არსებობით;

ბ) იგივე დიპლოპიის
გარეშე, შეუღლებული სიელმე
ბინოკულარული მხედველობის
გარეშე;

გ) დიქრომაზია, ფერთა
შეგრძნების სისუსტე.აა
III-II ხარისხის.

ბ,გ

ინდ

ა სსჯ

მცშ,

სფ სნ-
ინდ

უვ

უვ

უვ

ოფიც.

მიჩმ.-

ინდ

34

რეფრაქციისა და აკომოდაციის
დარღვევები:

ა) ნებისმიერი თვალის
ახლო მხედველობა ან
შორს მხედველობა ერთ-ერთ
მერიდიანში 9,0 დპტრ-ზე
მეტი ან ნებისმიერი
სახის ასტიგმატიზმი
ნებისმიერ თვალზე
რეფრაქციის განსხვავებით
ორ ძირითად მერიდიანში
6,0 დპტრ-ზე მეტი;

ბ) ნებისმიერი თვალის
ახლო მხედველობა ან
შორს მხედველობა
ერთ-ერთ მერიდიანში 6,0
დპტრ-ზე მეტი და 9,0
დპტრ-მდე ან ნებისმიერი
სახის ასტიგმატიზმი
ნებისმიერ თვალზე
რეფრაქციის განსხვავებით
ორ ძირითად მერიდიანში
3,0 დპტრ-ზე მეტი და 6,0
დპტრ-მდე;

გ) ნებისმიერი თვალის,
ახლომხედველობა ან შორს
მხედველობა ერთ-ერთ
მერიდიანში 3,0 დპტრ-ზე
მეტი და 6,0 დპტრმდე ან
ნებისმიერი სახის
ასტიგმატიზმი რეფრაქციის განსხვავებით ორ ძირითად
მერიდიანში 2,0 დპტრ-ზე
მეტი და 3,0 დპტრ-მდე;

დ) ორივე თვალის აკომოდაციის
მყარი სპაზმი, პარეზი ან
დამბლა წარუმატებელი
მკურნალობის დროს;

ე) იგივე სტაციონარული მკურნალობის კარგი შედეგით.

 

ბ, გ-
ინდ

ა სსჯ,

მცშ,

სფ სნ-
ინდ

 

უვ

 
 
 

უვ
ოფიც.

მიჩმ.-

ინდ

35

უსინათლობა ან დაქვეითებული
მხედველობა:

ა) მხედველობის სიმახვილე ერთ
თვალ 0,09ზე და ქვევით ან
მისი უსინათლობა მეორე
თვალის მხედველობის დროს
0,3 და ქვევით, აგრეთვე თვალის
კაკლის არქონა მეორე
თვალის სიმახვილის
დროს 0,3 დაქვევით ან
მხედველობის სიმახვილე
ორივე თვალზე 0,2
და ქვევით;

ბ) მხედველობის სიმახვილე
ერთ თვალ 0,09 და ქვევით
ან მისი უსინათლობა მეორე
თვალის მხედველობის სიმახვილის
დროს 0,4 და ზევით, აგრეთვე
თვალის კაკლის არქონა მეორე
თვალზე მხედველობის სიმახვილის
დროს 0,4 და ზევით ან
მხედველობის სიმახვილე
ერთ თვალ 0,3ზე მეორე
თვალის სიმახვილის დროს
0,3-დან 0,1-მდე;

გ) მხედველობის სიმახვილე
ერთ თვალზე 0,4 მეორე
თვალ მხედველობის სიმახვილის
დროს 0,3-დან 0,1-მდე.

 

ბ, გ-
ა სსჯ,

მცშ,

სფ სნ-
ინდ

უვ

 

უვ

უვ

ოფიც.

მიჩმ.-

ინდ

 

36

მხედველობის ორგანოს
დროებითი ფუნქციონალური
მოშლილობები მწვავე,
ქრონიკული დაავადების
გამწვავების ან ქირურგიული
მკურნალობის შემდეგ. ყურისა
და დვრილისებური მორჩის
დაავადებები

 

37

გარეთა ყურის დაავადებები

სსჯ,

მცშ, სფ,

სნ-ინდ

უვ

ოფიც.

მიჩმ.-

ინდ

 

38

შუა ყურის არაჩირქოვანი
ოტიტი და სასმენი
მილის დაავადებები.შუა ყურის
ანთება ჩირქდენით,
მასტოიდიტი, შუა ყურის
და დვრილისეული მორჩის
სხვა დაავადებები:

ა) ორმხრივი ან ერთმხრივი,
დაფის ღრუში გრანულაციებით
და პოლიპებით, ძვლის
კარიესით ან ცხვირის და
დანამატი ღრუების თანმხლები
ქრონიკული დაავადებებით
და ცხვირით სუნთქვის
მყარი დარღვევით;

ბ) ორმხრივი ან ერთმხრივი
„ა“ პუნქტში აღნიშნული
დაავადებების გარეშე;

გ) დაფის აპკის მყარი
მშრალი პერფორაციები,
აგრეთვე გადატანილი
ოტიტის სხვა ნარჩენი
მოვლენები.

ბ,გ

 

ბ მცშ,

სფ სნ-
ინდ

ა სსჯ,

ინდ

უვ

 

უვ

 
 

უვ

39

თავბრუსხვევის სინდრომი,
ვესტიბულური აპარატის
სხვა დაავადებები:

ა) მყარი, მნიშვნელოვნად
გამოხატული ვესტიბულური
მოშლილობები;

ბ) არამყარი, იშვიათად
განმეორებადი, ზომიერად
გამოხატული ვესტიბულურ-
ვეგეტატური მოშლილობები;

გ) მყარი და მნიშვნელოვნად
გამოხატული მგრძნობელობა
ვესტიბულურ გაღიზიანებებზე.

ბ,გ

 

ა მცშ,

სფ სნ-
ინდ

სსჯ-

უვ

უვ

 

უვ

უვ

40

ოტოსკლეროზი, ყურის
სხვა დაავადებები, სიყრუე:

ა) სიყრუე ორივე ყურზე
ან ყრუ-მუნჯობა;

ბ) სიყრუე ერთ ყურზე,
როცა ჩურჩულით ლაპარაკი
აღიქმება მეორე ყურზე ორ
მეტრამდე ან სმენის მყარი
დაქვეითება, როდესაც
ჩურჩულით ლაპარაკი
აღიქმება ერთ ყურზე 1 მ-
და მეორე ყურზე 2 მ-მდე;

გ) სიყრუე ერთ ყურზე,
როდესაც ჩურჩულით
ლაპარაკი აღიქმება მეორე
ყურზე 2 მ-ზე მეტ მანძილზე
ან სმენის მყარი დაქვეითება,
როდესაც ჩურჩულით ლაპარაკი
ერთ ყურზე აღიქმება 2 მ-მდე,
მეორე ყურზე 3 მ-მდე.

უვ

ბ,გ

ინდ

 

სსჯ,

მცშ

სფ, სნ-ინდ

 

უვ

უვ

ოფიც,

მიჩმ,

ინდ

 

41

ყურის, დვრილისებური
მორჩის დროებითი
ფუნქციონალური მოშლილობები
მწვავე, ქრონიკული
დაავადებების გამწვავებების,
ტრავმის ან ქირურგიული
მკურნალობის შემდეგ

42

სისხლის მიმოქცევის
სისტემის დაავადებები

რევმატიზმი, გულის
რევმატული დაავადებები
(რევმატული პერიკარდიტი,
მიოკარდიტი, მოტრალური,
აორტალური და სხვა
სარქველების რევმატიული
მანკები). არარევმატული
მიოკარდიტები, ენდოკარდიტები,
მათ შორის ბაქტერიული
(ინფექციური) ენდოკარდიტი.
გულის სხვა დაავადებები
(კარდიომიოპათია, გულის
რითმის და გამტარობის
დარღვევა) რომლებიც
მიმდინარეობენ სისხლის
საერთო მიმოქცევის
მოშლით:

ა) III სტადია;

ბ) II სტადია;

გ) I სტადია;

დ) სისხლის საერთო
მიმოქცევის დარღვევის გარეშე.

ბ,გ

ინდ

მცშ,

სნ-ინდ

ს სსჯ,

მცშ

სფ-ინდ

 
 
 

უვ

უვ

უვ

 
 
 

43

ჰიპერტონული დაავადება
(ესენციალური ჰიპერტონია,
ჰიპერტონული დაავადება
გულის, თირკმელების, თავის
ტვინის სისხლძარღვთა
უპირატესი დაზიანებით):

ა) III სტადია;

ბ) II სტადია;

გ) I სტადია.

ბ,გ

ინდ

 

ბ სსჯ,

მცშ

სფ სნ-ინდ

უვ

უვ

 

უვ

ოფიც,

მიჩმ.-

ინდ

 

44

გულის იშემიური დაავადება:
პოსტინფარქტული
კარდიოსკლეროზი,
სტენოკარდია, გულის
იშემიური დაავადებების სხვა
მწვავე და ქვემწვავე ფორმები
(კორონარული ათეროსკლეროზი,
თეროსკლეროზული
კარდიოსკლეროზი, გულის
ანევრიზმა), სისხლის საერთო
და (ან) კორონარული
მიმოქცევის მოშლილობის
თანხლებით:

ა) III ხარისხის;

ბ) II ხარისხის;

გ) I ხარისხის.

 

ბ,გ-
ინდ
ბ, გ-
ინდ,

მცშ,

სნ-ინდ

უვ

ოფიც,

მიჩმ.-

ინდ

 
 

უვ

უვ

უვ

45

აორტის, მაგისტრალური,
პერიფერიული არტერიებისა
და ვენების, ლიმფური
სისხლძარღვების დაავადებათა
და დაზიანებათა შედეგები
(მაობლიტირებული
ათეროსკლეროზი, ანევრიზმები,
ფლებიტები,
ფლებოთრომბოზები,
ვარიკოზული და
პოსტთრომბული დაავადებები,
ღრუ ვენის სინდრომი,
ანგიოტროფონევროზები,
ჰემანგიომები, ლიმფედემა):

ა) სისხლის მიმოქცევისა
და ფუნქ.-ის მნიშვ.
დარღვ.

ბ) სისხლის მიმოქცევისა
და ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) სისხლის მიმოქცევისა
და ფუნქციის
უმნიშვნელოვანესი
დარღვევით;

დ) ობიექტური მონაცემების
არსებობისას სისხლის
მიმოქცევისა და ფუნქციის
დარღვევის გარეშე.

ბ მცშ,

სნ-ინდ

ა სსჯ,

სფ-უვ

უვ

უვ

უვ

უვ

უვ

 

ოფიც.

მიჩმ.-

ინდ

46

ბუასილი:

ა) ხშირი გამწვავებებით
და მეორადი ანემიით;

ბ) II-III სტადიის კვანძთა
გამოვარდნით;

გ) იშვიათი გამწვავებებით წარმატებითი მკურნალობისას.

 

ბ, გ

ინდ

ა მცშ,

სფ სნ-
ინდ

უვ

უვ

უვ

ოფიც,

მიჩმ.-
ინდ

47

ნეიროცირკულატორული
დისტონია (ჰიპერტენზიული,
ჰიპოტენზიული, კარდიალური
ან შერეული ტიპის):

ა) მყარი მნიშცვნელოვნად
გამოხატული
ვეგეტატურსისხლძრღვოვანი
მოშლილობებისას და გულის
რითმის დარღვევებისას;

ბ) მყარი ზომიერად
გამოხატული დარღვევებისას

 

 

ა მცშ,

სფ,

სსჯ,

სნნ

ინდ

 

უვ

უვ

ოფიც

მიჩმ.-

ინდ

48

სისხლის მიმოქცევის
სისტემის გადატანილი
მწვავე, გამწვავებული
ქრონიკული დაავადებების,
ქირურგიული მკურნალობის
შემდგომი დროებითი
ფუნქციონალური
მოშლილობები

 

49

სუნთქვის ორგანოთა
დაავადებები ზედა
სასუნთქი გზების
დაავადებები (ცხვირის
ძგიდის გამრუდება,
ცხვირის ღრუს პოლიპები,
ქრონიკული ფარინგიტი
და ნაზოფარინგიტი,
ქრონიკული სინუიტი,
ოზენა, ნუშისებური
ჯირკვლებისა და
ადენოიდების ქრონიკული
დაავადებები, ქრონიკული
ლარინგიტი და
ლარიონგო-ტრაქეიტი,
ალერგიული რინიტი):

ა) პოლიპოზური ან
ჩირქოვანი სინუიტები;

ბ) მნიშვნელოვნად გამოხატული
მყრალი სურდო (ოზენა);

გ) არაჩირქოვანი სინუიტები;

დ) ქრონიკული
დეკომპენსირებული
ტონზილიტი;

ე) ყურის ან ცხვირის
ახლომდებარე ღრუების
ბაროფუნქციის მკვეთრი,
მყარი მოშლილობები,
ცხვირის ძგიდის
გამრუდება ცხვირით
სუნთქვის დარღვევით.

ბ, გ

ინდ

ა სსჯ,

მცშ სფ,,

სნ-ინდ

 

ა სსჯ-
უვ

უვ

უვ

უვ

უვ

ოფიც.

მიჩმ.-

ინდ

უვ

50

ხორხის, ტრაქეის
კისრის ნაწილის
დებები და დაზიანებები:

ა) სუნთქვისა და სახმო
ფუნქციების მნიშვ.დარღვ;

ბ) სუნთქვისა და სახმო
ფუნქ.-ის ზომიერი დარღვ;

გ) სუნთქვისა და სახმო
ფუნქ.-ის უმნიშვ.დარღვ

 

 

უვ

უვ

უვ

51

ფილტვების და პლევრის
ქრონიკული არასპეციფიური
დაავადებები,
არატუბერკოლუზური
ეთიოლოგიის ფილტვების
დისემინირებული დაავადებები:

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო დარღვევით.

ბ,გ

ინდ

ა მცშ,

სფ,

სსჯ,

სნნ

ინდ

უვ

უვ

უვ

52

ბრონქული ასთმა:

ა) მძიმე ფორმები
ხშირი გამწვავებით;

ბ) საშუალო ხარისხის
ფორმები;

გ) მსუბუქი ფორმები
იშვიათი შეტევებით.

ბ,გ

ინდ

ბ მცშ,

სნ ინდ

უვ

უვ

უვ

53

ქირურგიული მკურნალობის
შემდგომი სუნთქვის
ორგანოების მწვავე და
ქრონიკული დაავადებების
გამწვავების დროებითი
ფუნქციონალური მოშლილობები.

54

საჭმლის მომნელებელ
ორგანოთა დაავადებები

კბილების ამოჭრისა და
განვითარების დარღვევები:

ა) ერთზე ყბა 10 და მეტი
კბილის არქონა ან მათი
შეცვლა მოსახსნელი
პროთეზით, ერთ ყბაზე
8 ძირითადი კბილის,
ზედაყბის ერთ მხარეზე
4 ძირითადი კბილისა და
ქვედა ყბის მეორე მხარეზე
4 ძირითადი კბილის არქონა
ან მათი შენაცვლება
მოსახსნელი პროთეზებით;

ბ) ერთ ყბაზე 4 და მეტი
ფრონტალური კბილის
არქონა ან მიყოლებითი
მეორე საჭრელის, ეშვის
და პირველი მცირე
ძირითადი კბილის არქონა,
როდესაც შეუძლებელია
მათი მოუხსნელი
პროთეზით შენაცვლება;

გ) მრავლობითი
გართულებული
კარიესი.

ა სსჯ,

მცშ,

სფ,

სნ-ინდ

სსჯ-
ინდ

 
 

უვ

 

უვ

უვ

55

კბილების მაგარი ქსოვილების
პულპისა და პერიაპიკალური
ქსოვილების, ღრძილებისა
და პაროდონტის, სანერწყვე
ჯირკვლების, პირის ღრუს
რბილი ქსოვილების
დაავადებები; ენის სხვა
მდგომარეობები და
დაავადებები:

ა) პაროდონტიტი, მძიმე
ხარისხის გენერალიზებული
პაროდონტოზი;

ბ) პაროდონტიტი, საშუალო
ხარისხის გენერალიზებული
პაროდონტოზი, სტომატიტები,
ქეილიტები და პირის ღრუს,
სანერწყვე ჯირკვლებისა და
ენის სხვა დაავადებები,
რომლებიც არ
ექვემდებარებიან
მკურნალობას;

გ) პაროდონტიტი, სუსტი
ხარისხის გენერალიზებული
პაროდონტოზი.

ბ სნ-
ინდ

ა სსჯ,
მცშ,
სფ-სნ

ინდ

 

უვ

უვ

 
 

უვ

ოფიც,

მიჩმ.-
ინდ

56

ყბა-სახის ანომალიები
(განვითარების თანდაყოლილი
მანკების გარდა), კბილებისა
და მათი საყრდენი
აპარატის სხვა დაავადებები
და მდგომარეობები,
ყბების დაავადებები:

ა) სუნთქვის, ყნოსვის,
ღეჭვის, ყლაპვისა და
მეტყველების ფუნქციათა
დარღვევით;

ბ) სუნთქვის, ყნოსვის,
ღეჭვის, ყლაპვისა და
მეტყველების ფუნქციათა
ზომიერი დარღვევით;

გ) სუნთქვის, ყნოსვის,
ღეჭვის, ყლაპვისა და
მეტყველების ფუნქციათა
უმნიშვნელო დარღვევით;

დ) ობიექტური მონაცემების
არსებობისას ფუნქციის
არღვევის გარეშე.

ბ,გ-
ინდ

ა სსჯ,

მცშ,

სფ,

სნ-ინდ

უვ

უვ

უვ

უვ

ოფიც,

მიჩმ.-
ინდ

57

კუჭის წყლულოვანი
დაავადება, 12-გოჯა
ნაწლავის წყლულოვანი
დაავადება:

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით და ხშირი
გამწვავებით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევითა და იშვიათი
გამწვავებით.

ბ, გ-
ინდ

ბ,

სსჯ,

მცშ,

სფ,

სნ-ინდ

უვ

უვ

უვ

58

კუჭისა და 12-გოჯა
ნაწლავის დაავადებები
(გარდა კუჭისა და
12-გოჯა ნაწლავის
წყლულოვანი დაავადებებისას),
საჭმლის მომნელებელ
ორგანოთა სხვა დაავადებები,
ნაღვლის ბუშტისა და
სანაღვლე გზების
დაავადებები, კუჭქვეშა
ჯირკვლის დაავადებები,
არაინფექციური ენტერიტი
და კოლიტი, კრონის
დაავადება, ღვიძლის
ქრონიკული დაავადებები,
ღვიძლის ცეროზი:

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით და ხშირი
გამწვავებით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო დარღვევით.

ბ, გ,

ინდ

ა სსჯ,

სფ-ინდ

უვ

უვ

უვ

59

საყლაპავი მილის,
ნაწლავების (12-გოჯა
ნაწლავის გარდა) და
მუცლის ფარის
დაავადებები (კარდიოსპაზმი,
ეზოფაგიტი, წყლული,
შევიწროვება, სტენოზი,
პერფორაცია, დივერტიკულები.
საყლაპავი მილის სპაზმი,
ნაწლავების გაუვალობა,
უკანა ტანის ნახეთქები
და ფისტუ-ლები,
პოლიპი, სწორი ნაწლავის
გამოვარდნა, საყლაპავი
მილის, ნაწლავების და
მუცლის ფარის სხვა
დაავადებები):

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით;

დ) ობიექტური მონაცემების
არსებობისას ფუნქციის
დარღვევის გარეშე.

ბ, გ

ინდ

ა სსჯ,

მცშ,

სფ სნ-
ინდ

უვ

უვ

უვ

უვ

60

თიაქარი (საზარდულის,
ბარძაყის, ჭიპის), მუცლის
ღრუს სხვა თიაქრები:

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ობიექტური მონაცემების
არსებობისას ფუნქციის
დარღვევის გარეშე.

ბ, გ-
ინდ

ა სსჯ,

მცშ,

სფ სნ-
ინდ

უვ

უვ

უვ

61

საჭმლის მომნელებელი
ორგანოების მწვავე,
ქრონიკული დაავადებები
გამწვავების, ქირურგიული
მკურნალობის შემდგომი
დროებითი ფუნქციონალური
მოშლილობები

62

კანისა და კანქვეშა
ქსოვილის დაავადებები

კანისა და კანქვეშა
ქსოვილის ინფექციები
და სხვა ანთებითი
დაავადებები:

ა) ქრონიკული ეგზემის
გავრცელებული ძნელად
სამკურნალო ფორმები,
დიფუზური ნეიროდერმიტი
კანის საფარველის
გავრცელებული ლიქენიზაციით,
ბუშტუკოვანა, ჰერპეტიფორმული
დერმატიტი;

ბ) გავრცელებული ფსორიაზი
გავრცელებული აბსცედირებული
და ქრონიკული წყლულოვანი
პიოდერმია, ეგზემის
შემოსაზღვრული და
ხშირად განმეორებადი
ფორმები, დიფუზური
ნეიროდერმიტი კანის
საფარველის კეროვანი
ლიქენიზაციით, დისკოიდური
წითელი მგლურა,
ფოტოდერმატიტი;

გ) შემოსაზღვრული, იშვიათად
განმეორებადი ეგზემის
ფორმები, ფსორიაზის
შემოსაზღვრული ფორმები

დ) ეგზემის შემოსაზღვრული
ფორმები მყარ რემისიაში

ბ, გ

ინდ

უვ

უვ

უვ

უვ

63

კანისა და კანქვეშა
სხვა დაავადებები:

ა) ბუდობრივი სიმელოტისა
და ვიტილიგოს გავრცელებული
და ტოტალური ფორმები;

ბ) ქრონიკული ჭინჭრის
ციება, კვინკეს განმეორებადი
შეშუპებები;

გ) შემოსაზღვრული
სკლეროდერმია,
დომინანტური
ვულგარული იქტიოზი;

დ) ბუდობრივი სიმელოტის
შემოსაზღვრული ფორმები,
ვიტილიგო, ქსეროდერმია,
ფოლიკულალური იქტიოზი.

ა სსჯ,

მცშ, სფ

სნ-ინდ

 

ბ, გ-
ინდ

უვ

უვ

უვ

უვ

უვ

ოფიც.

მიჩმ.-

ინდ

64

ძვალ-კუნთოვანი სისტემისა
და შემაერთებელი
ქსოვილის დაავადებები

შემაერთებელი ქსოვილის
დიფუზური დაავადებები,
რევმატოიდული
ართრიტი, ბეხტერების
დაავადება,

კვანძოვანი პერიარტერიტი,
ვეგენერის გრანულომატოზი,
შემაერთებელი ქსოვილის
სხვა სისტემური
დაავადებები ფსორიაზული
ართროპათია და
ინფექციასთან დაკავშირებული
სხვა ართრიტები
(რეაქტიული თრიტები):

ა) ფუნქციის
მნიშვნელოვანი დარღვევით,
მყარი და გამოხატული
ცვლილებებით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით და ხშირი
გამწვავებით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით და იშვიათი
გამწვავებით.

უვ

უვ

უვ

65

ქირურგიული დაავადებები
და მსხვილი სახსრების,
ხრტილების დაზიანებები,
ოსტეოპათიები და შეძენილი
ძვალკუნთოვანი დეფორმაციები
(მუხლის სახსრის
სახსარშიდა დაზიანებები,
ოსტეომიელიტი, პერიოსტიტი
ძვლების სხვა
ინფექციური დაზიანებები,
მადეფორმირებული ოსტეიტეტი
და ოსტეოპათიები,
ოსტეოქონდროპათიები,
სახსრების,
ძვლების და ხრტილების
სხვა დაავადებები):

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით;

დ) ობიექტური მონაცემების
არსებობისას ფუნქციის
დარღვევის გარეშე.

ბ, გ-
ინდ

ა სსჯ

მჩს,

უვ, სფ,

სნ-ინდ

უვ

უვ

უვ

უვ

66

ხერხემლის დაავადებები
და მათი შედეგები
(სპონდილოზი და
მასთან დაკავშირებული
მდგომარეობები, მალთაშუა
დისკოების დაავადებები,
ხერხემლის სხვა დაავადებები
– გამრუდება და
ხერხემლის სხვა
შეძენილი დეფორმაციები):

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით;

დ) ობიექტური მონაცემების
არსებობისას ფუნქციის
დარღვევის გარეშე.

ბ, გ

ინდ

ბ მცშ

სფ-ინდ

სსჯ

უვ

უვ

უვ

უვ

უვ

 

ოფიც.

მიჩმ.-
ინდ

67

ხელის მტევნისა და
თითების არქონა,
დეფორმაციები, დეფექტები:

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით;

დ) ობიექტური მონაცემების
არსებობისას ფუნქციის
დარღვევის გარეშე.

ბ, გ

ინდ

ა სსჯ,

მცშ

სფ-ინდ

უვ

უვ

უვ

უვ

68

ბრტყელტერფიანობა და
ტერფის სხვა
დეფორმაციები:

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით;

დ) ობიექტური მონაცემების
არსებობისას ფუნქციის
დარღვევის გარეშე.

ბ, გ-
ინდ

ბ სნ-
ინდ

უვ

უვ

უვ

უვ

69

კიდურის დეფორმაციები,
რომლებიც იწვევენ
ფუნქციის დარღვევას ან
აძნელებენ სამხედრო
ფორმის ტანსაცმლის და
ფეხსაცმლის ტარებას:

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით;

დ) ობიექტური მონაცემების
არსებობისას ფუნქციის
დარღვევის გარეშე.

ბ, გ

ინდ

ა მცშ

სფ-ინდ

სსჯ-უვ

ა სსჯ

უვ

უვ

უვ

უვ

 

ოფიც.

მიჩმ-
ინდ

70

კიდურის არქონა:

ა) ზედა ან ქვედა კიდურების
ორმხრივი ამპუტაციური
ტაკვები ნებისმიერ დონეზე,
მთელი ზედა ან ქვედა
კიდურის არქონა;

ბ) კიდურის არქონა
მხრის ან ბარძაყის ზედა
მესამედის დონეზე;

უვ

უვ

71

შარდსასქესო სისტემის
დაავადებები: თირკმელების
ქრონიკული დაავადებები
(ქრონიკული
გლომერულონეფრიტი,
ქრონიკული
პირველადი პიელონეფრიტი,
ნეფროსკლეროზი, ნეფროზული
სინდრომი, პირველადად
შეჭმუხნული თირკმელი,
თირკმელების მილოიდოზი,
ქრონიკული
ინტერსტიციალური
ნეფრიტი და სხვა
ნეფროპათიები):

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი დარღვევით.

ბ, გ

ინდ

უვ

უვ

72

პიელონეფრიტი (მეორადი),
ჰიდრონეფროზი;

თირკმელების შარდსაწვეთების,
შარდის ბუშტის, ურეთრის
კენჭები; თირკმელებისა
და შარდსაწვეთების სხვა
დაავადებები; ცისტიტი,
შარდის ბუშტის სხვა
დაავადებები; არავენერიული
ურეთრიტი, ურეთრის
სტრიქტურა, ურეთრის
სხვა დაავადებები:

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით;

დ) ობიექტური მონაცემების
არსებობისას ფუნქციის
დარღვევის გარეშე.

ბ, გ

ინდ

ბ სნ-
ინდ

უვ

უვ

უვ

უვ

73

მამაკაცის სასქესო
ორგანოების დაავადებები
(ჰიპერპლაზია, წინამდებარე
ჯირკვლის ანთებითი
და სხვა დაავადებები;
სათესლე ჯირკვლის
წყალმანკი, ორქიტი და
ეპიდიდიმიტი; ჩუჩის
ჰიპერტროფია და ფიმოზი;
სასქესო ასოს დაავადებები;
მამაკაცის სასქესო
ორგანოების სხვა
დაავადებები):

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით;

დ) ობიექტური მონაცემების
არსებობისას უმნიშვნელო
კლინიკური გამოვლინებები.

ბ, გ

ინდ

უვ

უვ

უვ

უვ

ოფიც.

მიჩმ.-
ინდ

74

ქალის სასქესო ორგანოების
ქრონიკული
ანთებითი დაავადებები
(საკვერცხეების, საშვილოსნოს
მილების, მენჯის
ქსოვილის, მუცლის
ფარის, საშვილოსნოს
ყელის, საშოს, ვულვის
ანთებითი დაავადებები),
სასქესო სფეროს
ფუნქციის მოშლილობით.

უვ

75

გენიტალური და
ექსტრაგენიტალური
ენდომეტროიზი:

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით.

ბ, გ

ინდ

უვ

უვ

უვ

76

ქალის სასქესო ორგანოების
გამოვარდნა და სხვა
არასწორი მდებარეობები,
გენიტალური ფისტულები:

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ობიექტური მონაცემების
არსებობისას ფუნქციის
დარღვევის გარეშე.

ბ, გ

ინდ

უვ

უვ

უვ

77

ოვარიალურმენსტრუალური
ფუნქციის მოშლილობები:

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ობიექტური მონაცემების
არსებობისას ფუნქციის
დარღვევის გარეშე.

ა, გ

ინდ

უვ

უვ

უვ

78

ქალის სასქეს
ორგანოების, შარდსასქესო
სისტემის მწვავე და
ქრონიკული დაავადებების
ან ქირურგიული
მკურნალობის შემდგომი
დროებითი ფუნქციონალური
მოშლილობები

79

ორსულობა, მშობიარობა,
მშობიარობის შემდგომი
პერიოდი და მათი
გართულებები.

ორსულობა, მშობიარობის
შემდგომი პერიოდი:

ა) გართულებული მიმდინარეობით;

ბ) გართულების გარეშე.

უვ

უვ

80

განვითარების თანდაყოლილი
მანკები, დეფორმაციები
და ქრომოსომული
ანომალიები

ორგანოების და
სისტემების განვითარების
თანდაყოლილი მანკები:

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით;

დ) ობიექტური მონაცემების
არსებობისას ფუნქციის
დარღვევის გარეშე.

უვ

უვ

უვ

უვ

81

ტრავმების, მოწამვლების
და სხვა ფაქტორების
ზემოქმედების შედეგები
ქალას ძვლების
მოტეხილობები ცენტრალური
ნერვული სისტემის
ორგანული დაზიანების
ნიშნების გარეშე (ქალას
თაღის, სახის ძვლების,
მათ რიცხვში ზედა და
ქვედა ყბების, ქალას
ძვლების სხვა მოტეხილობები,
ქალას ან სახის ძვლების
მრავლობითი მოტეხილობები
სხვა ძვლების
მოტეხილობებთან ერთად):

ა) ქალას ღრუში უცხო
სხეულის არსებობით;
ქალას თაღის ძვლების
მნიშვნელოვანი დეფექტები
(20სმ-ზე მეტი), პლასტიკური
მასალით შეუნაცვლებელი;
ყბა-სახის მიდამოს
დეფექტები და დეფორმაციები
ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ქალას ძვლებით დეფექტით
8-სმ-მდე, პლასტიკური
მასალით შეუნაცვლებელი;
20-სმ-მდე დეფექტით,
პლასტიკური ასალით
შენაცვლებული.

ბ, გ

ინდ

უვ

უვ

82

ხერხემლის, სხეულის
ძვლების, ზედა და
ქვედა კიდურების
მოტეხილობები (მენჯის,
ბეჭისმხრის, სხივისა
და იდაყვის ძვლების,
ბარძაყის ყელის და
ბარძაყის ძვლის, დიდი
და მცირე წვივის
ძვლების, გოჯების
მოტეხილობები, ლულოვანი
ძვლების მრავლობითი
მოტეხილობები):

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით.

ბ, გ-
ინდ

ბ, მცშ,

სნ-ინდ

სსჯ,

სფ უვ

უვ

უვ

უვ

ოფიც.

მიჩმ.-
ინდ

 

83

გულმკერდის, მუცლის
ღრუს შინაგანი ორგანოების
და მენჯის ტრავმები
(ტრავმული პნევმო-და
ჰემოთორაქსი, გულის,
ფილტვების, კუჭნაწლავის
ტრაქტის, ღვიძლის,
ელენთის, თირკმელების,
მენჯის ორგანოების, მუცლის
ღრუს სხვა ორგანოთა
ტრავმა, მრავლობითი
მძიმე ტრავმა):

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით;

დ) ობიექტური მონაცემების
არსებობისას ფუნქციის
დარღვევის გარეშე.

ბ, გ-

ინდ

ბ, გ

ინდ

ა სსჯ,

სფ-ინდ

უვ

უვ

უვ

უვ

ოფიც

მიჩმ.-

ინდ

84

კანისა და კანქვეშა
ქსოვილების ტრავმების
შედეგები:

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;
გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით.

ა სსჯ,

მცშ,

სფ,

სნ-ინდ

უვ

უვ

უვ

85

მოწამვლები. სამკურნალო
საშუალებებით და
ბიოლოგიური სუბსტანციებით,
არასამედიცინო
დანიშნულების ნივთიერებათა
ტოქსიკური მოქმედება.
გარეგანი მიზეზების
რადიაციის, დაბალი,
მაღალი ტემპერატურის
და სინათლის, ჰაერის
ან წყლის მომატებული
წნევის, სხვა გარეგანი
მიზეზების) ზემოქმედება:

ა) ფუნქციის მნიშვნელოვანი
დარღვევით;

ბ) ფუნქციის ზომიერი
დარღვევით;

გ) ფუნქციის უმნიშვნელო
დარღვევით.

ბ, გ

ინდ

ბ სსჯ,

სფ,

სნ-ინდ

 

უვ

უვ

ინდ

86

დროებითი ფუნქციონალური
მოშლილობები
ძვალ-კუნთოვანი სისტემის
შემაერთებელი ქსოვილის
დაავადებათა, ჭრილობების,
ტრავმების, მოწამვლების,
გარეგანი ფაქტორების
ზემოქმედების მკურნალობის
შემდეგ.
-აღნიშნულის გარდა :

87

არასაკმარისი ფიზიკური
განვითარება:

ა) სხეულის მასა 50კგ-ზე
ნაკლები და სიმაღლე
155 სმ-ზე ნაკლები;

ბ) იგივე, პირველად
გამოვლენილი სამხედრო
აღრიცხვაზე აყვანის ან
სამხედრო სამსახურში
გაწვევის დროს.

უვ

 

88

ღამით შარდის
შეუკავებლობა

ბ, გ

ინდ

უვ

უვ

89

ენაბლუობა და ენის
ბორძიკი:

ა) ენაბლუობა მაღალი
ხარისხის, რომელიც
მოიცავს მეტყველების
აპარატს სუნთქვის დარღვევით
და ნერვოტული
გამოვლინებით, ენაჩლუნგობა,
რომელიც ეტყველებას
ძნელად გასაგებს ხდის;

ბ) ზომიერი ენაბლუობა
ან ენაჩლუნგობა, რომელიც
მიზეზია არასაკმარისად
გასაგები მეტყველებისა.

უვ

 
 
 
error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!