შინაგან საქმეთა სამინისტრომ „სამოქალაქო ბრუნვაში დაშვებული სანადირო და სპორტული პნევმატური იარაღის რეგისტრაციის, შენახვისა და ტარების წესი დამტკიცა.

სამოქალაქო ბრუნვაში დაშვებული სანადირო და სპორტული პნევმატური იარაღის შენახვისა და ტარების წესი

მუხლი 1

1. პირი ვალდებულია, პნევმატური იარაღი და მისთვის განკუთვნილი ჭურვ(ებ)ი შეინახოს ისეთ მდგომარეობასა და პირობებში, რომელშიც უზრუნველყოფილი იქნება მისი დაცვა და უსაფრთხოება, გამოირიცხება გაუთვალისწინებელი (უნებლიე) გასროლისა და მათთან გარეშე პირთა დაშვების შესაძლებლობა. პნევმატური იარაღისა და მისთვის განკუთვნილი ჭურვ(ებ)ის შენახვა უნდა მოხდეს დაკეტილ სათავსოში ან/და აღნიშნულ იარაღს დამაგრებული უნდა ჰქონდეს უსაფრთხოების საკეტი იმგვარად, რომ გამორიცხული იყოს მისი მოხსნის გარეშე საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანა.

2. ტირის, სასროლეთის ან სასროლო-სანადირო სტენდის გახსნის ნებართვის მქონე ფიზიკური ან იურიდიული პირი, გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნებისა, ვალდებულია, დაიცვას საქართველოს მთავრობის მიერ ტირის, სასროლეთის ან სასროლო-სანადირო სტენდის ტერიტორიაზე იარაღისა და ჭურვ(ებ)ის შენახვისთვის დადგენილი უსაფრთხოების დამატებითი წესები.

3. შესაბამისი პროფილის სპორტულ ორგანიზაციებს უფლება აქვთ შეინახონ სპორტული პნევმატური იარაღი, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით, საამისოდ მოწყობილ სათავსოებში.

4. ამ მუხლით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევა გამოიწვევს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით განსაზღვრულ პასუხისმგებლობას.

მუხლი 2

1. ფიზიკური პირის მიერ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ტექნიკური მახასიათებლების მქონე პნევმატური იარაღის ტარება დასაშვებია მხოლოდ სააგენტოში რეგისტრაციის შემდეგ.

2. პნევმატური იარაღის ტარება დასაშვებია მხოლოდ სპეციალური შალითით, განმუხტულ, ჭურვ(ებ)ისგან განცალკევებულ მდგომარეობაში.

 

3. რეგისტრირებული პნევმატური იარაღის ტარების უფლების მქონე პირი ვალდებულია იარაღის ტარებისას პირადობის დამადასტურებელ საბუთთან ერთად თან იქონიოს პნევმატური იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობა.

4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესი არ ვრცელდება სპეციალურად განსაზღვრულ ადგილებზე (ტირი, სასროლეთი, ნადირობისათვის დაშვებული ადგილები, დასახლებული პუნქტიდან 500 მეტრის რადიუსის მიღმა არსებული ტერიტორია).

5. დასაშვებია პნევმატური იარაღის შეძენის ადგილიდან შენახვის ადგილამდე რეგისტრაციის გარეშე გადატანა ამ მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნების დაცვით.

6. ამ მუხლით დადგენილი ტარების წესის დარღვევა გამოიწვევს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით განსაზღვრულ პასუხისმგებლობას.“.

 

მუხლი 2

 

ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი                                     ვახტანგ გომელაური

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!