სამხედრო კანომდებლობა

9 სექტემბერი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შექმნის დღეა

9 სექტემბერი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შექმნის დღეა 9.09.2015 9 სექტემბერი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შექმნის დღეა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შექმნიდან 24...

საქართველოს კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ

საქართველოს კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ 9.09.2015   საქართველოს კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ     საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან და ინფორმაციის...

საქართველოს კანონი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ

საქართველოს კანონი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ 8.09.2015 საქართველოს კანონი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ საქართველო ს 1999...

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 304 2000 წლის 15 ივლისი ქ. თბილისი საექსპორტო და საიმპორტო კონტროლს დაქვემდებარებული სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის ნუსხის შესახებ

  საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 304 2000 წლის 15 ივლისი ქ. თბილისი საექსპორტო და საიმპორტო კონტროლს დაქვემდებარებული სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის...

კანონი სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ

  საქართველოს კანონი სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ თავი I. ზოგადი დებულებანი მუხლი 1. სამხედრო ვალდებულება 1. საქართველოს კონსტიტუციის...

საქართველოს კანონი არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ

  საქართველოს კანონი არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ ადამიანის უფლებათა საყოველთაოდ აღიარებული საერთაშორისო პრინციპებიდან გამომდინარე და საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული სინდისის,...

საქართველოს კანონი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ

საქართველოს კანონი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ საქართველო ს 1999 წლის 19 თებერვლის კანონი № 1814 - სსმ I,...

კანონი საქართველოს ოკუპირებული ტეროტორიების შესახებ

  საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველო არის სუვერენული, ერთიანი და განუყოფელი სახელმწიფო და მის ტერიტორიაზე ნებისმიერი სხვა სახელმწიფოს შეიარაღებული...

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!