სამხედრო კანომდებლობა

შენახვის უფლებით რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღის ტირში/სასროლეთში გადატანა ნებადართული გახდა.

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის  2023 წლის 20 თებერვალის ბრძანება №9   მუხლი. 1 „სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო...

რა შემთხვევაში გადაუვადდება წვევამდელს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.

"სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" საქართველოს 1997 წლის 17 სექტემბრის კანონის 30-ე მუხლის თანახმად: 1. წვევამდელს სამხედრო სამსახურში გაწვევა...

საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 18 ივნისის №310  ბრძანებულება “საქართველოს შეიარაღებული ძალების საყარაულო წესდების დამტკიცების შესახებ”.

საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 18 ივნისის №310  ბრძანებულება "საქართველოს შეიარაღებული ძალების საყარაულო წესდების დამტკიცების შესახებ". 1.„საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის...

რამდენი სახის რეზერვი არსებობს. კანონი თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ

თავი I. ზოგადი დებულებანი მუხლი 1. კანონის რეგულირების სფერო  და მიზანი 1. ეს კანონი განსაზღვრავს საქართველოს თავდაცვის ძალების რეზერვის ორგანიზებისა...

საქართველოს კანონი  საომარი მდგომარეობის შესახებ.

საქართველოს კანონი  საომარი მდგომარეობის შესახებ.  14.06.2018   მუხლი 1  + საომარი მდგომარეობა გულისხმობს საქართველოზე შეიარაღებული თავდასხმის შემთხვევაში ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე განსაკუთრებული...

საქართველოს კანონი + სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ

საქართველოს კანონი სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ 03.04.2017   თავი I. ზოგადი დებულებანი მუხლი 1. სამხედრო ვალდებულება 1. საქართველოს...

საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 18 ივნისი №310 ბრძანებულება საქართველოს შეიარაღებული ძალების საყარაულო წესდების დამტკიცების შესახებ.

საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 18 ივნისი №310  ბრძანებულება საქართველოს შეიარაღებული ძალების საყარაულო წესდების დამტკიცების შესახებ. 25.10.2016. საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის...

საქართველოს კანონი ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ

საქართველოს კანონი ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ 15.09.2015   საქართველოს კანონი ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ თავი I. ზოგადი დებულებანი + ეს კანონი განსაზღვრავს...

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!