შენახვის უფლებით რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღის ტირში/სასროლეთში გადატანა ნებადართული გახდა.

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის  2023 წლის 20 თებერვალის ბრძანება №9

 

მუხლი. 1

„სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვის, გადატანა-გადაზიდვის, გადაგზავნისა და რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2014 წლის 28 თებერვლის №164 ბრძანებაში (www.matsne.gov.ge, 28/02/2014, 140120000.22.034.016290) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული წესის:

1. მე-2 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ბ1“ ქვეპუნქტი:

„ბ1) ავტორიზებული მესაკუთრე − იარაღის მესაკუთრე, რომელიც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ დაინტერესებული პირის ავტორიზებულ პირად რეგისტრაციის, ავტორიზაციის, იდენტიფიკაციის, ვერიფიკაციის და ავტორიზებული პირის მიერ მისთვის მომსახურების გაწევისათვის საჭირო ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის წარდგენის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2022 წლის 29 აგვისტოს №84 ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად რეგისტრირებულია ავტორიზებულ პირად;“.
2. 91 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 91

1. მესაკუთრეს/ავტორიზებულ მესაკუთრეს უფლება აქვს შენახვის უფლებით რეგისტრირებული იარაღის შენახვის ადგილიდან ტირში ან სასროლეთში გადატანისა და შენახვის ადგილზე დაბრუნების მიზნით იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ის (დანართი №7) გაცემის მოთხოვნით მიმართოს სააგენტოს.

2. იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ის გაცემის თაობაზე მოთხოვნა მესაკუთრის მიერ წარდგენილი უნდა იქნეს მატერიალური ფორმით, ხოლო ავტორიზებული მესაკუთრის შემთხვევაში აღნიშნული მოთხოვნის წარდგენა დასაშვებია სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის მეშვეობით, ელექტრონული ფორმით.

3. შენახვის უფლებით რეგისტრირებული იარაღის შენახვის ადგილიდან ტირში ან სასროლეთში მიტანისა და შენახვის ადგილზე დაბრუნების მიზნით სააგენტოს მიერ იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5 გაიცემა სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის მეშვეობით, ელექტრონული ფორმით. მესაკუთრის მოთხოვნის შემთხვევაში, ელექტრონული ფორმით გაცემული იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5 გაიცემა მატერიალური ასლის სახით.

4. იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ის გაცემა დასაშვებია, თუ ტირის/სასროლეთის მფლობელს, რომელთანაც უნდა მოხდეს იარაღის გადატანა, გააჩნია საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობა და დაშვება სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებაზე. ტირის/სასროლეთის მფლობელმა იარაღის გადასატანად განსაზღვრულ პერიოდში მესაკუთრის/ავტორიზებული მესაკუთრის ვიზიტზე თანხმობა სააგენტოს უნდა დაუდასტუროს სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფით.

5. იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5 გაიცემა მომსახურების გაწევის თაობაზე მესაკუთრის/ავტორიზებული მესაკუთრის მოთხოვნიდან არაუგვიანეს ერთი სამუშაო დღისა (ვადის ათვლისას არ გაითვალისწინება სააგენტოს მიერ სხვა უფლებამოსილი პირისაგან დოკუმენტის ან დამატებითი ინფორმაციის გამოთხოვისათვის დახარჯული დრო). მომსახურების გაწევის თაობაზე წარდგენილ მოთხოვნაში მესაკუთრემ/ავტორიზებულმა მესაკუთრემ უნდა მიუთითოს:

ა) მის სახელზე შენახვის უფლებით რეგისტრირებული იმ იარაღ(ებ)ის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები და რაოდენობა, რომლის მიტანაც სურს ტირში ან სასროლეთში;
ბ) ტირის/სასროლეთის დასახელება და მისამართი, სადაც სურს იარაღის მიტანა;
გ) ტირში/სასროლეთში ვიზიტის სასურველი დრო (წელი, თვე, დღე და საათი).

6. იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ის I ნაწილს ავსებს სააგენტოს უფლებამოსილი თანამშრომელი, რომელიც მესაკუთრის/ავტორიზებული მესაკუთრის მიერ მითითებული ვიზიტის დროის, იარაღის შენახვის ადგილისა და ტირის/სასროლეთის ადგილმდებარეობის მიხედვით განსაზღვრავს:

ა) დროს (მაგრამ არაუმეტეს 12 საათისა), რომლის განმავლობაშიც პირს ეძლევა იარაღის ტირში ან სასროლეთში გადატანის უფლება;

ბ) დროს (მაგრამ არაუმეტეს ტირში ან სასროლეთში იარაღის მიტანისთვის განსაზღვრული დროისა), რომლის განმავლობაშიც პირს ეძლევა ტირიდან ან სასროლეთიდან იარაღის შენახვის ადგილზე დაბრუნების მიზნით იარაღის გადატანის უფლება. აღნიშნული დროის ათვლა იწყება ტირში ან სასროლეთში მესაკუთრის/ავტორიზებული მესაკუთრის ვიზიტის დასრულებიდან, რომლის შესახებ ინფორმაციაც ტირის/სასროლეთის მფლობელის მიერ მიეთითება სპეციალურ პროგრამულ უზრუნველყოფაში.

7. სააგენტო იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ის გაცემის თაობაზე ინფორმაციას ელექტრონული ფორმით აწვდის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფს. გაცემული იარაღის დროებითი მოწმობა ფორმა №5-ის შესახებ ინფორმაცია განთავსდება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის ელექტრონულ პორტალზე.

8. იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5 არ გაიცემა, თუ:

ა) არსებობს იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ნებართვის გაუქმების „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული საფუძველი;
ბ) მესაკუთრეს/ავტორიზებულ მესაკუთრეს შეჩერებული აქვს იარაღის ტარების უფლება;
გ) არ იქნა გადახდილი მომსახურების საფასური;
დ) არსებობს მომსახურების გაწევაზე უარის თქმის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა სამართლებრივი საფუძველი.“.

3. 91 მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 92 და 93 მუხლები:

„მუხლი 92

1. მესაკუთრეს/ავტორიზებულ მესაკუთრეს იარაღის გადატანის უფლება ეძლევა მხოლოდ იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ით იარაღის ტირში ან სასროლეთში მიტანისა და ტირიდან ან სასროლეთიდან შენახვის ადგილზე დაბრუნებისათვის განსაზღვრულ ვადაში.

2. იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5 უფლებას აძლევს მესაკუთრეს/ავტორიზებულ მესაკუთრეს ამავე მოწმობით განსაზღვრულ ვადაში განახორციელოს მის სახელზე შენახვის უფლებით რეგისტრირებული არაუმეტეს 5 (ხუთი) ერთეული იარაღის ტირში ან სასროლეთში მიტანა და მათი შენახვის ადგილზე დაბრუნება.

3. ამ წესის 91-93 მუხლების შესაბამისად იარაღის გადატანისას მესაკუთრე/ავტორიზებული მესაკუთრე ვალდებულია, თან იქონიოს გადასატანი იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობა. იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ით განსაზღვრული უფლების რეალიზებისას მესაკუთრე/ავტორიზებული მესაკუთრე ვალდებულია დაიცვას იარაღისა და ვაზნების გადატანა-გადაზიდვისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესები.

4. დაუშვებელია ერთ პირზე ერთი დღის განმავლობაში იარაღის ტირში ან სასროლეთში მიტანის ან/და ტირიდან ან სასროლეთიდან შენახვის ადგილზე დაბრუნების მიზნით ერთზე მეტი იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ის გაცემა.

5. ერთსა და იმავე მესაკუთრეზე/ავტორიზებულ მესაკუთრეზე იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ის შემდგომი გაცემა დასაშვებია ბოლოს გაცემული იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ით განსაზღვრული იარაღის ტირიდან/სასროლეთიდან შენახვის ადგილზე დაბრუნების ვადის ამოწურვიდან არანაკლებ 7 კალენდარული დღისა.

6. ტირის/სასროლეთის მფლობელის თანხმობის შემთხვევაში, იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ით მესაკუთრეს/ავტორიზებულ მესაკუთრეს (სურვილის შემთხვევაში) შესაძლებელია მიეცეს გადასატანი იარაღისათვის განკუთვნილი ვაზნების ტირში ან სასროლეთში გადატანის უფლებაც (ერთ ერთეულ იარაღზე არაუმეტეს 50 ვაზნისა). ვაზნების გადატანა დასაშვებია მხოლოდ იარაღის დროებით მოწმობა − ფორმა №5-ში მითითებულ იარაღ(ებ)თან ერთად, აღნიშნული იარაღ(ებ)ის გადატანისათვის განსაზღვრულ დროში. ამ პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში, მესაკუთრეს/ავტორიზებულ მესაკუთრეს უფლება აქვს ტირში/სასროლეთში გამოუყენებელი ვაზნები იარაღთან ერთად გადაიტანოს (დააბრუნოს) იარაღის შენახვის ადგილზე.

7. ტირის/სასროლეთის მფლობელისა და მესაკუთრის/ავტორიზებული მესაკუთრის შეთანხმების შემთხვევაში დასაშვებია იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ის საფუძველზე გადატანილი იარაღის ან/და ვაზნის ტირში/სასროლეთში დროებითი შენახვა. ამ პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ტირი/სასროლეთი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს იარაღისა და ვაზნის შენახვა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
ბ) არ დაუშვას მასთან შენახული იარაღისა და ვაზნის ტირის/სასროლეთის ტერიტორიის (სასროლო ადგილის) გარეთ გატანა (მათ შორის, მესაკუთრის/ავტორიზებული მესაკუთრის მიერ);
გ) მასთან დროებით შენახული იარაღი ან/და ვაზნა მესაკუთრეს/ავტორიზებულ მესაკუთრეს გადასცეს მხოლოდ ტირში/სასროლეთში სასროლად ან იარაღის ან/და ვაზნის შენახვის თაობაზე შეთანხმების ვადის ამოწურვის გამო იარაღის მესაკუთრისთვის/ავტორიზებული მესაკუთრისთვის უკან დაბრუნების მიზნით;
დ) იარაღის ან/და ვაზნის შესანახად მიღების ან მესაკუთრისათვის/ავტორიზებული მესაკუთრისთვის უკან დაბრუნებისთანავე, სააგენტოს სპეციალურ პროგრამულ უზრუნველყოფაში ასახოს შესაბამისად, იარაღის ან/და ვაზნის შესანახად მიღების ან იარაღის მესაკუთრისთვის/ავტორიზებული მესაკუთრისთვის უკან დაბრუნების დრო (საათი, დღე, თვე წელი).

მუხლი 93

1. ტირში/სასროლეთში მესაკუთრის/ავტორიზებული მესაკუთრის ვიზიტის დასრულებისთანავე, ტირის/სასროლეთის მფლობელი (ან მის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირი) ვალდებულია, სპეციალურ პროგრამულ უზრუნველყოფაში ასახოს მესაკუთრის/ავტორიზებული მესაკუთრის ვიზიტის დასრულების საათი, დღე, თვე, წელი.

2. ამ წესის 91 მუხლის მე-6 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დრო, რომლის განმავლობაშიც პირს ეძლევა ტირიდან ან სასროლეთიდან იარაღის შენახვის ადგილზე დაბრუნების უფლება, ელექტრონული ფორმის იარაღის დროებითი მოწმობის II ნაწილში აისახება ავტომატურად, ტირის/სასროლეთის მფლობელის მიერ სპეციალურ პროგრამულ უზრუნველყოფაში მესაკუთრის ვიზიტის დასრულების თაობაზე ინფორმაციის ასახვისთანავე.

3. მესაკუთრე/ავტორიზებული მესაკუთრე ვალდებულია, ტირში/სასროლეთში ვიზიტის დასრულების შემდეგ, მაგრამ არაუგვიანეს იარაღის დროებითი მოწმობის II ნაწილში მითითებული დროისა, იარაღი და გამოუყენებელი ვაზნები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დააბრუნოს შენახვის ადგილზე.

4. იმ შემთხვევაში, თუ მესაკუთრე/ავტორიზებული მესაკუთრე არ/ვერ სარგებლობს იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ით მინიჭებული უფლებით, იგი ვალდებულია, დაუყოვნებლივ (მაგრამ არაუგვიანეს იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ის I ნაწილში მითითებული იარაღის ტირში ან სასროლეთში გადატანისათვის განსაზღვრული ვადის ამოწურვისა) უზრუნველყოს:

ა) იარაღის შენახვის ადგილზე დაბრუნება, თუ იარაღი არ იმყოფება შენახვის ადგილზე;
ბ) წერილობით ან სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის მეშვეობით სააგენტოს ინფორმირება ტირში/სასროლეთში მისი ვიზიტის გაუქმების თაობაზე.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მესაკუთრეზე/ავტორიზებულ მესაკუთრეზე იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ის შემდგომი გაცემა დასაშვებია აღნიშნული მოწმობის უკანასკნელი გაცემიდან არაუადრეს 90 დღისა.

6. იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ით განსაზღვრულ ვადაში მესაკუთრის/ავტორიზებული მესაკუთრის ტირში/სასროლეთში ზედიზედ სამჯერ არგამოცხადების შემთხვევაში (საპატიო მიზეზის არსებობის ან ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების მიუხედავად), იარაღის დროებითი მოწმობა − ფორმა №5-ის შემდგომი გაცემა დასაშვებია აღნიშნული მოწმობის უკანასკნელი გაცემიდან არაუადრეს 60 დღისა.

7. ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტით განსაზღვრული რომელიმე გარემოების წარმოშობის შემთხვევაში, მომსახურება ჩაითვლება გაწეულად, ხოლო გადახდილი საფასური მესაკუთრეს/ავტორიზებულ მესაკუთრეს არ დაუბრუნდება.“.

4. დანართი №7 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-5 დღეს.

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური

 

 

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!